S(tudia) U(crainica) V(arsoviensia)

Strona Inetrnetowa: www.studiauavar.pl
Facebook: Studia Ucrainica Varsoviensia
Wydawnictwo: www.wuw.pl

SUV pozytywnie przeszedł proces ewaluacji IC Journals Master List 2018, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 83.81. Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie złożonej przez Redakcję ankiety oraz oceny dokonanej przez specjalistów Index Copernicus. W 2019 r. SUV został wpisany na listę ERIH PLUS.

Studia Ucrainica Varsoviensia (ISSN 2299-7237) to nowe czasopismo Katedry Ukrainistyki UW poświęcone aktualnym problemom ukrainistyki, badaniom z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Studia Ucrainica Varsoviensia to miejsce integracji badań ukrainoznawczych oraz środowisk naukowych, forum wymiany myśli i poglądów badaczy z ośrodków naukowych Polski i Ukrainy oraz innych krajów europejskich. Wyniki badań prezentowane na łamach wydawnictwa mają charakter interdyscyplinarny i wykraczają poza ramy tradycyjnych dyscyplin naukowych.

Studia językoznawcze poświęcone są zagadnieniom leksykologii, leksykografii, stylistyki, słowotwórstwa, morfologii i składni współczesnego języka ukraińskiego; problematyce socjolingwistyki i statusu języka ukraińskiego na Ukrainie; zagadnieniom onomastyki i polsko-ukraińskich kontaktów językowych w antroponimii historycznej; jak również zagadnieniom z zakresu translatoryki, lingwistyki antropologicznej oraz językoznawstwa porównawczego.

Studia z dziedziny literaturoznawstwa dotyczą literatury od czasów najdawniejszych po współczesność, komparatystyki literackiej, antropologii literatury, polsko-ukraińskich stosunków literackich, współczesnych dyskursów, w tym dyskursu tożsamościowego.

Badania kulturoznawcze poświęcone są szerokiemu spektrum zjawisk społeczno-kulturowych, problematyce pogranicza kultury i literatury, antropologii oraz historii sztuki.


Wydane publikacje