ERASMUS +

Erasmus +
kwalifikacja studentów
na wyjazdy do Ludwig-Maximilian-Universitat- Muenchen (3 miejsca na 10 miesięcy)
Ernst-Moritz-Arndt- Universitat-Greifswald (2 miejsca na 10 miesięcy)
EÖTVÖSLORÁND TUDOMÁNYEGYETEM (warunkowo)

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są:

  • podanie
  • średnia ocen (dokument poświadczony w sekretariacie)
  • certyfikat znajomości właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości (zgodnie z umową międzyinstytucjonalną Erasmus+)

Dokumenty należy złożyć do dnia 6 marca w sekretariacie KU

Pierwszeństwo w przyznaniu stypendium mają kandydaci ubiegający się o nie po raz pierwszy.

O stypendium programu Erasmus+ mogą ubiegać się wszyscy studenci (niezależnie od obywatelstwa, z zastrzeżeniem pkt. 11 i 12), którzy są studentami UW przyjętymi na studia prowadzące do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Student/doktorant posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami dotyczącymi wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym tam pobytem jako stypendysta Erasmus+.

W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UW. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. w ramach wspólnie prowadzonych studiów z uczelnią zagraniczną na podstawie zawartego odrębnego porozumienia) do kwalifikacji mogą przystąpić studenci pierwszego roku studiów każdego stopnia studiów. W kwalifikacji moguczestniczyć studenci trzeciego roku studiów I stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez Uniwersytet Warszawski na studia drugiego stopnia. Wskazane jest, aby studenci ci byli kwalifikowani na wyjazdy w semestrze letnim.

O stypendium Erasmus+ mogą ubiegać się studenci, którym zostało już wcześniej przyznane stypendium programu LLP-Erasmus w celu odbycia części studiów za granicą.

Każdy kandydat do stypendium Erasmus+ złoży oświadczenie w formie pisemnej lub stosownie w systemie elektronicznym USOSweb o tym, czy do dnia kwalifikacji zostało mu w przeszłości przyznane stypendium LLP-Erasmus w celu odbycia za granicą części studiów lub praktyki, niezależnie od tego, czy stypendium było wypłacone przez Uniwersytet Warszawski czy inną uczelnię.

W jednym roku akademickim minimalny okres stypendium wynosi 3 miesiące, maksymalny – 10 miesięcy z zastrzeżeniem pkt. 20 i 21.

Studentowi może zostać przyznane stypendium na maksymalny łączny okres 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III) w celu odbycia za granicą części studiów oraz/lub praktyki. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus (ze stypendium finansowym lub bez).

W okresie pobierania stypendium Erasmus+ student nie może pobierać innego stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Komisja może podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na skierowanie studenta za granicę na część studiów bez stypendium finansowego.

 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wysokość stypendium Erasmus+ (studia) wynosi:

  • 500 euro – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
  • 400 euro – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
  • 300 euro – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.

Studentowi zakwalifikowanemu przez Uniwersytet do stypendium socjalnego albo otrzymywania tego stypendium w semestrze trwającym lub zakończonym tuż przed wyjazdem za granicę, będzie przyznane dodatkowo stypendium w wysokości 200 euro miesięcznie na zasadach określonych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, pod warunkiem posiadania przez UW wystarczających funduszy stypendialnych oraz zawarcia umowy indywidualnej.

Przed wyjazdem i przed sporządzeniem Porozumienia o Programie Studiów (e-Learning Agreement) student jest zobowiązany do wypełnienia testu poziomującego znajomość języka, w którym będzie studiować (dotyczy języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego i francuskiego) w terminie i według wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Uniwersytetu Warszawskiego – Biura Współpracy z Zagranicą.

Przed wyjazdem na stypendium, student skierowany na studia zagraniczne zobowiązany jest do podpisania umowy indywidualnej w Biurze Współpracy z Zagranicą UW. Niepodpisanie umowy do dnia rozpoczęcia roku /semestru /trymestru w uczelni zagranicznej jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego stypendium.

Więcej informacji na stronie: www.bwz.uw.edu.pl