Irena Mytnik

Stanowisko: 
Kierownik Katedry Ukrainistyki
Dyżur: 
pok. 415

Tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: językoznawstwo

Zainteresowania naukowe: Onomastyka polska i ukraińska, historia języka ukraińskiego, dialektologia pogranicza polsko-ukraińskiego, etnolingwistyka, leksykografia, glottodydaktyka, duchowość chrześcijańska

Funkcje akademickie

 • kierownik Zaocznych Studiów Ukrainistycznych (1999-2010)
 • przewodnicząca Komisji ds Certyfikacji Języka Ukraińskiego na WLS (od 2006)
 • p. o. kierownika Katedry Ukrainistyki (2010-2011)
 • członek Komisji Konkursowej na WLS. (od 2010)
 • kierownik Katedry Ukrainistyki (od 2011)

Aktualnie prowadzone zajęcia:

 • Gramatyka języka staro-cerkiewno-slowiańskiego
 • Praktyczna nauka języka ukraińskiego
 • Praktyczna nauka języka ukraińskiego – język prawny i prawniczy
 • Gramatyka historyczna języka ukraińskiego
 • Onomastyka polska i ukraińska
 • Seminarium magisterskie językoznawcze

Dorobek naukowy

Książki

 • (2010) Antroponimia Wołynia w XVI-XVIII w., Warszawa 2010, s. 412.
 • (2017) Imiennictwo ziemi chełmskiej w XVI-XVII wieku, Warszawa 2016, s. 320.

Redakcja naukowa

 • (2013) Studia Ucrainica Varsoviensia,  t. I, Warszawa 2013, s. 550 (redaktor naczelny).
 • (2014) Тенденції розвитку української лексики та граматики, ч. 1 (współredakcja, współautorstwo), seria : W kręgu języka, literatury i kultury, t. 3, Warszawa 2014, s. 314. ISBN 978-83-936550-7-6
 • (2015) Тенденції розвитку української лексики та граматики, cч. 2 (współredakcja, współautorstwo), seria : W kręgu języka, literatury i kultury, t. 5, Warszawa 2015, s. 484. ISBN 978–83–941574–0–1
 • (2015) Studia Ucrainica Varsoviensia, t. III, Warszawa 2015, s. 431, ISSN 2299-7237 (redakcja).
 • (2016) Studia Ucrainica Varsoviensia, t. IV, Warszawa 2016, s. 616, ISSN 2299-7237 (redakcja).
 •  (2016) Тенденції розвитку української лексики та граматики, ч. 3 (współredakcja, współautorstwo), seria : W kręgu języka, literatury i kultury, t. 13, Warszawa 2016, s. 239. ISBN 978-83-941574-6-3
 • (2017) Studia Ucrainica Varsoviensia, t. V, Warszawa 2017, s. 363,  ISSN 2299-7237 (redakcja).
 • (2018) Studia Ucrainica Varsoviensia, t. VI, Warszawa 2018, (w druku),  ISSN 2299-7237 (redakcja).

Słowniki

 • (2010) Polsko-ukraiński słownik tematyczny (we współautorstwie), Warszawa 2010, s. 552.
 • (2015) Polsko-ukraiński słownik tematyczny (we współautorstwie), Warszawa 2015, wyd. II, s. 552.
 • (2017) Słownik historyczno-etymologiczny antroponimii ziemi chełmskiej XVI-XVII wieku, Warszawa 2017, s. 318.
 • (2018) Polsko-rosyjski słownik tematyczny (we współautorstwie), Warszawa 2018 (w druku)

Podręczniki

 • (1995) Вивчаємо українську мову – podręcznik do nauki języka ukraińskiego dla początkujących (we współautorstwie), Lublin 1995, s. 228.
 • (1997) Вивчаємо українську мовуpodręcznik do nauki języka ukraińskiego dla średniozaawansowanych (we współautorstwie), Warszawa 1997, s. 213;
 • (2003) Вивчаємо українську мову – podręcznik do nauki języka ukraińskiego dla początkujących (we współautorstwie), Lublin 2003, wyd. II., s. 228.
 • (2013) Z ukraińskim na ty – podręcznik do nauki języka ukraińskiego, poziom średniozaawansowany,  cz. 1 (we współautorstwie), Warszawa 2013, s. 210.
 • (2014) Z ukraińskim na ty – podręcznik do nauki języka ukraińskiego, poziom średniozaawansowany, cz. 2 (we współautorstwie), Warszawa 2014, s. 209
 • (2016) Ukraiński język prawny i prawniczy, cz. 1 (we współautorstwie), Warszawa 2016, s. 180.

Artykuły naukowe, recenzje i sprawozdania

 • (1993) Словотворчі типи прізвищ мешканців парафії Ждане (на матеріалі церковних книг з другої  половини ХУІІІ ст.), „Slavia Orientalis”, t. XLII, nr 1, 1993, s. 123-126.
 • (1994) Imiennictwo ukraińskie w księgach metrykalnych parafii Żdżanne koło Chełma w drugiej połowie XVIII wieku, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, t. 2, Warszawa 1994, s. 222-226.
 • (1994) Rec.: Na pograniczu. Studia i szkice, pod red. H. Karwackiej i J. Nosowicza,  Białostocczyzna”, nr 1 (33), 1994, s. 93-96.
 • (1994) Rec.: Два польсько-українські розмовники. „Rozmówki polsko-ukraińskie”, B. Zinkiewicz- Tomanek, H. Strelczuk, O. Kamjanaja, Kraków 1992 oraz  „Rozmówki polsko- ukraińskie”, T. Hołyńska, E. Wasiak, Warszawa 1994, „Наше Слово”, 24, 1994, c. 2-3.
 • (1995) Rec.: Посібник до науки української мови. „Język ukraiński w ćwiczeniach. Skrypt dla studentów polskojęzycznych”, Szczecin 1993,  „Наше Слово”,  17, 1994, c. 2-3.
 • (1995) Nazwy osobowe w księgach metrykalnych parafii Kumów koło Chełma w drugiej połowie XVIII wieku [w:] Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, Białystok 1995, s. 305-313.
 • (1995) Sposoby identyfikacji kobiet stanu chłopskiego w dawnej ziemi chełmskiej w wieku XVIII [w:]  Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie, Rzeszów 1995, s. 77-83.
 • (1997)  Z polsko-ukraińskich interferencji językowych na obszarze pogranicza (na materiale antroponimii chłopskiej dawnej ziemi chełmskiej w wieku XVIII), „Studia i Materiały Polonistyczne”, t. 3, Piotrków Tryb. 1997, s. 153-159.
 • (1998)   Klasyfikacja i analiza słowotwórcza antroponimów w dawnej ziemi chełmskiej, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, t. 6-7, Warszawa 1998, s. 433-454.
 • (1999)  Sposoby identyfikacji osób w dawnej ziemi chełmskiej, „Studia i Materiały Polonistyczne”, t. 4, Piotrków Tryb. 1999, s. 277-281.
 • (1999) Osobliwości leksykalne polskiej gwary wsi Zagroda koło Chełma, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, t. 8-9, Warszawa 1999, s. 416-423.
 • (2000)  Ze stanu badań nad antroponimią polsko-ukraińskiego pogranicza, "Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze", t. 10, Warszawa 2000, s. 421-424.
 • (2001)  Z problematyki kształtowania się języka ukraińskiego w 1 pol. XIX w. W Galicji: wojna o alfabet, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, t. 11-12, Warszawa 2001, s. 404- 414.
 • (2001) Z antroponimii polsko-ukraińskiego pogranicza: nazwiska przemyślan, „Вісник Закерзоння”, Warszawa - Przemyśl 2001, s. 48-60.
 • (2002)  Język prac Markijana Szaszkiewicza: opis właściwości fonetycznych, "Warszawskie  Zeszyty Ukrainoznawcze", t. 13-14, Warszawa, 2002, s. 372-385.
 • (2002)  Українські елементи в антропонімії давньої Холмської землі у ХУІІІ ст., "Мовознавство.  Доповіді та повідомлення на ІУ Міжнародному конгресі україністів", Київ 2002, s. 87-89.
 • (2003)  Iwan Mohylnicki o języku ukraińskim, "Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze", t. 15-16, Warszawa 2003, s. 459-464.
 • (2005)  Imiona chrzestne mieszczan Krzemieńca w XVI wieku, „Нова Філологія”, МДГУ, t. 1  (21), Миколаїв 2005, s. 117-133, ISSN 1815-2325.
 • (2005) O imiennictwie książąt Ostrogskich-Zasławskich, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, t. 19-20, Warszawa 2005, s. 362-371.
 • (2005)  Personal names of members of the Gediminid dynasty in old Ukraine [w:]  XII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Аbstracts, Pisa 2005, p. 63-64.
 • (2005)  Соціальні аспекти українського антропонімікону ХУІ-ХУІІ сст., “Вісник Львівського університету”, вип. 38, Львів 2005, c. 47-51.
 • (2006)  Nazewnictwo mieszczan Krzemieńca w XVI wieku [w:] „Onomastyka  regionalna ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur”, Olsztyn 2006, s. 97-106.
 • (2006)  Sprawozdanie z XXII Międzynarodowego Kongresu Onomastycznego, „Warszawskie
 •     Zeszyty Ukrainoznawcze”, t. 21-22, Warszawa 2006, s. 375-379;
 • (2007) Polsko-ukraińskie kontakty językowe w antroponimii historycznej. Zarys problematyki, [w:] Ukraina. Teksty i konteksty. Symbolae in honorem Stefan Kozak, Warszawa 2007, s. 171-176.
 • (2007) Nazwy zawodów w antroponimii dawnego Wołynia (XVI-XVII w.), „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. LII, Łódź 2007, s. 35-45.
 •  2007) Środki identyfikacyjne szlachty ukraińskiej na Wołyniu w XVI-XVII w., „Науковий Вісник Чернівецького університету”, вип. 354-355, Чернівці 2007, s. 142-147.
 • (2009) Imiona Giedyminowiczów w XIV-XVII w., „Studia Slovakistica. Ономастика. Антропоніміка”, 9, Ужгород 2009, s. 43-49.
 • (2010)  Imiona słowiańskie w antroponimii mieszczan i chłopów na Wołyniu w XVI w., „Lingwistyka stosowana”, Warszawa 2010, s. 151-159.
 • (2010) Polish-ukrainian language contacts in old anthroponymy of the class society – an overview, “Language and society. Мова і суспільство”, за ред. Г. Мацюк, вип. 1, Львів 2010, s. 53-59.
 • (2011) Personal names of members of the Gediminid dynasty in old Ukraine, [w:] Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche Pisa, 28 agosto - 4 settembre 2005, Pisa 2011, р.157-172.
 • (2011) Odbicie stosunków językowych polsko-ukraińskich w imiennictwie dawnego      województwa wołyńskiego (XVI-XVIII w.), „Studia Slovakistica. Випуск 11 : Елімінація мовних бар’єрів, Ужгород 2011, s. 12-19, ISBN 9786175310298 .
 • (2012) Typy motywacyjne przezwisk studenckich, „Studia Slavica Hungarica”,  57/1, Budapest 2012, s. 179-188.
 • (2012) Imiennictwo i sposoby identyfikacji polskich szlachcianek w województwie wołyńskim w XVI-XVIII wieku. , “Вісник Львівського університету”, вип. 56, Львів 2012,s. 306-315.
 • (2012) Найменування жінок шляхтянок на Волині у XVI-XVII ст., “Language and society. Мова і суспільство”, за ред. Г. Мацюк, вип. 3, Львів 2012, s. 76-85.
 • (2012) Imiennictwo przedstawicielek stanu mieszczańskiego i chłopskiego w ziemi wołyńskiej w XVI-XVIII wieku, „Студії з ономастики та етимології 2011-2012”, Київ 2012, s. 170-179. ISBN 978-966-8825-73-6
 • (2012) Лвівський період наукової діяльності Вітольда Ташицького, „Проблеми слов’янознавства" , № 61, Львів, 2012, с. 49-53. ISSN 0203-9494
 • (2012) Slavonic First Names in Ukrainian Anthroponymy of Polish Ukrainian Borderland in the 16th Century, [w:] International Scientific Conference Onomastic Investigations to commemorate the 100th anniversary of Vallija Dambe (1912-1995), Latvian onomastician – Abstracts, Riga 2012, р. 37-39.
 • (2013) Antroponimia szlachty ukraińskiej i bojarów w XVI-XVIII w., „Studia Ucrainica Varsoviensia”, nr 1, Warszawa 2013, s. 189-205. ISSN: 2299-7237.
 • (2013) Imiennictwo szlachty polskiej w ziemi chełmskiej w XVI wieku, [w:] Мова в дзеркалі особистості, Івано-Франківськ, s. 94-107, ISBN 978-966-428-313-4
 • (2013) Jaki jest obraz kobiety w języku ukraińskim?, [w:] Obraz kobiety we współczesnej kulturze ukraińskiej, pod red. K. Jakubowskiej, Warszawa 2013, s. 163-172. ISBN: 978-83-936550-3-8
 • (2013) Imiennictwo szlachty polskiej w dawnej ziemi wołyńskiej, [w:] Niejedno ma imię… Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej, pod red. E. Dzięgiel, T. Korpysza, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013, s. 289-299. ISBN 978-83-7072-000-00
 • (2013) Rec.: Прізвища Лубенщини, „Studia Ucrainica Varsoviensia”, t. 1, Warszawa 2013, s. 515-518. ISSN: 2299-7237
 • (2013) Rec.: Північне наріччя української мови в ХУІ-ХУІІ ст. Фонетикa, „Studia Ucrainica Varsoviensia”, t. 1, Warszawa 2013, s. 519-522. ISSN: 2299-7237
 • (2014) Словянский слой в антропонимиконе польско-украинского пограничья в ХVI ст., [w:] Onomastikas pētījumi. Onomastic Investigations, pod red. Ojārs Bušs, Renāte Silina-Pinke, Sanda Rapa, Riga 2014, c. 187-197. ISBN 978-9984-742-75-5
 • (2014) Środki i sposoby identyfikacji szlachty polskiej w ziemi chełmskiej w XVII wieku., „Studia Ucrainica Varsoviensia”, nr 2, Warszawa 2014, s. 113-120. ISSN: 2299-7237.
 • (2014) Interferencja międzyjęzykowa w imiennictwie ziemi chełmskiej na tle kontaktów polsko-ukraińskich w dawnej antroponimii, [w:] Тенденції розвитку української лексики та граматики, ч. 1, pod red. I. Kononenko, I. Mytnik. S. Romaniuk, seria W kręgu języka, literatury i kultury, t. 3, Warszawa 2014, s. 168-187. ISBN 978-83-936550-7-6
 • (2014) Rodzime i obce. Z badań nad imiennictwem pogranicza polsko-ukraińskiego w XVI–XVII wieku, "Типологія та функції мовних одиниць”, № 1, Луцьк 2014, с. 281-294, ISSN 2311-5165.
 • (2014) Działalność naukowa i dydaktyczno-organizacyjna Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, “Etnos i kultura”, nr 10-11,  Iвано-Франківськ 2014, s.142-149. Publikacja w języku polskim. ISSN: 2222-5242.
 • (2015) Warszawska ukrainistyka – wczoraj i dziś, „Studia Ucrainica Varsoviensia”, nr 3, Warszawa 2015, s. 15-20. ISSN: 2299-7237.
 • (2015) Antroponimia szlachty ukraińskiej  ziemi wołyńskiej i chełmskiej w XVI wieku, “Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 8, s. 113-124. ISSN 1898-4215
 • (2015) Говір мешканців Холмщини. Ч. 1: словник весільної лексики [w:] Тенденції розвитку української лексики та граматикиб ч. 2, pod red. I. Kononenko, I. Mytnik. S. Romaniuk, seria W kręgu języka, literatury i kultury, t. 8, Warszawa 2015, s. 146-161. Publikacja w języku ukraińskim. ISBN 978–83–941574–0–1
 • (2015) Identyfikacja mieszkanek pogranicza polsko-ukraińskiego w XVI-XVII wieku [w:] Beiträge zum 18. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), pod red. Enrique Gutiérrez Rubio, Marta Falkowska, Ekaterina Kislova und Marzena Stępień, band 18, Wiesbaden 2015, s. 177-185. Publikacja w języku polskim. ISSN: 2363-8605, ISBN: 978-3-447-10529-3.
 • (2015) Мoвна картина Архангела Михаїла в українському перекладі Біблії та Акафіста, “Вісник Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Філологія”, вип. 44-45, Iвано-Франківськ 2015,YDK 82.161, s. 211-216.
 • (2016) Przymioty duszy w duchowości Sacré Couer [w:] Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej. Świat oczyma duszy, pod red. E. Masłowskiej, Warszawa 2016.   ISBN 9788364031496.  Publikacja w języku polskim.
 • (2016) Nazwy dni tygodnia w antroponimii ukraińskiej [w:] Słowo u Słowian. Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego. Studia leksykalne, pod red. Anny Budziak i Wiktorii Hojsak, „Studia Ruthenica Cracoviensia”, 11, Kraków 2016, s. 297-310. ISBN 978-83-65432-39-1. Publikacja w języku polskim.
 • (2016) Говір мешканців Холмщини. Ч. 2: словник побутової лексики [w:] Тенденції розвитку української лексики та граматики, ч. 3, pod red. I. Kononenko, I. Mytnik. S. Romaniuk, seria W kręgu języka, literatury i kultury, t. 13, Warszawa 2016, s. 46-57. ISBN 978-83-941574-6-3. Publikacja w języku ukraińskim.
 • (2017) Ирина Кононенко, Ирена Мытник, Изучение украинского, русского и английского языков на кафедре украинистики Варшавского университета [в:] „Фиолологическое образование в современных исследованиях: лингвистический и методический аспекты”, за ред. М. Русецкой, Москва 2017, с. 350-354. ISBN 978-5-94755-404-5
 •  (2017) Iryna Kononenko, Irena Mytnik, Potencjał teoretyczny i praktyczny dwujęzycznego słownika tematycznego [w:] Szkice językowe i literacko-kulturowe, pod red. Oksany Borys, Magdaleny Jeż, Aleksandry Samadowej, M. Saniewskiej, Warszawa 2017, s. 40-57.
 • (2018) Antroponimia mieszczańska na obszarach kontaktowych polsko-ukraińskich w XVI-XVII wieku [w:] „Studia Ucrainica Varsoviensia”, nr 6, Warszawa 2018, (w druku) ISSN: 2299-7237. 
 • (2018)  rec. Зоряна Купчинська, Стратиграфія архаїчної ойконімії України, Львів 2016, с. 1278 [w:] „Studia Ucrainica Varsoviensia”, nr 6, Warszawa 2018, (w druku) ISSN: 2299-7237. 
 • (2018) rec.: В. П. Шульгач, Нариси з прасловянської антропоніімії, ч. ІІІ, Київ 2016, c. 472 [w:] „Studia Ucrainica Varsoviensia”, nr 6, Warszawa 2018, (w druku) ISSN: 2299-7237. 
 • (2018) rec.: Joanna Getka, U progu modernizacji. Ruskojęzyczne drukarstwo bazyliańskie XVIII wieku, Warszawa, ss. 252 [w:] „Studia Ucrainica Varsoviensia”, nr 6, Warszawa 2018, (w druku)  ISSN: 2299-7237. 
 •  (2018) Nauczanie ukraińskiego języka prawa w Katedrze Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Вісник Львівського університету, Серія філологічна, вип. 65, Львів 2018, (w druku) ISSN 2078-5119
 • (2018) Droga miłości w duchowości Sacré Coeur - na przykładzie Orędzia Jezusowego przekazanego s. Józefie Menéndez (cz. 1) (w druku)

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze 
 • Międzynarodowa Rada Onomastyczna  
 • Międzynarodowa Asocjacja Ukrainistów    
 • Naukowe Towarzystwo im. Szewczenki                                  

Udział w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych krajowych i zagranicznych

 • Studia Ucrainica Varsoviensia, Warszawa (redaktor naczelny czasopisma od 2013 r.)
 • Language and society. Мова і суспільство, Львів (kolegium redakcyjne od 2010 r.).
 • Studia Ukrainica Posnaniensia, Poznań (kolegium redakcyjne, od 2013 r.).
 • Теорія і практика викладання української мови як іноземної, Львів (kolegium redakcyjne od 2014 r.)
 • Etnos i kultura, Прикарпатський унфверситет ім. В. Стефаника в Івано-Франківську (kolegium redakcyjne od 2016 r.)
 • Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ (kolegium redakcyjne od 2016 r.)
 • Вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Чернівці (kolegium redakcyjne od 2016 r.)

Udział w międzynarodowych porozumieniach badawczych

 1. Udział w międzynarodowym projekcie badawczym „W kręgu języka, literatury i kultury” realizowanym we współpracy z Instytutem Filologii Uniwersytetu Przykarpackiego im. W. Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina) – od 2013 r. (kierownik projektu ze strony polskiej; inicjator projektu)
 2. Udział w międzynarodowym projekcie badawczym „Język i społeczeństwo: semantyka, syntaktyka i pragmatyka lingwistyczna” realizowanym we współpracy z Katedrą Językoznawstwa Ogólnego Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie – od 2015 r. (kierownik projektu ze strony polskiej; inicjator projektu).

Recenzowanie projektów i prac naukowych

 • (2010) Recenzowanie habilitacyjnego projektu badawczego Ukraińskie słownictwo komputerowe, na wniosek KBN.
 • (2013) Recenzowanie projektu badawczego prof. Hałyny Maciuk, Суспільство і мова: пошуки консенсусу у працях Я. Б. Рудницького, kierowanego do Fundacji Uniwersytetu Alberta w Edmonton, Instytut Ukrainistyki
 • (2015) Recenzowanie projektu badawczego prof. Hałyny Maciuk, Time to change. How to achieve effective communication in modern Ukrainian society?, kierowanego do Fundacji J. W. Fulbrighta.
 • (od 2015 r.) Recenzowanie prac w “Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej”, czasopiśmie naukowym Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej UW
 • (2013) Rec. wyd.: Switłana Romaniuk, Struktura kategorii temporalności we współczesnym języku ukraińskim, Warszawa 2013.
 • (2015) Rec. wyd.: Anna Budziak, Rękopiśmienne słowniki Iwana Wahylewycza, Kraków 2015.
 • (2016) Recenzowanie projektu badawczego prof. Hałyny Maciuk, Political communication from a linguistic perspective: ways of introducing new knowledge, kierowanego do Fundacji J. W. Fulbrighta.

  (2017) Rec. wyd.: Joanna Getka, U progu modernizacji. Ruskojęzyczne drukarstwo bazyliańskie XVIII wieku, Warszawa 2017.

Udział w postępowaniu o nadanie stopni i tytułów naukowych

 • (2014) Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Marty Abuzarovej pt. Польські прізвища мешканців Дрогобича кінця XVIII – початку XIX істоліття на східнословянському лінгвокультурному тлі, UAM
 • (2015) Recenzja autoreferatu rozprawy habilitacyjnej dr Ludmiły Ukrainiec pt. Fonetyczne środki generowania konotacji w języku poetyckim (na materiale współczesnej poezji ukraińskiej), zgłoszonego do uzyskania stopnia doktora habilitowanego filologii, specjalność 10.02.01 – język ukraiński (Kijów, 2015).
 • (2017) Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr Svitlany Romaniuk Ukraiński dyskurs polityczny w latach 2010-2014. Analiza lingwistyczna w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.

  (2017) Recenzja autoreferatu rozprawy habilitacyjnej dr Zoriany Kupczyńskiej, Stratygrafia archaicznej ojkonimii Ukrainy, zgłoszonego do uzyskania stopnia doktora habilitowanego filologii, specjalność 10.02.01 – język ukraiński (Kijów 2017).

Redagowanie serii wydawniczych

 • Z ukraińskim na ty, Warszawa (zainicjowanie i redakcja serii podręcznikowej, od 2013 r.)
 • W kręgu języka, literatury i kultury, Warszawa-Iwano-Frankiwsk (zainicjowanie i redakcja międzynarodowej serii monograficznej , od 2014 r.)

Granty i stypendia

 • (1995-1997) grant doktorski KBN
 • (2005) stypendium wyjazdowe na kwerendę archiwalną Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • (2007-2009) grant habilitacyjny KBN
 • (2012-2014) grant Narodowego Program Rozwoju Humanistyki
 • 2016/2017 Stypendium Rektora UW
 • Wyróżnienia i nagrody
 • Nagroda Rektora UW: Medal 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego w dowód uznania zasług na rzecz Wydziału Lingwistyki Stosowanej oraz Uniwersytetu, 2016

  Pobyty naukowe na uczelniach zagranicznych, wyjazdy w ramach programu Erasmus/Sokrates

 • Staż naukowy na Uniwersytecie Lwowskim: czerwiec 1994 r.
 • Staż naukowy na Uniwersytecie Kijowskim: lipiec 1997, czerwiec 2003.
 • Staż naukowy na Uniwersytecie Lwowskim: lipiec-sierpień  2004 r.
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem w Budapeszcie, wyjazd w ramach LLP Erasmus,  wygłoszenie cyklu wykładów adresowanych do studentów Katedry Ukrainistyki oraz Instytutu Slawistyki, maj 2013 r.
 • Presovska Univerzita w Preszowie, wyjazd w ramach LLP Erasmus, wygłoszenie cyklu wykładów adresowanych do studentów Katedry Ukrainistyki oraz Instytutu Slawistyki, kwiecień 2013 r.
 • Sveučilište u Zagrebu, Filozofski Fakultet, wyjazd w ramach LLP Erasmus, wygłoszenie cyklu wykładów adresowanych do studentów Katedry Ukrainistyki, maj 2015 r.

  Organizowanie wymiany zagranicznej

 • Zorganizowanie przyjazdu doktorantów z uczelni ukrainskich na staż naukowy do KU na 9 osobomiesięcy (2016 r.).
 • Zorganizowanie przyjazdu prof. Hałyny Maciuk z Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki na miesięczny staż naukowy w KU w 2017 r.

      Opieka naukowa nad doktoratami

 • mgr Magdalena Jeż, Studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, temat rozprawy: Terminologia prawa cywilnego w języku polskim і ukraińskim – ujęcie komparatywne
 • mgr Oksana Borys, Studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, temat rozprawy: Українська і польська гінекологічна терміносистема контрастивне дослідження.
 •  
 • Opieka naukowa nad stażystami
 • -2016 r. – opieka naukowa nad 2 doktorantami z Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie, odbywającymi staż w Katedrze Ukrainistyki.

  Udział w Komisji ds. Certyfikacji Języka Ukraińskiego

                 (opracowanie testów)

 • Egzamin certyfikacyjny z języka ukraińskiego na poziomie B1, rok akad. 2008/2009, sesja czerwcowa i sesja wrześniowa.
 • Egzamin certyfikacyjny z języka ukraińskiego na  poziomie B2, rok akad. 2006/2007, sesja czerwcowa,  rok akad. 2007/2008, sesja czerwcowa, rok akad. 2008/2009, sesja czerwcowa i sesja wrześniowa, rok akad. 2009/2010, sesja czerwcowa, rok. akad. 2010/2011, sesja wrześniowa, rok. akad. 2011/2012, sesja czerwcowa i sesja wrześniowa, rok akad. 2012/2013, sesja czerwcowa i sesja wrześniowa, rok akad. 2013/2014, sesja czerwcowa, rok akad. 2014/2015, sesja czerwcowa i sesja wrześniowa, rok akad. 2015/2016, sesja czerwcowa 24 s. i sesja wrześniowa 24 s., rok akad. 2016/2017, sesja czercowa
 • Egzamin certyfikacyjny z języka ukraińskiego na poziomie C1, rok akad. 2008/2009, sesja czerwcowa, rok. akad. 2010/2011, sesja czerwcowa i sesja wrześniowa, rok. akad. 2011/2012, sesja czerwcowa, rok akad. 2012/2013, sesja czerwcowa, rok akad. 2016/2017, sesja czerwcowa