ERASMUS 2016/2017

Rekrutacja na studia częściowe  Erasmus+ na rok akademicki 2016/17 w Katedrze Ukrainistyki mija  26 LUTEGO 2016 ROKU

Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów znajdują się w piśmie z dnia 8.01.2016 zatwierdzonym przez Prorektora ds. Badań naukowych  i współpracy prof. dr hab. Alojzego Nowaka: PISMO

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W KATEDRZE UKRAINISTYKI NA STUDIA CZĘŚCIOWE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+.

  1. Kto może wziąć udział w rekrutacji

W rekrutacji na studia częściowe w ramach ERASMUS - LLP mogą brać udział:

 studenci przynajmniej drugiego roku studiów licencjackich

 studenci studiów II stopnia

W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci trzeciego roku studiów I stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez Uniwersytet Warszawski na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku. Studenci mogą zostać zakwalifikowani wyłącznie na wyjazdy w semestrze letnim.

-Na 3 roku studiów licencjackich i 2 roku studiów magisterskich student może przebywać w uczelni zagranicznej tylko w semestrze zimowym.

Kandydat nie powinien mieć żadnych warunków ani w trakcie rekrutacji ani w momencie wyjazdu.

Osoby z warunkami są automatycznie przenoszone na listę rezerwową, co oznacza, że na wyjazd ze

stypendium BWZ zakwalifikuje ich wyłącznie w przypadku rezygnacji kogoś z listy podstawowej.

Osoby zakwalifikowane na semestr zimowy lub cały rok muszą zdać wszystkie egzaminy do końca

podstawowej sesji letniej (czerwiec).

Osoby takie będą kwalifikowane warunkowo.

Student aplikujący o wyjazd mający się odbyć na II roku studiów magisterskich może apilkować tylko o jeden semestr (wyjątkowo w przypadku złożenia podania uzasadniającego szczególne okoliczności może aplikować o pobyt roczny)

2. Kryteria i zasady przyznawania miejsc stypendialnych

Najważniejszym  kryterium przyznania miejsc jest znajomość jęzka oraz wysokość średniej z  całego dotychczasowego toku studiów.

Za potwierdzoną znajomość języka kandydaci otrzymują punkty:

Jako potwierdzenie znajomości języka uznawane są wymiennie:

 zdany egzamin uniwersytecki, (wystarczy wydruk z USOS-a)

 certyfikat językowy

 poświadczenie biegłości językowej wydane przez SZJO UW

(poziom B2)

 za udokumentowanie znajomości języka można również uznać maturę obcojęzyczną lub

międzynarodową oraz egzamin maturalny z języka na poziomie rozszerzonym (poziom B2)

- w wyjątkowych przypadkach zaświadczenie o znajomości języka z UW

Ponadto będzie brana pod uwagę trafność doboru uczelni do kierunku studiów i zainteresowań kandydata/kandydatki (treść listu motywacyjnego), zawierające propozycję planu studiów w jednostce o miejsce do której się ubiega

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, procedura składania wniosków oraz ogłaszania wyników.

Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 na studia częściowe w ramach LLP Erasmus w Katedrze Ukrainistyki kończy się   26 LUTEGO 2016.

Wszystkie kandydatury będą rozpatrywane po zamknięciu rekrutacji. Kolejność składania dokumentów nie ma znaczenia.

Rekrutacja na studia częściowe w ramach LLP Erasmus przebiega w następujący sposób - aplikujący student dostarcza część dokumentów w wersji papierowej. Dokumenty w wersji papierowej trzeba składać  w podpisanej teczce w sekretariacie do dnia  26 LUTEGO 2016.

  1. Lista Dokumentów

W zamkniętej kopercie powinny znaleźć się następujące dokumenty:

1. Krótki list motywacyjny dotyczący uniwersytetu/ów  wybranych przez kandydata ( Katedra Ukrainistyki ma podpisane umowy z ELTE Faculty of Humanities Budapeszt (15 miejsc)LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT MUNCHEN (3 miejsca), uniwersytet Greifswaldzie (2 miejsca)uzasadnienie wyboru uniwersytetu(ów) (jeżeli dwa to który preferuję) i co zamierzam tam studiować, wybrane przedmioty, na który semestr preferuję wyjechać)

  1. Oświadczenie o nie posiadaniu warunków (podpisane)
  2. Oświadczenie o średniej (podpisane)
  3. Dokument poświadczający znajomość języka obcego
  4. W przypadku planowanego wyjazdu na 2 roku studiów magisterskich zgodę promotora pracy magisterskiej.