Program Erasmus - zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji studentów w Katedrze Ukrainistyki na studia częściowe w ramach programu Erasmus.

 1. Kto może wziąć udział w rekrutacji

W rekrutacji na studia częściowe w ramach ERASMUS - LLP mogą brać udział:

  • studenci przynajmniej drugiego roku studiów licencjackich;
  • studenci studiów II stopnia.

W kwalifikacji mogą brać udział zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Kandydat nie powinien mieć żadnych warunków ani w trakcie rekrutacji ani w momencie wyjazdu. Osoby z warunkami są automatycznie przenoszone na listę rezerwową, co oznacza, że na wyjazd ze stypendium BWZ zakwalifikuje ich wyłącznie w przypadku rezygnacji kogoś z listy podstawowej.

Osoby zakwalifikowane na semestr zimowy lub cały rok muszą zdać wszystkie egzaminy do końca podstawowej sesji letniej (czerwiec).

Osoby kończące studia licencjackie powinny wziąć pod uwagę, że w momencie wyjazdu muszą być studentami Katedry Ukrainistyki UW.

Osoby takie będą kwalifikowane warunkowo.

 

2. Kryteria i zasady przyznawania miejsc stypendialnych

Najważniejszym kryterium przyznania miejsc jest wysokość średniej z dotychczasowego toku studiów.

Ponadto będzie brana pod uwagę trafność doboru uczelni do kierunku studiów i zainteresowań kandydata/kandydatki (treść listu motywacyjnego), zawierające propozycję planu studiów w jednostce o miejsce do której się ubiega

Atutem konkursowym jest znajomość języka (niemiecki lub angielski)

Za potwierdzoną znajomość języka kandydaci otrzymują punkty:

Jako potwierdzenie znajomości języka uznawane są wymiennie:

zdany egzamin uniwersytecki, (wystarczy wydruk z USOS-a)
certyfikat językowy
poświadczenie biegłości językowej wydane przez SZJO UW (poziom B2)
za udokumentowanie znajomości języka można również uznać maturę obcojęzyczną lub międzynarodową oraz egzamin maturalny z języka na poziomie rozszerzonym (poziom B2)

Inne osiągnięcia kandydatki/kandydata

 

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, procedura składania wniosków oraz ogłaszania wyników.

Rekrutacja na rok akademicki 2013/14 na studia częściowe w ramach LLP Erasmus w Katedrze Ukrainistyki kończy się 14 lutego 2013. Wszystkie kandydatury będą rozpatrywane po zamknięciu rekrutacji. Kolejność składania dokumentów nie ma znaczenia. Rekrutacja na studia częściowe w ramach LLP Erasmus przebiega w następujący sposób - aplikujący student dostarcza część dokumentów w wersji papierowej. Dokumenty w wersji papierowej trzeba składać w podpisanej teczce w sekretariacie do dnia 14 lutego 2013.

 

4. Lista Dokumentów

W zamkniętej kopercie powinny znaleźć się następujące dokumenty:

  • CV kandydatki/kandydata w języku polskim
  • Krótki list motywacyjny dotyczący uniwersytetu/ów wybranych przez kandydata ( Katedra Ukrainistyki ma podpisane umowy z ELTE Faculty of Humanities Budapeszt (5 miejsc), LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT MUNCHEN (3 miejsca)), uzasadnienie wyboru uniwersytetu(ów) (jeżeli dwa to który preferuję) i co zamierzam tam studiować, wybrane przedmioty, na który semestr preferuję wyjechać)
  • Aktualne zdjęcie (podpisane)
  • Oświadczenie o nie posiadaniu warunków (podpisane)
  • Oświadczenie o średniej (podpisane)
  • Kopie certyfikatów językowych/ zaświadczenie o biegłości językowej z SZJO/wydruk wyniku egzaminu UW z USOS