Irena Mytnik

Tytuł naukowy: 
prof. dr hab.
Stanowisko: 
Profesor
Dyżur: 
pok. 424

Tytuł naukowy: profesor nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: językoznawstwo

Zainteresowania naukowe: onomastyka polska i ukraińska, historia języka ukraińskiego, dialektologia pogranicza polsko-ukraińskiego, lingwokulturologia, leksykografia, glottodydaktyka, duchowość chrześcijańska

Funkcje akademickie

 • kierownik Zaocznych Studiów Ukrainistycznych (1999-2010)
 • członek Komisji ds Certyfikacji Języka Ukraińskiego na WLS (od 2006)
 • p. o. kierownika Katedry Ukrainistyki (2011)
 • członek Komisji Konkursowej na WLS (od 2011)
 • kierownik Katedry Ukrainistyki (od 2011 do 2019)

Aktualnie prowadzone zajęcia:

 • Gramatyka języka staro-cerkiewno-slowiańskiego
 • Nauka języka ukraińskiego
 • Warsztaty przekładowe ukraińsko-polskie
 • Leksykografia specjalistyczna
 • Język prawny i prawniczy
 • Historia języka ukraińskiego z elementami gramatyki historycznej
 • Onomastykaukraińska i polska
 • Seminarium magisterskie 
 • Seminarium doktorskie

Dorobek naukowy

Książki

 • (2010) Antroponimia Wołynia w XVI-XVIII w., Warszawa: KU UW 2010, ss. 412.  PDF
 • (2017) Imiennictwo ziemi chełmskiej w XVI-XVII wieku, Warszawa: KU UW 2016, ss. 320. PDF
 • (2019) Imiennictwo ziemi chełmskiej w XVI-XVII wieku, e-book, Warszawa - Lublin: KUL 2019, ss. 320. 

Redakcja i współredakcja naukowa

 • (2013) Studia Ucrainica Varsoviensia,  t. I, Warszawa: KU UW 2013, ss. 550,ISSN 2299-7237  (redaktor naczelna).
 • (2014) Тенденції розвитку української лексики та граматики, ч. 1 (współredakcja z I. Kononenko, S. Romaniuk, współautorstwo), seria : W kręgu języka, literatury i kultury, t. 3, Warszawa 2014, ss. 314. ISBN 978-83-936550-7-6
 • (2014) Ucrainica Varsoviensia, t. II, Warszawa: WUW 2014, ss. 379
 • (2015) Тенденції розвитку української лексики та граматики, ч. 2 (współredakcja z I. Kononenko, S. Romaniuk, współautorstwo), seria : W kręgu języka, literatury i kultury, t. 5, Warszawa 2015, ss. 484. ISBN 978–83–941574–0–1
 • (2015) Studia Ucrainica Varsoviensia, t. III, Warszawa: WUW 2015, ss. 431
 • (2016) Studia Ucrainica Varsoviensia, t. IV, Warszawa: WUW 2016, ss. 616.
 •  (2016) Тенденції розвитку української лексики та граматики, ч. 3 (współredakcja z I. Kononenko, S. Romaniuk, współautorstwo), seria : W kręgu języka, literatury i kultury, t. 13, Warszawa 2016, ss. 239. ISBN 978-83-941574-6-3
 • (2017) Studia Ucrainica Varsoviensia, t. V, Warszawa: WUW 2017,ss. 363
 • (2018) Studia Ucrainica Varsoviensia, t. VI, Warszawa: WUW 2018, ss. 469
 • (2018) 65-lecie Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: KU UW 2018, ss. 75. ISBN 978-83-941574-9-4
 • (2019) Мова в суспільстві: семантика, синтактика, прагматика / Language in society: semantics, syntax, pragmatics, Halyna Maciuk, Irena Mytnik, Olena Novikova (red.), Warszawa-Lwów-Monachium, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2019, ss. 234, ISBN 978-83-948051-5-9
 • (2019) Studia Ucrainica Varsoviensia, t. VII, Warszawa: WUW 2019, ss. 215.
 • (2020) Studia Ucrainica Varsoviensia, t. VIII, Warszawa: WUW 2020, ss. 286

Słowniki

 • (2010) Polsko-ukraiński słownik tematyczny (we współautorstwie z: I. Kononenko, E. Wasiak), Warszawa: PWN 2010, ss. 552.
 • (2017) Słownik historyczno-etymologiczny antroponimii ziemi chełmskiej XVI-XVII wieku, Warszawa 2017, ss. 318. PDF
 • (2019) Polsko-rosyjski słownik tematyczny (we współautorstwie z A. Antoniuk, W. Melą-Cullen, I. Kononenko, J. Roguską, A. Szafernakier-Świrko, E. Wasiak), Warszawa: KU UW 2019, ss. 650. ISBN 978-83-948051-6-6
 • (2019) Polsko-angielski słownik tematyczny (we współautorstwie z R. Botwiną, A. Kizińską, I. Kononenko, E. Wasiak), Warszawa - Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, ss.221.

Podręczniki

 • (1995) Вивчаємо українську мову – podręcznik do nauki języka ukraińskiego dla początkujących (we współautorstwie), Lublin 1995, ss. 228.
 • (1997) Вивчаємо українську мовуpodręcznik do nauki języka ukraińskiego dla średniozaawansowanych (we współautorstwie), Warszawa 1997, ss. 213;
 • (2003) Вивчаємо українську мову – podręcznik do nauki języka ukraińskiego dla początkujących (we współautorstwie), Lublin 2003, wyd. II., ss. 228.
 • (2013) Z ukraińskim na ty – podręcznik do nauki języka ukraińskiego, poziom średniozaawansowany,  cz. 1 (we współautorstwie), Warszawa 2013, ss. 210.
 • (2014) Z ukraińskim na ty – podręcznik do nauki języka ukraińskiego, poziom średniozaawansowany, cz. 2 (we współautorstwie), Warszawa 2014, ss. 209
 • (2016) Ukraiński język prawny i prawniczy, cz. 1 (we współautorstwie), Warszawa 2016, ss. 180
 •  
 • Wykaz wybranych autorskich publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych (od 2001 r.)
 • Z problematyki kształtowania się języka ukraińskiego w 1 pol. XIX w. W Galicji: wojna o alfabet, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, t. 11-12, Warszawa 2001, s. 404- 414
 • Z antroponimii polsko-ukraińskiego pogranicza: nazwiska przemyślan, „Вісник Закерзоння”, Warszawa - Przemyśl 2001, s. 48-60
 • Język prac Markijana Szaszkiewicza: opis właściwości fonetycznych, "Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze", t. 13-14, Warszawa, 2002, s. 372-385
 • Iwan Mohylnicki o języku ukraińskim, "Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze", t. 15-16, Warszawa 2003, s. 459-464

  Imiona chrzestne mieszczan Krzemieńca w XVI wieku, „Нова Філологія”, МДГУ, t. 1 (21), Миколаїв 2005, s. 117-133

  O imiennictwie książąt Ostrogskich-Zasławskich, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, t. 19-20, Warszawa 2005, s. 362-371

 • Personal names of members of the Gediminid dynasty in old Ukraine [w:] XII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Аbstracts, M. G. Arcamone (ed.), Pisa 2005, p. 63-64

 • Nazewnictwo mieszczan Krzemieńca w XVI wieku [w:] „Onomastyka regionalna ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur”, J. Duma (red.), Olsztyn 2006, s. 97-106

  Соціальні аспекти українського антропонімікону ХУІ-ХУІІ сст., “Вісник Львівського університету”, вип. 38, Львів 2006, c. 47-51

  Sprawozdanie z XXII Międzynarodowego Kongresu Onomastycznego, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, t. 21-22, Warszawa 2006, s. 375-379

  Nazwy zawodów w antroponimii dawnego Wołynia (XVI-XVII w.), „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. LII, Łódź 2007, s. 35-45

  Środki identyfikacyjne szlachty ukraińskiej na Wołyniu w XVI-XVII w., „Науковий Вісник Чернівецького університету”, вип. 354-355, Чернівці 2007, s. 142-147

 • Polsko-ukraińskie kontakty językowe w antroponimii historycznej. Zarys problematyki [w:] Ukraina. Teksty i konteksty. Symbolae in honorem Stefan Kozak, B. Nazaruk, W. Sobol (red.), Warszawa 2007, s. 171-176

 • Imiona Giedyminowiczów w XIV-XVII w., „Studia Slovakistica. Ономастика. Антропоніміка”, вип. 9, Ужгород 2009, s. 43-49

  Imiona słowiańskie w antroponimii mieszczan i chłopów na Wołyniu w XVI w., „Lingwistyka stosowana”, Warszawa 2010, s. 151-159

  Polish-ukrainian language contacts in old anthroponymy of the class society – an overview, “Language and society. Мова і суспільство”, вип. 1, Львів 2010, s. 53-59.

 • Odbicie stosunków językowych polsko-ukraińskich w imiennictwie dawnego województwa wołyńskiego (XVI-XVIII w.) [w:] Studia Slovakistica. вип. 11 : Елімінація мовних бар’єрівС. Медвідь-Пахомова (ред.), Ужгород 2011, s. 12-19.

    Typy motywacyjne przezwisk studenckich, „Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae”,  57/1, Budapest 2012, s. 179-188.

     Imiennictwo i sposoby identyfikacji polskich szlachcianek w województwie wołyńskim w XVI-XVIII wieku, “Вісник Львівського університету”, вип. 56, Львів 2012, s. 306-315.

     Найменування жінок шляхтянок на Волині у XVI-XVII ст., “Language and Society. Мова і суспільство”, вип. 3, Львів 2012, s. 76-85.

     Львівський період наукової діяльності Вітольда Ташицького, „Проблеми слов’янознавства" , № 61, Львів, 2012, с. 49-53.

     Antroponimia szlachty ukraińskiej i bojarów w XVI-XVIII w., „Studia Ucrainica Varsoviensia”, nr 1, Warszawa 2013, s. 189-205.

     Rec.: Прізвища Лубенщини, „Studia Ucrainica Varsoviensia”, t. 1, Warszawa 2013, s. 515-518.

    Rec.: Північне наріччя української мови в ХУІ-ХУІІ ст. Фонетикa, „Studia Ucrainica Varsoviensia”, t. 1, Warszawa 2013, s. 519-522

     Rec.: W. M. Mojsijenko, Фонетична система українських поліських говорів у XVI-XVII сст., Київ 2006, 448 s. „Studia Ucrainica Varsoviensia”, t. 1, Warszawa 2013, s. 519-522.

     Środki i sposoby identyfikacji szlachty polskiej w ziemi chełmskiej w XVII wieku., „Studia Ucrainica Varsoviensia”, nr 2, Warszawa 2014, s. 113-120.

     Rodzime i obce. Z badań nad imiennictwem pogranicza polsko-ukraińskiego w XVI–XVII wieku, "Типологія та функції мовних одиниць”, № 1, Луцьк 2014, с. 281-294.

     Działalność naukowa i dydaktyczno-organizacyjna Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, “Etnos i kultura”, nr 10-11,  Iвано-Франківськ 2014, s. 142-149.

     Warszawska ukrainistyka – wczoraj i dziś, „Studia Ucrainica Varsoviensia”, nr 3, Warszawa 2015, s. 15-20.

      Antroponimia szlachty ukraińskiej  ziemi wołyńskiej i chełmskiej w XVI wieku, “Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 8, s. 113-124.

      Мoвна картина Архангела Михаїла в українському перекладі Біблії та Акафіста, “Вісник Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Філологія”, вип. 44-45, Iвано-Франківськ 2015, s. 211-216.

      Rec.: Зоряна Купчинська, Стратиграфія архаїчної ойконімії України, Львів 2016, с. 1278,  „Studia Ucrainica Varsoviensia”, nr 6, Warszawa 2018, s. 453-456. 

     Rec.: В. П. Шульгач, Нариси з праслов’янської антропоніімії, ч. ІІІ, Київ 2016, c. 472, „Studia Ucrainica Varsoviensia”, nr 6, Warszawa 2018, s. 449-452. 

      Rec.: Joanna Getka, U progu modernizacji. Ruskojęzyczne drukarstwo bazyliańskie XVIII wieku, Warszawa, ss. 315, „Studia Ucrainica Varsoviensia”, nr 6, Warszawa 2018, s. 457-460. 

       Викладання української мови права на кафедрі україністики Варшавського університету,  “Теорія і практика викладання української мови як іноземної”,  вип. 13, Львів 2018, с. 60–68. 

     Jubileusz 65-lecia Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, „Studia Ucrainica Varsoviensia”, nr 6, Warszawa 2018, s. 17-28.

     Antroponimia mieszczańska na obszarach kontaktowych polsko-ukraińskich w XVI-XVII wieku, „Studia Ucrainica Varsoviensia”, nr 6, Warszawa 2018, s. 225-236.  

Tradycja modlitwy Jezusowej w duchowości wschodniej i zachodniej, „Studia Ucrainica Varsoviensia”, nr 7, Warszawa 2019, s. 97-108.

Badania imiennictwa wyznawców Kościoła unickiego w diecezji chełmskiej, „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie”, nr 8, Lublin 2019, s. 155-160.

Rec.: Койдер Марцин: Историческая антропонимя верующих холмской греко-униатской епархии (1662-1810). Люблин: Издательство Университета Марии Кюри-Склодовской 2019, 394 с., „Studia Slavica (Academiae Scientiarum Hungaricae)”, 64/2, Budapest 2019, s. 464-468.

System onimiczny dawnej ziemi chełmskiej jako wyznacznik ukraińskiej tożsamości narodowej, „Slavia Orientalis, t. LXIX, nr 3, 2020, s. 639-654.

Ірена Митнік, Мар’яна Рослицька, Сучасна українська соціолінгвістика: розвиток теорії і  прикладні аспекти досліджень у працях представників Львівського соціолінгвістичного осередку ,„Studia Ucrainica Varsoviensia”, nr 8,  2020, s. 149-171.

Z problematyki nauczania ukraińskiego języka prawa w środowisku polskojęzycznym: synonimia i ekwiwalencja miedzyjezykowa, "Roczniki Humanistyczne", 2021 (w druku).

Iryna Kononenko, Irena Mytnik, Svitlana Romaniuk, Cultural Context in Ukrainian Language Teaching in Poland , "Kwartalnik Neofilologiczny", nr 1, 2021 (w druku).

Wykaz wybranych współautorskich publikacji naukowych i udział w opracowaniach zbiorowych

Українські елементи в антропонімії давньої Холмської землі у ХУІІІ ст., "Мовознавство. Доповіді та повідомлення на ІУ Міжнародному конгресі україністів", Київ 2002, s. 87-89

Personal names of members of the Gediminid dynasty in old Ukraine [w:] XII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Аbstracts, M. G. Arcamone (ed.), Pisa 2005, p. 63-64

Nazewnictwo mieszczan Krzemieńca w XVI wieku [w:] „Onomastyka regionalna ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur”, J. Duma (red.), Olsztyn 2006, s. 97-106

Polsko-ukraińskie kontakty językowe w antroponimii historycznej. Zarys problematyki [w:] Ukraina. Teksty i konteksty. Symbolae in honorem Stefan Kozak, B. Nazaruk, W. Sobol (red.), Warszawa 2007, s. 171-176

Personal names of members of the Gediminid dynasty in old Ukraine [w:] Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche Pisa, 28 agosto - 4 settembre 2005, M. G. Arcamone (уd.), Pisa: ETS  2011, р. 157-172.

Imiennictwo przedstawicielek stanu mieszczańskiego i chłopskiego w ziemi wołyńskiej w XVI-XVIII wieku [w:] Студії з ономастики та етимології 2011-2012, Київ 2012, s. 170-179.

Slavonic First Names in Ukrainian Anthroponymy of Polish Ukrainian Borderland in the 16th Century [w:] International Scientific Conference Onomastic Investigations to Commemorate the 100th Anniversary of Vallija Dambe (1912-1995), Latvian onomastician – Abstracts, Riga 2012, р. 37-39.

 Imiennictwo szlachty polskiej w ziemi chełmskiej w XVI wieku [w:] Мова в дзеркалі особистості, Івано-Франківськ, s. 94-107.

Jaki jest obraz kobiety w języku ukraińskim? [w:] Obraz kobiety we współczesnej kulturze ukraińskiej, pod red. K. Jakubowskiej, Warszawa 2013, s. 163-172.

Imiennictwo szlachty polskiej w dawnej ziemi wołyńskiej [w:] Niejedno ma imię… Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej, E. Dzięgiel, T. Korpysz (red.), Warszawa 2013, s. 289-299.

Словянский слой в антропонимиконе польско-украинского пограничья в ХVI ст. [w:] Onomastikas pētījumi. Onomastic Investigations, Ojārs Bušs, Renāte Silina-Pinke, Sanda Rapa (ed.), Riga 2014, c. 187-197.

 Interferencja międzyjęzykowa w imiennictwie ziemi chełmskiej na tle kontaktów polsko-ukraińskich w dawnej antroponimii [w:] Тенденції розвитку української лексики та граматики, ч. 1, I. Kononenko, I. Mytnik. S. Romaniuk (red.), seria W kręgu języka, literatury i kultury, t. 3, Warszawa 2014, s. 168-187.

Говір мешканців Холмщини. Ч. 1: словник весільної лексики [w:] Тенденції розвитку української лексики та граматики, ч. 2, I. Kononenko, I. Mytnik. S. Romaniuk (red.), seria W kręgu języka, literatury i kultury, t. 8, Warszawa 2015, s. 146-161.

 Identyfikacja mieszkanek pogranicza polsko-ukraińskiego w XVI-XVII wieku [w:] Beiträge zum 18. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), band 18, Enrique Gutiérrez Rubio, Marta Falkowska, Ekaterina Kislova und Marzena Stępień (ed.), Wiesbaden 2015, s. 177-185.

Przymioty duszy w duchowości Sacré Couer [w:] Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej. Świat oczyma duszy, M. Kapełuś, E. Masłowska, D. Pazio-Wlazłowska (red.), Warszawa 2016, s. 259-273.   

 Nazwy dni tygodnia w antroponimii ukraińskiej [w:] Słowo u Słowian. Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego. Studia leksykalne, A. Budziak, W. Hojsak (red.), „Studia Ruthenica Cracoviensia”, 11, Kraków 2016, s. 297-310.

Говір мешканців Холмщини. Ч. 2: словник побутової лексики [w:] Тенденції розвитку української лексики та граматики, ч. 3, I. Kononenko, I. Mytnik. S. Romaniuk (red.), seria W kręgu języka, literatury i kultury, t. 13, Warszawa 2016, s. 46-57.

Ирина Кононенко, Ирена Мытник, Изучение украинского, русского и английского языков на кафедре украинистики Варшавского университета [в:] „Фиолологическое образование в современных исследованиях: лингвистический и методический аспекты”, М. Русецкая (ред.), Москва 2017, с. 350-354.

Kononenko I., Mytnik I., Potencjał teoretyczny i praktyczny dwujęzycznego słownika tematycznego [w:] Szkice językowe i literacko-kulturowe, O. Borys, M. Jeż, A. Samadowa, M. Saniewska, Warszawa 2017, s. 40-57.

Люба Осташ, Ірена Митнік, Життя, віддане науці [w:] „Студії з ономастики та етимології”, С. Вербич  (ред.),  Київ 2017, с. 3-14.

Сертифікаційний іспит з української мови на рівні С1 у Варшавському університеті [w:] The 5th International conferenceScience and societyMethods and problems of practical application” (August 15, 2018), Lucas Koenig (ed), Accent Graphics Communications & Publishing, Vancouver, Canada. 2018, s. 28-35.

Nasza Ukrainistyka [w:] 65-lecie Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego,  I. Mytnik (red.), Warszawa 2018, s. 11-41.

Nazwiska mieszczan ukraińskich w ziemi chełmskiej w XVI wieku [w:] „Състояние и проблеми на бялгармеата ономастика. State and problems of Bulgarian onomastics/.15 Материали от Международната научна конференция Състояние, проблеми и тенденции в развитието на ономастиката и ономастичните проучвания в началото на III-то хилядолетие (Велико Търново, 4-5 ноември 2016 г.)”, А. Петкова (ред.), Велико Търново: Св. Св. Кирил и Методий 2018, s. 175-184.

Droga miłości w duchowości Sacré Coeur – na przykładzie Orędzia Jezusowego przekazanego s. Józefie Menéndez [w:] Aksjosfera duszy – dusza w aksjosferze. Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, J. Jurewicz, E. Masłowska, D. Pazio-Wlazłowska (red.), Warszawa 2018, s. 713-724.

Галина Мацюк, Ірена Митнік, Динаміка комунікативної компетентності фахівця-україніста в контексті вимог сучасного соціокультурного і політичного середовищ України та Польщі [в:] ІХ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik "Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht",  O. Novikova, U. Schweier (ed.), München: Verlag readbox unipress Open Access LMU 2019, ss. 101-110.

 Ірина Koноненко,  Ірена Mитнік, Світлана Романюк, Розвиток мовних компетенцій студентів на кафедрі україністики Варшавського університету  [в:] Мова в суспільстві: семантика, синтактика, прагматика. Language in Society: Semantics, Syntax, Pragmatics, Г. Мацюк, І. Митнік (ред.),  Warszawa–Lwów–Monachium 2019, 43-56.

The way of love in the spirituality of Sacré Coeur and the example of the message of Jezus passed to sister Jozefa Menéndez [in:] The Axiosphere of the Soul - The Soule in the Axiosphere.  Anthropological and  Linguistic  Imgage of the Soul in Intercultural Perspective, J. Jurewicz, E. Masłowska, D. Pazio-Wlazłowska (ed.), Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 2020, pp. 90-101.

Ірена Митнік, Оксана Бакунович, Вокалічна система української говірки села Парцево на Підляшші  [в:] Modern Science: Problems and Innovations.  Abstracts of X International Scientific and Practical Conference 13-15 December 2020. Komarytskyy M. L. (ed.), SSPG Publish,  Stockholm, Sweden 2020, s. 539-543. 

Członkostwo w redakcjach naukowych

 Studia Ucrainica Varsoviensia, Warszawa (redaktor naczelna czasopisma, od 2013 r.)

 Language and society. Мова і суспільство, Львів (kolegium redakcyjne, od 2010 r.).

Теорія і практика викладання української мови як іноземної, Львів (kolegium redakcyjne, od 2014 r.)

 Eтнос і культура,  Iвано-Франківськ (kolegium redakcyjne, od 2016 r.)

Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Філологія,  Iвано-Франківськ (kolegium redakcyjne, od 2016 r.)

Вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (kolegium redakcyjne, od 2016 r.)

Волинський Благовісник, Волинської православної богословської академії, Луцьк (kolegium redakcyjne, od 2019 r.)

Redagowanie serii wydawniczych

           Z ukraińskim na ty, Warszawa (zainicjowanie i współredakcja serii podręcznikowej, od 2013 r.)

 • W kręgu języka, literatury i kultury, Warszawa-Iwano-Frankiwsk (zainicjowanie i współredakcja międzynarodowej serii monograficznej , od 2014 r.)
 • Myśli uczesane (zainicjowanie i współredakcja serii leksykograficznej, od 2018 r.)

Informacje o (współ)kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów

1995-1997 – grant doktorski KBN MNiSW, nr 1 H01D006 11

„Antroponimia dawnej ziemi chełmskiej w XVIII wieku (w granicach dzisiejszego państwa polskiego)” – kierownictwo projektu.

2007-2009 – grant habilitacyjny KBN, nr N104 046 32/4265

„Dawna antroponimia Wołynia (XVI-XVIII wiek)” – kierownictwo projektu.

2012-2014 – grant Narodowego Program Rozwoju Humanistyki, nr 11H 11 009280,

„Imiennictwo ziemi chełmskiej w XVI-XVII wieku” – kierownictwo projektu.

2014-2018 – projekt międzynarodowy „Мова в суспільстві: семантика, синтактика, прагматика”, realizowany  we współpracy z Katedrą Językoznawstwa Ogólnego Uniwersytetu Lwowskiego, finansowany ze środków BST Katedry Ukrainistyki UW oraz Fundacji UW.

Najważniejszą publikacją osiągniętych wyników jest monografia pt. Мова в суспільстві: семантика, синтактика, прагматика / Language in society: semantics, syntax, pragmatics, t. I, Halyna Maciuk, Irena Mytnik, Olena Novikova (red.), Warszawa-Lwów-Monachium: Wydawnictwo KUL 2019, ss. 234.

2021-2024 – druga edycja projektu międzynarodowego „Мова в суспільстві: семантика, синтактика, прагматика”, realizowanego  we współpracy z Katedrą Językoznawstwa Ogólnego Uniwersytetu i Zakładem Ukrainistyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Informacje o stypendiach naukowych

 2000-2006 – kilkakrotnie stypendium Rektora UW za osiągnięcia naukowe

2003 – stypendium Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej na kwerendę w Bibliotece Instytutu Literatury Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie

2005 – stypendium wyjazdowe na 3-miesięczną kwerendę archiwalną Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

2013-2014 – stypendium naukowe Katedry Ukrainistyki finansowane przez Zurich Foundation w związku z udziałem w I i II edycji projektu Z ukraińskim na ty oraz W kręgu języka, literatury i kultury.

2019 – Mikrogrant Rektora UW na kwerendę biblioteczną w Kijowie, związaną z opracowaniem projektu badawczego pt. „Słownik historyczno-etymologiczny nazwisk  mieszkańców parafii rzymskokatolickich w diecezji łuckiej w XIX wieku” .