Studia Ucrainica Varsoviensia

Studia Ucrainica Varsoviensia (ISSN 2299-7237) to nowe czasopismo Katedry Ukrainistyki UW poświęcone aktualnym problemom ukrainistyki, badaniom z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Studia Ucrainica Varsoviensia to miejsce integracji badań ukrainoznawczych oraz środowisk naukowych, forum wymiany myśli i poglądów badaczy z ośrodków naukowych Polski i Ukrainy oraz innych krajów europejskich. Wyniki badań prezentowane na łamach wydawnictwa mają charakter interdyscyplinarny i wykraczają poza ramy tradycyjnych dyscyplin naukowych.

Studia językoznawcze poświęcone są zagadnieniom leksykologii, leksykografii, stylistyki, słowotwórstwa, morfologii i składni współczesnego języka ukraińskiego; problematyce socjolingwistyki i statusu języka ukraińskiego na Ukrainie; zagadnieniom onomastyki i polsko-ukraińskich kontaktów językowych w antroponimii historycznej; jak również zagadnieniom z zakresu translatoryki, lingwistyki antropologicznej oraz językoznawstwa porównawczego.

Studia z dziedziny literaturoznawstwa dotyczą literatury od czasów najdawniejszych po współczesność, komparatystyki literackiej, antropologii literatury, polsko-ukraińskich stosunków literackich, współczesnych dyskursów, w tym dyskursu tożsamościowego.

Badania kulturoznawcze poświęcone są szerokiemu spektrum zjawisk społeczno-kulturowych, problematyce pogranicza kultury i literatury, antropologii oraz historii sztuki.


Czasopismo "Studia Ucrainica Varsoviensia" znajduje się na liście B, opublikowanej przez MNiSW. Za publikację na łamach KMT otrzymuje się: - w 2016 roku - 3 punkty (poz. nr 1835).  SUV pozytywnie przeszedł również proces ewaluacji IC Journals Master List 2018, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 83.81. Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie złożonej przez Redakcję ankiety oraz oceny dokonanej przez specjalistów Index Copernicus.

 
Oficjalna strona internetowa czasopisma Studia Ucrainica Varsoviensiawww.studiauavar.plStrona jest zintegrowana z księgarnią internetową Wydawnictw UW www.wuw.pl, gdzie również można pobrać całe numery czasopisma.

Wydane publikacje