2017 - ogólne zasady wstępnej kwalifikacji

Program ERASMUS+ 

www.erasmusplus.org.pl

Projekt typu Erasmus - Mobilność edukacyjna (KA103)

Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów

w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus

do uczelni z tzw. krajów programu

Rok akademicki 2017/2018  

A. Definicje

Ilekroć jest mowa o:

1.        kraju programu – należy przez to rozumieć jeden z następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Lichtenstein, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia - była Republika Jugosławii, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy;   

 1. studencie – należy przez to rozumieć studenta lub uczestnika studiów doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego, który studiuje na kierunku prowadzącym do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 2. rezerwowej liście rankingowej – należy przez to rozumieć listę zawierającą dane studentów i doktorantów wskazanych w kolejności pierwszeństwa do przyznania stypendium Erasmus;
 3. mobilność – należy przez to rozumieć wyjazd za granicę w celu zrealizowania uzgodnionego programu studiów lub praktyki;
 4. kapitał mobilności – liczba miesięcy zrealizowanego pobytu w uczelni lub instytucji zagranicznej na zasadach określonych w programie LLP-Erasmus, Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus.  

B. OGÓLNE  ZASADY  WSTĘPNEJ  KWALIFIKACJI 

 1. Kwalifikacja kandydatów odbywa się w macierzystych jednostkach UW.
 2. Każda osoba zakwalifikowana na wyjazd jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu pisemnego potwierdzenia przez zagraniczną uczelnię o przyjęciu na studia oraz do czasu podpisania umowy indywidualnej z Uniwersytetem Warszawskim (UW).
 3. Student może zostać skierowany jedynie do uczelni, z którą macierzysta jednostka uzgodniła i zawarła międzyinstytucjonalną umowę Erasmus+. Uczelnia zagraniczna musi posiadać tzw. Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), ważną na rok akademicki 2017/2018.
 4. Kwalifikacja studentów odbywa się zgodnie z ustaleniami między uczelniami, dotyczącymi w szczególności: liczby studentów podlegających wymianie, długości okresu studiów (np. 1 lub 2 semestry), stopnia studiów (np. pierwszego lub drugiego), poziomu znajomości uzgodnionego języka wykładowego.
 5. W celu przeprowadzenia kwalifikacji dziekan/kierownik jednostki powołuje w formie pisemnej komisję kwalifikacyjną, zwaną dalej Komisją. W podstawowy skład Komisji  wchodzą: koordynator ds. mobilności, pracownik danej jednostki UW, przedstawiciel Samorządu Studentów.
 6. Szczegółowe zasady kwalifikacji studentów w poszczególnych jednostkach UW określa Komisja. Informacje o zasadach i kryteriach ubiegania się o stypendium Erasmus, uczelniach partnerskich, liczbie miejsc, okresie trwania studiów, poziomie studiów, języku wykładowym, wymaganych od kandydatów dokumentach, terminie i miejscu składania dokumentów, zasadach zwolnienia z opłat za studia na czas skierowania na zagraniczne studia częściowe, składzie Komisji, trybie i terminie odwołań, będą podane w sposób przejrzysty do publicznej wiadomości na stronie internetowej ze wskazaniem daty zamieszczenia na stronie.
 7. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są: średnia ocen (co najmniej 3,49), brak warunkowych zaliczeń, znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości (zgodnie z umową międzyinstytucjonalną Erasmus+). Komisja ma prawo do zastosowania dodatkowych kryteriów pod warunkiem ich powszechnego ogłoszenia przed rozpoczęciem procesu kwalifikacji. Zaleca się, aby pierwszeństwo w przyznaniu stypendium Erasmus mieli kandydaci ubiegający się o nie po raz pierwszy. Komisja podejmie decyzję o przyznaniu stypendium studentom, którzy  posiadają średnią ocen za ostatni ukończony rok akademicki poniżej 3,49. Studenci Ci mogą zostać zakwalifikowani jako stypendyści programu Erasmus z zerowym dofinansowaniem.
 8. Komisja decyduje, w jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów oceniane są kompetencje językowe kandydatów. Podejmując decyzję, Komisja kieruje się także wskazaniami zagranicznej uczelni partnerskiej co do wymaganego przez nią dokumentu potwierdzającego właściwy poziom znajomości właściwego języka.
 9. O stypendium Erasmus mogą ubiegać się wszyscy studenci (niezależnie od obywatelstwa, z zastrzeżeniem pkt. 7 i pkt. 11), którzy są studentami UW przyjętymi na studia prowadzące do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Student posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego powinien sprawdzić zasady odnoszące się do wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym tam pobytem jako uczestnik programu Erasmus.
 10. O stypendium Erasmus mogą ubiegać się studenci studiów zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
 11. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UW. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. w ramach wspólnie prowadzonych studiów z uczelnią zagraniczną na podstawie zawartego odrębnego porozumienia) do kwalifikacji mogą przystąpić studenci pierwszego roku każdego stopnia studiów. W takich przypadkach Komisja zobowiązana jest do uzasadnienia swojej decyzji w protokole.
 12. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci trzeciego roku studiów I stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez Uniwersytet Warszawski na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku. Ze względu na terminowe wypłaty stypendium zaleca się, aby studenci w takich przypadkach byli kwalifikowani na wyjazdy w semestrze letnim. Stypendium może zostać przyznane studentowi tylko od daty decyzji o przyjęciu na studia kolejnego stopnia.
 13. Doktoranci (jako studenci trzeciego stopnia studiów) mogą uczestniczyć w projekcie badawczym, muszą jednak podczas pobytu w uczelni zagranicznej uczęszczać na zajęcia i zdobyć wymaganą liczbę punktów ECTS uzgodnioną między uczelniami.
 14. W kwalifikacji nie mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich.
 15. W kwalifikacji  nie mogą uczestniczyć słuchacze studiów podyplomowych.
 16. O stypendium Erasmus mogą ubiegać się studenci, którym zostały już wcześniej przyznane mobilności w ramach programu LLP-Erasmus, Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus w celu odbycia części studiów za granicą, z zastrzeżeniem pkt. 20 i 21.
 17.  W jednym roku akademickim dopuszcza się przyznanie stypendium Erasmus na jeden wyjazd na studia i jeden wyjazd na praktykę, przy czym okresy wyjazdów nie mogą  się pokrywać.
 18. Każdy student złoży oświadczenie w systemie elektronicznym USOSweb o wykorzystaniu swojego „kapitału mobilności”, tzn. czy do dnia kwalifikacji był uczestnikiem programu LLP-Erasmus, Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus w celu odbycia za granicą części studiów lub praktyki, jako student Uniwersytetu Warszawskiego lub innej, polskiej lub zagranicznej, uczelni.
 19. W jednym roku akademickim minimalny okres mobilności (studia) wynosi 3 miesiące (90 dni), maksymalny – 10 miesięcy (300 dni), z zastrzeżeniem pkt. 20 i 21. Przy kwalifikacji na wyjazdy roczne stypendium Erasmus może być przyznane jedynie na 5 miesięcy.  Okres finansowania (tj. wypłaty stypendium) jest uzależniony od funduszy przyznanych Uniwersytetowi przez FRSE. Zgodnie z zaleceniami Narodowej Agencji preferowane będą wyjazdy trwające jeden semestr w celu wyeliminowania przypadków, w których okres mobilności jest dłuższy niż okres finansowania.
 20.  Studentowi może zostać przyznana „mobilność” na maksymalny łączny okres 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III) na zagraniczne studia częściowe lub praktykę. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu pobytu zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus, Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus (ze stypendium lub bez).
 21. W przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich „kapitał mobilności” wynosi 24 miesiące. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu pobytu za granicą zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus, Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus (ze  stypendium lub bez).
 22. W okresie pobierania stypendium Erasmus student nie może pobierać innego stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. O stypendium pobieranym z innych źródeł (np. stypendium rządu RP) student niezwłocznie powiadomi Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) UW na piśmie. O zachowaniu prawa do tego typu stypendium decyduje instytucja je przyznająca.
 23. Komisja może podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na skierowanie studenta za jego zgodą za granicę na część studiów bez stypendium Erasmus.
 24. Student może wyjątkowo ubiegać się o wyjazd z tzw. "cudzej umowy" (tj. umowy zawartej przez inną jednostkę UW niż macierzysta) wyłącznie na kierunku pokrewnym, pod warunkiem uzyskania zgody obu koordynatorów ds. mobilności (tzn. jednostki macierzystej i jednostki, która zawarła umowę międzyinstytucjonalną) oraz uczelni zagranicznej.

Nazwisko studenta zostanie wpisane do protokołu Komisji tej jednostki, która zawarła umowę międzyinstytucjonalną Erasmus+ z uczelnią zagraniczną. W protokole tym zostanie także podana nazwa jednostki macierzystej studenta. W formularzu „Zgłoszenie kandydata na wyjazd" należy przekreślić jednostkę kwalifikującą studenta i wpisać ręcznie jednostkę macierzystą studenta.

Opiekunem naukowym przed, w trakcie wyjazdu oraz po przyjeździe jest koordynator ds. mobilności lub inny wskazany przez dziekana pracownik  jednostki macierzystej studenta.

 1. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w pierwszej kolejności do dziekana/ kierownika jednostki, w której student realizuje studia lub – w przypadku ubiegania się o stypendium Erasmus z tzw. „cudzej umowy”, tj. zawartej przez inną jednostkę UW – do przewodniczącego Komisji. Od decyzji dziekana lub przewodniczącego Komisji przysługuje odwołanie do prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, którego postanowienie jest ostateczne.
 2. Studenci studiów międzyobszarowych mogą ubiegać się o kwalifikację w ramach kierunków wchodzących w skład studiów. Zaleca się, aby Komisje zarezerwowały co najmniej jedno miejsce dla studentów studiów międzyobszarowych. Studenci ci podlegają tym samym kryteriom kwalifikacji co studenci danej jednostki.
 3. Stypendium Erasmus może być przyznane tylko studentowi podejmującemu w uczelni zagranicznej studia na tym samym lub pokrewnym kierunku. Student wstępnie zakwalifikowany z tzw. „cudzej umowy” bez spełnienia warunku „pokrewieństwa kierunków”, otrzymuje status uczestnika programu Erasmus+ bez prawa do stypendium, o ile zagraniczna uczelnia partnerska wyrazi zgodę na jego przyjęcie na kierunek zgodny z realizowanym na UW.
 4. Kwalifikacja kandydatów zostanie zakończona do 10 marca 2017 r. i zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu USOSweb. Do tego dnia Komisje przekażą do BWZ UW protokoły postępowania kwalifikacyjnego z załączonymi: a) listą rankingową wstępnie zakwalifikowanych studentów (na liście należy wskazać średnią ocen każdego studenta) wraz z  podpisanymi formularzami „Zgłoszenie kandydata na wyjazd”, b) rezerwową listą kandydatów, c) listą studentów, którzy przystąpili do kwalifikacji, ale nie zostali umieszczeni ani na liście studentów zakwalifikowanych ani na liście rezerwowej.
 5. Zgodnie z wymogami programu Komisje zobowiązane są do przechowywania przez okres 8 lat od daty kwalifikacji dokumentów wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do konkursu, w formie papierowej lub w formie skanu. Komisja nie ma takiego obowiązku, jeżeli proces kwalifikacji jest przeprowadzany z wykorzystaniem systemu USOSweb.
 6. Kandydatom zgłoszonym do 10 marca 2017 r. będzie przyznane stypendium Erasmus zgodnie z decyzją Komisji, o ile Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) przyzna UW wystarczające środki.
 7. W przypadku przyznania przez FRSE niewystarczających funduszy, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia określi dodatkowe kryteria dot. okresu wypłaty stypendium.
 8. Stypendium Erasmus zostanie wypłacone studentowi jedynie na rzeczywisty okres studiowania w zagranicznej uczelni i zgodnie z ostateczną decyzją prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia niezależnie od kosztów, które student ponosi np. z tytułu zakwaterowania, z zastrzeżeniem pkt. 30 oraz 31.
 9. Studentom zakwalifikowanym po 10 marca 2017 r. może być przyznane stypendium Erasmus według kolejności zgłoszeń do BWZ, pod warunkiem posiadania przez UW wystarczających środków na przyznanie stypendium w wysokości określonej w pkt. 35 oraz 36. Pierwszeństwo w przyznaniu stypendium Erasmus będą mieli uczestnicy studiów doktoranckich oraz uczestnicy studiów prowadzonych wspólnie przez UW i uczelnie zagraniczne na podstawie zawartego porozumienia. Uczelnie zagraniczne muszą posiadać Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education).
 10. Jeżeli student, któremu przyznano stypendium Erasmus, rezygnuje z wyjazdu, koordynator ds. mobilności zgłasza kandydaturę kolejnej osoby z listy rezerwowej. Osobie tej przysługuje stypendium Erasmus według zasad ogólnych. Komisja sporządzi szczegółową  listę rankingową rezerwowych kandydatów do stypendium Erasmus.
 11. Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zależności od kraju miesięczna wysokość stypendium Erasmus (studia) wynosi:

 

 1. 500 euro – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
 2. 450 euro – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
 3. 350 euro – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia - była Republika Jugosławii, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.

 

Kwalifikacja studentów do uczelni w Szwajcarii odbywa się na zasadach ogólnych obowiązujących w projekcie „Erasmus - Mobilność edukacyjna”, przy czym o wysokości  świadczenia i trybie jego wypłaty decyduje konkretna uczelnia tego kraju. Komisja  sporządzi odrębny protokół kwalifikacji studentów do uczelni szwajcarskich.

 

 1. Studentowi, który posiadał prawo do stypendium socjalnego do 10 marca 2017 r. oraz złożył oświadczenie o pobieraniu tego stypendium w systemie USOSweb będzie przyznany dodatkowo dodatek socjalny Erasmus w wysokości 200 euro miesięcznie na zasadach określonych przez FRSE, pod warunkiem posiadania przez UW wystarczających środków.

Studentom, którzy nie korzystali w roku akademickim 2016/17 ze stypendium i  dodatku socjalnego Erasmus, podstawowe stypendium oraz dodatek socjalny Erasmus będzie wypłacane w złotówkach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) po kursie ustalonym przez FRSE.

 

 1. Studentowi, który otrzymał prawo do stypendium socjalnego po 10 marca 2017 r. i/lub został zakwalifikowany na wyjazd po tej dacie i w momencie kwalifikacji posiadał prawo do stypendium socjalnego, może zostać dodatkowo przyznany dodatek socjalny Erasmus, na podstawie podania złożonego w BWZ w semestrze bezpośrednio poprzedzającym wyjazd za granicę, na zasadach określonych przez FRSE, pod warunkiem posiadania przez UW wystarczających środków.
 2. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze w wyznaczonym terminie. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki określone w punkcie 35) będzie rozliczona na podstawie kosztów rzeczywistych, wymagać zatem będzie udokumentowania w formie dowodów finansowych. Decyzję o przyznaniu dodatkowych środków i ich wysokości podejmuje FRSE.
 3. Przed wyjazdem student jest zobowiązany do wypełnienia testu poziomującego znajomość języka, w którym będzie studiować (dot. języka angielskiego, czeskiego, francuskiego,

            greckiego, hiszpańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, włoskiego, duńskiego,

 szwedzkiego i portugalskiego) w systemie Komisji Europejskiej „Online Linguistic Support -   OLS”. Z testu zwolnione są osoby, dla których dany język jest językiem ojczystym oraz studenci niepełnosprawni, jeśli ich niepełnosprawność wyklucza możliwość wypełnienia testu. Pozostałym studentom zostanie przesłany na adres e-mail wpisany do systemu USOS link do systemu OLS. Wynik testu językowego nie ma wpływu na przyznanie stypendium Erasmus.

 

 1. Student skierowany na zagraniczne studia częściowe zobowiązany jest do podpisania umowy indywidualnej, w Biurze Współpracy z Zagranicą UW lub korespondencyjnie. Niepodpisanie umowy do dnia rozpoczęcia roku/semestru/trymestru w uczelni zagranicznej może zostać uznane za rezygnację z przyznanych funduszy Erasmus i stanowić podstawę do skreślenia z listy osób objętych stypendium Erasmus w roku akademickim 2017/18. W momencie podpisywania umowy student może posiadać maksymalnie jeden warunek. W takim przypadku wymagana jest dodatkowa, pisemna zgoda na wyjazd wydana co najmniej przez koordynatora ds. mobilności.
 2. Student podczas całego pobytu na wymianie Erasmus musi posiadać status studenta UW i nie może być w żaden sposób urlopowany.
 3. Powyższe zasady wstępnej kwalifikacji zostały sporządzone na podstawie informacji i wytycznych przekazanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ na dzień ich publikacji przez Uniwersytet Warszawski.
 4. Wszelkie zmiany warunków ogólnych, warunków wstępnej kwalifikacji studentów będą publikowane na stronie internetowej Biura Współpracy z Zagranicą (http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu) oraz przekazywane niezwłocznie koordynatorom ds. mobilności.

Zatwierdziła  dnia   05.01.2017 r.

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanta Choińska Mika, prof. UW