PRACA DYPLOMOWA i EGZAMIN DYPLOMOWY

Kryteria pracy dyplomowej

Praca licencjacka

1. może być napisana w języku polskim lub ukraińskim.

2. powinna zawierać streszczenie o objętości 2–4 stron w języku polskim (w przypadku prac napisanych w języku ukraińskim) lub w języku ukraińskim (w przypadku prac napisanych w języku polskim).

3. powinna zawierać minimum 35 stron.

4. powinna mieć formę pogłębionej pracy pisemnej; wstęp powinien zawierać cel pracy, uzasadniać podstawę materiałową i konstrukcję wywodu; od autora oczekuje się samodzielności konstrukcji i sposobu interpretacji przedstawionego materiału.

Praca magisterska

1. może być napisana w języku polskim lub ukraińskim.

2. powinna zawierać streszczenie o objętości ok. 4–6 stron w języku polskim (w przypadku prac napisanych w języku ukraińskim) lub w języku ukraińskim (w przypadku prac napisanych w języku polskim).

3. powinna zawierać minimum 60 stron.

4. powinna prezentować rezultaty samodzielnie wykonanego zadania badawczego pod opieką promotora, wstęp pracy winien przedstawiać jej cel i formułować zadanie badawcze, przestawiać odnoszące się do analizowanego problemu stanowiska zaczerpnięte z aktualnej literatury przedmiotu, prezentować przyjętą przez autora metodę badawczą, oraz uzasadniać dobór podstawy materiałowej; od autora oczekuje się wykorzystania nowej literatury teoretycznej, samodzielnej analizy i interpretacji materiału.

Praca powinna zawierać:

1. strona: Strona tytułowa pracy w języku polskim

2. strona: Strona tytułowa pracy w języku ukraińskim

3. strona: Oświadczenia studenta i kierującego pracą

4. strona: Streszczenie (w języku polskim), słowa kluczowe (w języku polskim), określenie dziedziny pracy oraz tytuł pracy w języku angielskim

Streszczenie nie powinno zawierać więcej niż 800 znaków (około 16 wierszy), powinno być napisano w języku polskim.

Słowa kluczowe (maksymalnie 10), tworzone przede wszystkim na podstawie tytułu i streszczenia, powinny być formułowane w mianowniku liczby pojedynczej w języku polskim. Należy je zapisać w wierszu, oddzielone przecinkami.

Znormalizowany format stron:

Tekst podstawowy:

 • czcionka – 12 pkt Times New Roman (odstępy między literami normalne, a nie rozstrzelone!!!)
 • interlinia – 1,5 wiersza
 • tekst justowany
 • marginesy: lewy – 3,5 cm; prawy – 1,5 cm; góra, dół – 2,5 cm
 • numeracja stron – na środku 

Przypisy – na dole strony:

 • czcionka – 10 pkt Times New Roman
 • interlinia – pojedyncza

Nagłówki:

 • tytuł rozdziału – 18 pkt Times New Roman Bold, wyrównanie do środka (proszę nie pisać nazw rozdziałów na odrębnej stronie)
 • tytuł podrozdziału – 16 pkt Times New Roman Bold, wyrównanie do środka

Zasady egzaminu dyplomowego

Egzamin licencjacki

1. Na egzaminie licencjackim student otrzymuje co najmniej trzy pytania komisji z wcześniej ustalonych przez promotora i recenzenta zakresów tematycznych, podanych do wiadomości studenta.

a. dwa pytania dotyczące pracy dyplomowej;

b. jedno pytanie ze specjalizacji, której dotyczyła praca licencjacka

2. Niezależnie od języka, w jakim napisana jest praca licencjacka, egzamin licencjacki odbywa się w języku ukraińskim.

Egzamin magisterski

Zasady egzaminu magisterskiego

1. Na egzaminie magisterskim student otrzymuje co najmniej trzy pytania komisji z wcześniej ustalonych przez promotora i recenzenta zakresów tematycznych, podanych do wiadomości studenta.

a. dwa pytania dotyczące pracy dyplomowej;

b. jedno pytanie ze specjalizacji, której dotyczyła praca magisterska.

2. Niezależnie od języka, w jakim napisana jest praca magisterska, egzamin magisterski odbywa się w języku ukraińskim.

Procedura złożenia pracy dyplomowej

dla studentów Katedry Ukrainistyki

Krok 1. 

Sekretariat ds. studenckich (pok. 422) z chwilą zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej wprowadza do USOS następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, temat pracy, jednostkę dydaktyczną wydającą dyplom, kod dziedziny pracy w standardzie Socrates-Erasmus, datę zatwierdzenia tematu pracy, imię i nazwisko osoby kierującej pracą, rodzaj dyplomu o który ubiega się student (licencjat lub magisterium), kierunek/specjalność, program studiów i zajęcia (seminarium, proseminarium), w ramach którego powstaje praca.

Krok 2.

Student na 14 dni przed przewidywanym terminem obrony pracy dyplomowej składa w sekretariacie (pokój 422):

indeks i/lub kartę egzaminacyjną zawizowane przez opiekuna roku;

 • TRZY jednakowe egzemplarze pracy podpisane własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą, przeznaczone dla kierującego pracą, recenzenta i do akt studenta. Egzemplarz do akt musi być drukowany dwustronnie;

elektroniczną wersję pracy na nośniku CD‑ROM z plikami w formacie Word oraz w formacie PDF, z którego dokonano wydruku.

Pliki z pracą mają nazwę: 3222-MGR-SSW-URA-PESEL – dla prac magisterskich

                                          3222-LIC-SSW-URA-PESEL – dla prac licencjackich

PESEL jest numerem PESEL studenta (lub sztucznego numeru PESEL w przypadku obcokrajowców). Nazwy mają być zapisane dużymi literami, nie mogą zawierać żadnych odstępów ani polskich znaków, mają mieć rozszerzenia .pdf oraz .doc.

Na przykład: 3222-MGR-SSW-URA-12345678901

 • o powołanie komisji egzaminacyjnej” wydrukowany z własnego konta w APD (Archiwum Prac Dyplomowych – https://apd.uw.edu.pl/), wypełniony i podpisany przez promotora (ikonka wniosku  znajduje się obok nazwiska studenta);

ksero dowodu osobistego.

Krok 3.

Sekretariat ds. studenckich wprowadza do USOS datę złożenia pracy, średnią ze studiów, datę i godzinę egzaminu oraz skład komisji egzaminacyjnej, a następnie otwiera studentowi dostęp do APD.

Krok 4.

Student wprowadza do APD streszczenie (w języku polskim), słowa kluczowe (w języku polskim) i tytuł pracy (w języku angielskim), po czym zatwierdza zmiany; następnie ładuje do APD plik z pracą w formacie PDF (Uwaga: nie należy ładować innych składowych pracy, chyba że stanowią jej integralną część i są wymagane przez jednostkę dydaktyczną).

Krok 5.

Opiekun pracy (kierujący pracą, promotor) sprawdza wprowadzone dane (także plik z pracą), przekazuje do poprawy lub akceptuje (dopiero wtedy praca staje się zarchiwizowana).

Krok 6.

Student drukuje „Kartę pracy dyplomowej”, (ikonka karty  znajduje się obok nazwiska studenta). Podpisuje własnoręcznie, uzyskuje podpis promotora i składa w sekretariacie najpóźniej 7 dni przed obroną.

Krok 7.

Opiekun (kierujący pracą, promotor) i recenzent wpisują treść recenzji, zatwierdzają, drukują i podpisaną recenzję przekazują do sekretariatu.

Krok 8.

Student najpóźniej 7 dni przed obroną pracy dyplomowej:

wnosi wszelkie opłaty za studia (wznowienie, powtarzanie, za obronę po terminie) oraz opłatę za dyplom w języku polskim 60 zł [dla chętnych – 40 zł za odpis dyplomu w języku angielskim]. Wszelkie opłaty należy dokonać na indywidualne konto studenta wygenerowane przez USOSweb (https://usosweb.dak.uw.edu.pl/)

składa w sekretariacie:

Ø      „Kartę pracy dyplomowej”

Ø      legitymację studencką,

Ø      4 fotografie 4,5 x 6,5 cm

Ø      dla chętnych – podanie o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim + 1 zdjęcie 4,5 x 6,5 cm

Ø      podpisuje oświadczenia

Przy odbiorze dyplomu należy dołączyć:

 • kartę obiegową

PRACA DYPLOMOWA

EGZAMIN DYPLOMOWY

(Regulamin Studiów na UW z dnia 22 kwietnia 2015 r.)

§ 39

1.Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego

nauczyciela akademickiego zgodnie z zasadami określonymi w §21.

2. W przypadku, gdy student chce wykonać pracę dyplomową pod

kierunkiem nauczyciela akademickiego z innej uczelni albo pracownika naukowego spoza Uniwersytetu, rada wydziału może upoważnić taką osobę do współkierowania tą pracą, przy jednoczesnym powołaniu uprawnionego nauczyciela akademickiego

z danej jednostki organizacyjnej do pełnienia tej funkcji z ramienia Uniwersytetu. Pracownik zewnętrzny ocenia pracę i pisze recenzję.

3. W przypadku ustania zatrudnienia opiekuna pracy dyplomowej

dziekan – w porozumieniu ze studentem – wyznacza spośród pracowników uczelni osobę współkierującą pracą lub innego opiekuna.

4. Praca dyplomowa musi być wykonana samodzielnie, spełniać formalne i merytoryczne kryteria właściwe dla danego kierunku i specjalności studiów, określone w szczegółowych zasadach studiowania oraz zostać złożona w formie drukowanej i elektronicznej zgodnie ze standardami określonymi odrębnymi

postanowieniami.

5. Dopuszcza się wspólne napisanie pracy dyplomowej przez studentów, pod warunkiem precyzyjnego określenia wkładu każdego ze współautorów. Zasady w tym zakresie określa rada wydziału.

6. Zasady oceniania pracy dyplomowej określa uchwała rady wydziału.

7. Oceny pracy dyplomowej dokonuje kierujący pracą oraz jeden recenzent. Recenzenta wyznacza dziekan. Stosuje

się skalę ocen, określoną w § 29 ust. 2.

8. Jeśli recenzent negatywnie ocenił pracę dyplomową, dziekan powołuje drugiego recenzenta. Jeśli drugi recenzent ocenił pracę negatywnie, nie może ona być podstawą ukończenia studiów.

9. Ostateczna ocena pracy dyplomowej, uwzględniana przy obliczaniu ostatecznego wyniku studiów, jest średnią arytmetyczną oceny kierującego pracą i oceny recenzenta lub oceny kierującego pracą i ocen recenzentów, jeśli powołano więcej niż jednego. Średnią liczy się z zaokrągleniem do części setnych.

 

§ 40

1. Pracę dyplomową składa się nie później niż miesiąc przed planowym terminem ukończenia studiów, chyba że szczegółowe zasady studiowania stanowią inaczej. Student zobowiązany jest przedłożyć ostateczną wersję pracy dyplomowej zaakceptowaną przez opiekuna pracy w wersji papierowej oraz w formie pliku w informatycznym systemie obsługi studiów. Przedłożenie takiej pracy jest warunkiem zaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innych zajęć prowadzących do złożenia pracy dyplomowej.

2. Na wniosek studenta bądź na wniosek kierującego pracą dyplomową dziekan może przedłużyć okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż o trzy miesiące od planowanego terminu ukończenia studiów, w przypadku:

1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej dokumentacją medyczną lub opinią Biura ds. Osób Niepełnosprawnych;

2) niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn.

3. Jeżeli zaistniały przyczyny leżące po stronie kierującego pracą dyplomową, które mogłyby wpłynąć na opóźnienie jej złożenia, dziekan na wniosek studenta wyznacza nauczyciela akademickiego, który przejmie zadanie kierowania tą pracą. Zmiana kierującego pracą dyplomową w okresie ostatnich sześciu miesięcy przed terminem ukończenia studiów stanowi podstawę do przedłużenia terminu jej złożenia na zasadach określonych w ust. 2.

 

§ 41

Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie określonym

w § 40 ust.1, z zastrzeżeniem § 40 ust. 2, zostaje skreślony z listy studentów. Wznowienie studiów odbywa się na zasadach określonych w § 9 ust. 6 oraz ust. 8-9 Regulaminu.

 

§ 42

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

1) spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów;

2) uzyskanie z pracy dyplomowej ostatecznej oceny nie mniejszej niż 3,0, z zastrzeżeniem § 39 ust. 8.

2. Egzamin dyplomowy odbywa się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od złożenia pracy dyplomowej z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeśli praca dyplomowa została złożona co najmniej na miesiąc przed upływem planowego terminu ukończenia studiów, egzamin dyplomowy odbywa się nie później niż w dniu poprzedzającym planowy termin ukończenia studiów.

4. Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja powołana przez dziekana, w skład której wchodzą co najmniej trzy osoby: dziekan lub prodziekan jako przewodniczący, kierujący pracą oraz recenzent, w tym co najmniej jedna osoba ze stopniem doktora habilitowanego.

5. Dziekan może powierzyć przewodniczenie komisji egzaminu

magisterskiego innemu nauczycielowi akademickiemu mającemu co najmniej stopień doktora habilitowanego oraz przewodniczenie komisji egzaminu licencjackiego o nauczycielowi akademickiemu mającemu co najmniej stopień doktora.

6. Na wniosek studenta lub nauczyciela akademickiego kierującego pracą złożony nie później niż tydzień przed terminem egzaminu, dziekan może przeprowadzić otwarty egzamin dyplomowy. W części jawnej otwartego egzaminu dyplomowego mogą wziąć udział, na prawach obserwatora, wszyscy zainteresowani.

 

§ 43

1. Wynik egzaminu dyplomowego wyraża się ocenami, określonymi w § 29 ust. 2.

2. Jeśli student uzyskał z egzaminu dyplomowego ocenę niedostateczną lub bez usprawiedliwienia nie przystąpił do tego egzaminu, dziekan wyznacza drugi termin egzaminacyjny jako ostateczny.

3. Jeśli student przystępował do egzaminu dwukrotnie, to wynik, uwzględniany przy obliczaniu ostatecznego wyniku studiów, jest

średnią arytmetyczną wyników obu egzaminów. Średnią liczy się z zaokrągleniem do części setnych.

4. Jeśli student nie zda egzaminu dyplomowego w drugim terminie lub do niego nie przystąpi, dziekan skreśla go z listy studentów.

§ 44

1. Podstawą obliczeni

a ostatecznego wyniku studiów są:

1) średnia ocen z egzaminów i ocen końcowych z przedmiotów niekończących się egzaminem, obliczona według § 36 ust. 5;

2) ostateczna ocena pracy dyplomowej obliczona według § 39 ust.9;

3) ostateczny wynik egzaminu dyplomowego, obliczony według § 43

ust. 3.

2. Wynik studiów stanowi sumę części ocen wymienionych w ust.1 z zaokrągleniem do części setnych:

1) na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich:

0,7 oceny wymienionej w ust. 1 pkt 1,

0,2 oceny wymienionej w ust. 1 pkt 2 i

0,1 oceny wymienionej w ust. 1 pkt 3;

2) na studiach drugiego stopnia:

0,5 oceny wymienionej w ust. 1 pkt 1,

0,4 oceny wymienionej w ust. 1 pkt 2 i

0,1 oceny wymienionej w ust.1 pkt 3.

3. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów zgodnie z zasadą:

1) do 3,40 –dostateczny;

2) powyżej 3, 40 do 3,80 – dostateczny plus;

3) powyżej 3,80 do 4,20 – dobry;

4) powyżej 4,20 do 4,60 – dobry plus;

5) powyżej 4,60 do 4,90 – bardzo dobry;

6) powyżej 4,90 – celujący.

4. Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy:

1) ukończyli studia w terminie określonym planem studiów lub w terminach określonych w § 37 ust. 6 i § 40 ust. 2 i 3;

2) uzyskali z egzaminów i z zaliczeń przedmiotów niekończących się egzaminem średnią ocen wyższą niż 4,6;

3) uzyskali z pracy dyplomowej ostateczną ocenę 5,0, a z egzaminu dyplomowego ocenę co najmniej bardzo dobrą;

4) nie naruszyli zasad zawartych w ślubowaniu.

5. Dyplom z wyróżnieniem przyznaje rada wydziału. Rektor lub dziekan może przyznać nagrodę materialną, związaną z uzyskaniem przez studenta dyplomu z wyróżnieniem.