Pani Anna Antoniuk z tytułem doktora nauk humanistycznych

Informujemy, że Pani mgr Anna Antoniuk obroniła pracę doktorską pt. Strategia memoryzacji tekstów - jej potencjał glottodydaktyczny i rola w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej uczących się języka obcego. Pani

doktor serdecznie gratulujemy.