Laboratoria i pracownie

 

Pracownia Dziejów Polsko-Ukraińskich Stosunków Literackich

Posiada status jednostki międzywydziałowej. Działa od kwietnia 2013 roku. Wyniki prac badawczych prezentowane są w artykułach naukowych prezentujących problematykę o charakterze literaturoznawczym, filozoficznym i historycznym.

Kierownik pracowni - prof. dr hab. Valentyna Sobol


Laboratorium Terminologii Kulturowej

Posiada status jednostki katedralnej o zasięgu międzyuniwersyteckim. Działa od kwietnia 2015 roku. Prace zespołu dotyczą tworzenia korpusu tekstów oraz diagnozy pojęć wartości. Główne metody diagnostyczne to metoda cytatu i metoda parametryczna. Wyniki prac badawczych są prezentowane w cyklicznych (corocznych) raportach nt. wyników pracy badawczej.

Kierownik zespołu badawczego - dr Piotr Paweł Nagórka


Pracownia Językoznawstwa Kontrastywnego

Posiada status jednostki katedralnej. Działa od grudnia 2015 roku. Prace badawcze dotyczą teorii językoznawstwa kontrastywnego, typologii języków, glottodydaktyki w aspekcie kontrastywnym.  Wyniki prac leksykograficznych prezentowane są w słownikach dwujęzycznych.

Kierownik pracowni – dr hab. Iryna Kononenko


Pracownia Badań nad Ukraińską Tożsamością

Posiada status jednostki katedralnej. Działa od stycznia 2016 roku. W ramach działalności pracowni prowadzone są prace badawcze dotyczącego ukraińskiej tożsamości w szerokim kontekście kulturowym. We współpracy z Lwowską Narodową Akademią Sztuk Pięknych realizowany jest projekt „Сучасний іконопис й українська ідентичність” w ramach którego w lutym 2017 roku odbyła się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja. We współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Pracownia realizuje projekt „Tożsamość ukraińska wobec przemian XIX-XXI w.”

Publikacje:

Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, sztuce, literaturze, języku,pod red. K. Jakubowskiej-Krawczyk, P. Olechowskiej, S. Romaniuk, M. Zambrzyckiej, Warszawa 2016.

Kierownik pracowni – dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk