Walentyna Sobol

Tytuł naukowy: 
Profesor dr hab.
Stanowisko: 
Profesor zwyczajny
Dyżur: 
pok. 421

Tytuł naukowy: profesor doktor habilitowany

Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

Zainteresowania naukowe: historia literatury ukraińskiej X-XVIII ww.,  komparatystyka literacka, teoria literatury, polsko-ukraińskie stosunki lireracko-kulturalne

Funkcje akademickie:

Kierownik Pracowni Polsko-Ukraińskich Stosunków Literackich

Redaktor naczelna rocznika „Studia Polsko-Ukraińskie” od 2014

Książki:

 • (1995) З глибини віків. Видавництво «Зодіак-еко», Київ 1995, 198с.
 • (1996) Літопис Самійла Величка як явище українського літературного бароко. Видавництво «Вітчизна», Донецьк 1996,  336 с.
 • (2002) З гибини віків. Видання друге, доповнене. – Видавництво «Абетка», Камянець-Подільський, 2002, 198 с.
 • (2003) 12 подорожей в країну давнього письменства.  Східний видавничий дім, Донецьк 2003, 156 с.
 • (2004) Пам’ятна книга Дмитра Туптала. Видавництво «Тирса»,  Варшава 2004, 216 с.
 • (2005) До джерел – І. (Історія давньої української літератури IX-XVIII ст.) . Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego z języka ukraińskiego dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna,  2005, 364 ss.
 • (2006) До джерел – ІІ. (Історія української літератури ХІХ-поч.ХХ ст.).  Podręcznik do kształcenia literackiego і kulturowego języka ukraińskiego dla kl. 2  LO,  Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 2006,  360 ss.
 • (2006) Не будьмо тінями зникомими. Навчальний посібник для студентів філологічних факультетів вузів, Східний видавничий дім, Донецьк 2006, 256 с.
 • (2007) До джерел – ІІІ. (Історія української літератури ХХ-поч.ХХІ ст.) Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego języka ukraińskiego dla kl. 3 LO,  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 2007, 384 ss.
 • (2008) До джерел – І. (Історія давньої української літератури ІХ-XVIII ст.) Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego z języka ukraińskiego dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna,  Wydanie drugie. Warszawa 2008,  366  ss.
 • (2013) Pylyp Orlyk’s Diary: problems of paleography, tekstology, translation, publishing. Діаріуш Орлика. Проблеми текстології, палеографії, видання, Miнськ 2013,  40 s. 
 • (2015) Українське бароко. Тексти і контексти. Praca monograficzna. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ss. 381, ISBN 9788323519393
 • (2018) Ołeksandr Koszyc i jego dziennik „Z pieśnią przez świat”, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2018, 394 s. ISBN 978-83-235-3399-3

  Redagowanie

  • Praca monograficzna: Олена Бердник. "Історія русів" як метатекст. Монографічне видання. Донецьк, видавництво Донецького університету, 2002, 186 с
  • Aktualni problemy slowjanskoji filolohii. Міzwuziwskyj zbirnyk naukowych statej “Лінгвістика і літературознавство”, Kyjiw 2006, 590 s.
  • Praca monograficzna: Badrak Bogdana. Tworczist Iwana Welyczkowskoho. Теmatyka, barokowa obraznist, Доnieck 2006, 156 s. 

  Współredagowanie: 

  • Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 2003, №15-16, 558 с.
  • С.Козак. Український преромантизм (Джерела, зумовлення, контексти, витоки), Варшава, 2003, 240 с. 
  • Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 2004, №17-18, 524 с.
  • Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 2005, №19-20, 504 с.
  • Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 2006, № 21-22, 384 s.
  • Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 2007, № 23-24, 455 s.
  • Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 2008, № 25-26, 490 s.

  Artykuły:

  • «Щоб найменшої смітинки не було в душі…» (Драматургія О.Коломійця) (w:) Українська мова і література в школі, 1989, №3, c.69-77.
  • Перспективи дослідження Літопису Самійла Величка (w:)Питання літературознавства. Випуск 3(60).Чернівці, 1996, c.19-27
  • Козацькі літописи. Літопис Самійла Величка (w:) Дивослово, 1996, №7, c.45-50.
  • Літопис Самійла Величка як явище українського літературного бароко. Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня доктора філологічних наук.  Київ, Інститут літератури ім. Т.Шевченка, 1996, 46 с. 
  • Кордоцентрична поетика Євгена Маланюка (w:)Євген Маланюк: Література. Історіософія. Культурологія. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Євгена Маланюка, Кіровоград, 1997, c.51-54.
  • Душа тисячоліть у слові Богдана Лепкого (w:)Творчість Богдана Лепкого в контексті європейської культури ХХ ст. Збірник наукових праць, Тернопіль 1997, c.71-77.
  • Трансформація середньовічного символу у Григорія Сковороди (w:) Медієвістичний збірник. Одеса, 1998,c.64-71;
  • “Війна домова” С.Твардовського і українська барокова історіографія в контексті історичної психології (w:)Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 1999, №8-9, c.398-402.
  • Житіє Павла Полуботка в українській історіографії (w:) Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Випуск 5, Донецьк, 2000, c.85-93.
  • Маловідома драма про бідного і багатого Лазаря (w:)Актуальні проблеми слов’янської філології. Міжвузівський збірник наукових статей., Київ, 2000, c.105-119.
  • Іконологія польсько-українсько-російської драми про бідного і багатого Лазаря (w:)Філологічні семінари. Випуск 3, Київ, Київський університет, 2000, c.105-117.
  • Церква та релігія в козацьких літописах (w:) Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 2001, № 11-12, c.396-405.
  • Постколоніальна концепція Еви Томпсон та українська література (w:)„Лінгвістика і літературознавство”. Збірник наукових праць.Випуск ІХ., Київ 2004, c.289-296.
  • Польско-украинское литературное пограничье эпохи барокко (по мотивам «Тератургимы» А.Кальнофойского) (w:) Czlowiek. Swiadomosc. Komunikacja. Internet. Redakcja naukowa L.Szypielewicz, Warszawa, 2004, s. 607-614.
  • Перспективи дослідження “Історії русів” (w:) Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 2001, №10, с.243-252.
  • „Проглас” Костянтина Філософа в контексті української літератури (в:) V Конгрес Міжнародної Асоціації Україністів. Історія. Частина 2.  Чернівці, 2004, с. 604-610. 
  • Пам’ятна книга Дмитра Туптала (в:) До джерел: AD FONDES. Studia in honoren Oleh KUPCHYNS’KYJ septuagenario delicate. Volumen II, Kyiv-Lviv 2004, s.413-433.
  • Щоденники Дмитра Туптала та Йоасафа Горленка в контексті європейської традиції (в:) Українсько-польські контексти доби бароко, Київ 2004, с.394-404.
  • Жанр давньоукраїнського щоденника в контексті традицій (в:)Tradycja i nowatorstwo w kulturach i lіteraturach slowianskich, pod red. Izabelі Kowalskiej-Paszt, Joanny Czaplinskiej, Anny Horniatko-Szumіlowicz, Marzanny Kuczynskiej, Szczecin, 2004. Rozprawy i studia, T. (DXCIX) 525, c. 166-172
  • Важлива спроба довідника української культури (w:)Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 2005, №19-20, s.457-461.
  • Wklad wspolczesnej historiografii polskiej do wiedzy o Ukrainie (IX-XVIII ww.) (w:)Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 2005, №19-20, s.65-73.
  • Фантастичні повісті Валерія Шевчука – у первісній редакції(w:) Донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка, Том 7, Донецьк, 2005, c. 69-80.
  • Новочасна сповідь чи традиційний щоденник (w:) Донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка, Том 7, Донецьк, 2005, c.80-94.
  • Yuriy Lypa in the Intellectual Life of the Secondo Republic of Poland (w:) The Ukrainian Quarterly. Volume LXI, Number 4. Winter 2005, s.392-398. 
  • Neobarokowyj teatr prozy piznioho Szewczuka (w:) Slavia orientalis, tom LIV, nr 4, rok 2005, s.561-570.
  • Moderna fantastyka (w:) Dоneckyj wisnyk Наukowoho towarzystwa Szweczenka, тom 11,  Donieck 2006, s.237-246.
  • Dawnioukrajinski barokowi szczodennyky w polskomu konteksti (w:)Донецький вісник Наукового товариства ім.Шевченка, том 12, Доnieck 2006, s..33-44.
  • Dobrotworne slowo (w:) Witali Pawlowskyj. Trywohy dniw. Wybrani poezii (1980-2005), Donieck 2006, s.5-12.
  • Koncepcja pidrucznyka „Iskra Prometeja” (w:) Glottodydaktyka i jej konteksty interkulturowe. Ksiega pamiatkowa ofiarowana Profesorowi Wladyslawowi Figarskiemu w siedemdziesiata rocznice urodzin, Warszawa 2006, s.85-90. 
  • Tragizm w ukrainskiej historiografii barokowej (w:)Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice. Pod red. Haliny Krukowskiej i Jaroslawa Lawskiego. Bialystok 2005. s.185-195.
  • „Mali litopysy” – dzerelo widkryttia nacionalnoji jednostki Ukrajiny ХУІ-ХУІІІ st. (w:)Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 2006, № 21-22, s.271-274.
  • Методические особенности перевода с древнепольского языка диариуша Филиппа Орлика (в:) Czlowiek. Swiadomosc.Komunikacja. Internet. Redakcja naukowa LSzypielewicz, Warszawa 2006, s.664-670.
  • Czytajuczy Ostapa Lapskoho (w:) Slowo i czas, 2013, nr 3, s.81-86. ISSN 0236-1477
  • Skoworoda i Les Kurbas (w:)Spheres of culture, Red.I.Nabytowicz, Lublin 2013, nr 3, s. 111-120 ISSN 2300-1062
  • Pro Szewczenka ta dorohy do polsko-ukrajinskoho porozuminnia (w:)Spheres of culture, Red.I.Nabytowicz, Lublin 2013, nr4, s.412-420 ISSN 2300-1062
  • Diariusz Orlyka. Problemy tekstologii, paleografii, wydania. Dopowid na XV zjizdi Slawistiw u Mińsku 20-27.09. 2013, Minsk 2013, 40 s. ISBN 978-985-552-226-4
  • Nowi rakursy doslidzeń polskych ukrainistiw (w:)Nukowi zapysky Miznarodnoi asocjacji ukrajinistiw, 2013, wypusk 3, s.281-288, ISSN 2307-2040
  • (We wspólautorstwie). Dwa juwileji Kasy Józefa Mianowskiego (w:)Doneckyj wisnyk naukowoho towarystwa im. Szewczenka, Doneck 2013, T.37 (Istoria), s.99-104 ISSN 1728-9572
  •  U poszukach „wnutrisznioi ludyny”(Hryhorij Skoworoga i Les Kurbas) (w:)Perejaslawski Skoworodyniwski studii,  Perejaslaw-Chmelnyckyj 2013, Wypusk nr 2, s. 99-107. ББЛ 72+83ю3(4Укр.)1 УДК 821.161.2.09:029 Сковорода
  • Wydawnycza dijalnist bratstw: istoryko-poriwnialnyj kontekst (w:) Lwiwsla mediewistyka.Prosfonema: Tekst i kontekst.- Lwiw, wydawnyctwo „Swiczado” 2013, s.159-164. ISBN 978-966-395-639-8
  • Tomografia diariusza P.Orlyka (w:) Filologiczni seminary. Paradyhma suczasnoho literaturoznawstwa: switowyj kontekst. Wypusk 16. Kyjiw 2013, s.161-173. ISBN 978-966-171-673-4
  • Pylyp Orlyk’s Diary: problems of paleography, tekstology, translation, publishing. Diariusz Orłyka. Problemy tekstologii, paleografii, wydania. Dopowid na XV zjizdi Slawistiw u Mińsku 20-27.09. 2013, Minsk 2013, 40 s. ISBN 978-985-552-226-4.
  • U poszukach „wnutrisznioi ludyny”(Hryhorij Skoworoga i Les Kurbas) (w:)Perejaslawski Skoworodyniwski studii,  Perejaslaw-Chmelnyckyj 2013, Wypusk nr 2, s. 99-107.
  • Wydawnycza dijalnist bratstw: istoryko-poriwnialnyj kontekst (w:) Lwiwsla mediewistyka.Prosfonema: Tekst i kontekst.- Lwiw, wydawnyctwo „Swiczado” 2013, s.159-164. ISBN 978-966-395-639-8.   Język publikacji – ukraiński.
  • Tomografia diariusza P.Orlyka (w:) Filologiczni seminary. Paradyhma suczasnoho literaturoznawstwa: switowyj kontekst. Wypusk 16.-Kyjiw 2013, s.161-173. ISBN 978-966-171-673-4.   Język publikacji – ukraiński.
  • Zinka w literaturi baroko (w:) Studia Ucrainica Varsoviensia - seria wydawnicza KU, recenzowana, pod red. I. Mytnik,  Warszawa 2013, s.437-451. ISSN: 2299-7237. Język publikacji ukraiński. W artykule zbadany w aspekcie porównawczym wizerunek kobiety w literaturze XVII-XVIII w. oraz XX-XXI w.
  • 2014
  • Перекладна література  доби бароко другої половини XVI- першої половни XVII ст.  (в:) Історія української літератури. Том 2. За редакцією Віри Сулими, Миколи Сулими. Наукова думка, Київ 2014, с. 296-302;    ISBN 9789660013582(T-2) ISBN 9789660013575 (T-1)
  • Перекладна література  доби бароко другої половини  XVII- XVIII ст. (в:) Історія української літератури. Том 2. За редакцією Віри Сулими, Миколи Сулими. Наукова думка, Київ 2014, с.601-616.    ISBN 9789660013582(T-2) ISBN 9789660013575 (T-1)
  • Тарас Шевченко в польських перекладах (w) Studia polsko-ukraińskie. W 200 rocznice urodzin Tarasa Szewczenki. До 200-ліття  від дня народження Тараса Шевченка. Red.naczelny Valentyna Sobol- Warszawa, Zakład Graficzny,  2014, NR 1, s. 95- 112.
  • XV Міжнародний з”їзд Славістів (w)  Studia polsko-ukraińskie. W 200 rocznice urodzin Tarasa Szewczenki. До 200-ліття  від дня народження Тараса Шевченка.- Warszawa, Zakład Graficzny,  2014, NR 1, s. 253-256.
  • До 200-ліття  від дня народження Тараса Шевченка// Studia polsko-ukraińskie. W 200 rocznice urodzin Tarasa Szewczenki. До 200-ліття  від дня народження Тараса Шевченка.- Warszawa, Zakład Graficzny,  2014, NR 1, s. 227-241.
  • Наукове редагування:  Studia polsko-ukraińskie. W 200 rocznice urodzin Tarasa Szewczenki. До 200-ліття  від дня народження Тараса Шевченка.- Warszawa, Zakład Graficzny,  2014, NR 1,  271 сс
  • До 200-ліття Тараса Шевченка (w) Слово і час, Київ, 2014, №4, с.119-124.
  •  Науковий тандем гуманістів або діалог літературознавців та істориків (w) Слово і час, Київ 2014, №8,  с.125-126.
  •  Українські студії над актами апостольської нунціатури нового часу (У співавторстві із Т.Хинчевською-Геннель) (w) Spheres of culture,  Red.I.Nabytowicz,  Lublin 2014,   nr VII, s.414-421.
  •  Artykuł recenzyjny na knyhu L.Szewczenko-Sawczynskoi i K.Bałaszowa Dawnia literatura. Z połonu stereotypiw (w:) W kręgu ukrainoznawstwa i komunikacji międzykulturowej, red. J.Konieva.  tom 1, Olsztyn  2014, wydawnictwo zakładu ukrainoznawstwa w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie,  s.229-230. 

  2015

  • Валерій Шевчук і Польща (в:) Всесвіт, 2015, № 1-2, с.237-243.ISSN 0320-8370
  • Tłumaczenie z łaciny i staropolskiego na współczesny język ukraiński rękopisu Filipa Orlika (w:) Translatio i kultura. Redakcja naukowa Krzysztof Hejwowski, Anna Kukułka-Wojtasik,  Zakład Graficzny UW, Warszawa 2015, s.299-310.ISBN 9788393532018
  • Трансформація мотивів давньоукраїнської літератури в „Староруських оповіданнях» Івана Франка (в:) У пошуках істини. Збірник на пошану професора Володимира Антофійчука, Ред.І.Набитович, Посвіт, Чернівці-Дрогобич 2015, с. 308-315. ISBN 9786177235711
  • Чи впливає зорова поезія на відчуття? (в) Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2.  Redakcja Małgorzata Filipek, Ilona Gwóżdż- Szewczenko, Joanna Kula, Anna Paszkiewicz, Jadwiga Skowron,  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s.109-123. ISSN 0239-6661 (AUWr);  ISSN 0137-1150 (SW)
  • Сонце правди у слові (в:) Український голос/ Ukrainian voice, Wiinipeg, Manitoba October, 2015, 12, page 6.
  • Діаріуш Орлика як слов’янська пам’ятка. Проблеми текстології, палеографії, видання (в:) Українсько-польські культурні взаємини (Випуск 3). Київ 2015, с.184-203 (Наукові студії ІМФЕ, вип.8) ISBN 978-966-02-6522-6 (серія).
  • Piękno listów miłosnych staropolskich i staroukraińskich (Jana Sobieskiego i Pyłypa Orłyka) (w)Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. TomVI (stulecia XVI-XIX). Nowa perspektywa historyczna i językowa,  Redakcja  Piotr Borek, Marceli Olma,  Collegium  Columbinum, Kraków  2015, s.121-128.ISSN 1895-6076, ISBN  978-83-7624-192-0 (t.V-VI)

  2016

  • Sobol V. Ego-documentation of the graduate of the Kyiv Mohyla academy (From the Archive of Alexander and Tetyana Koschitz) (w:)  Матеріали Міжнародної наукової конференції «ad fontes – ДО ДЖЕРЕЛ» до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії 12–14 жовтня, 2015 року, Науковий редактор Н.Яковенко, Київ 2016, с.  177-188.  ISBN 978-966-2410-77-8. Publikacja w języku angielskim
  •  Dyskurs życia prywatnego w „Diariuszu podróżnym” Filipa Orlika (ujęcie komparatystyczne) (w:) Memuarystyka w dawnej Polsce. Redakcja Piotr Borek, Dariusz Chemperek, Anna Nowicka-Struska. Wydawnictwo  Collegium Columbinum, Kraków 2016,  s.161-167.    ISSN 1895-6076;   ISBN 978-83-7624-129-6. Publikacja w języku polskim.
  •   Ego-dokumenty Iwana Ohijenka polskoho periodu (z archiwnych schowysz u Winnipezi) (w:) Kyjiwski polonistyczni studiji. Red. R.Radyszewskyj, Kyjiw 2016, s. 272-277.  УДК 930.253(712.743)Огієнко"1926/1940". ББК 63.5(4Пол)я43+63.3(4Пол)я43   К38.
  • Еgo- dokumenty doby baroko w poriwnialnomu konteksti (w:) Studii z ukrajinistyky. Wypusk XVI.  Zbirnyk prac na poszanu profesora, аkademika Nacionalnoji akademiji mystectw Ukrajiny Rostysława Pyłypczuka z nahody joho  80-littia. Symbolae in honorem et memoriam. Red. R.Radyszewskyj. Wydawnyctwo «Талком», Kyjiw 2016, s.494-508. Publikacja w języku ukraińskim.
  • Григорій Сковорода та його переклад із книг римського сенатора Марка Туллія Цицерона „Cato Maior de senectute [в] Slavica Wratislaviensia, 2016,  t.163, s.325-335. ISSN 0239-6661 (AUWr);  ISSN 0137-1150 (SW)
  •   Sonce prawdy u słowi [do 90-littia wid dnia narodzennia profesora J.Rozumnoho (1925–2013)]  (w:)  Wseswit,  2016, № 1-2, s. 267–274.     ISSN 0320-8370. Publikacja w języku ukraińskim
  • Pro plenarne zasidannia Naukowoho Towarystwa im. SZewczenka u Lwowi (w:) Studia polsko-ukraińskie.  Red. Naczelny Walentyna Sobol, Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016,  nr 3, s.193- 200. ISSN 2353-5644.
  • Wid eksperymentalnoji  literaturoznawczoji laboratoriji – do robitni polsko-ukrajinskych literaturnych wzajemyn (w) „Wisnyk Naukowoho Towarystwa Szewczenka”, 2016, Число 56, с.19-20. ISSN 1563-3977
  • Пилип Орлик, Дмитро (Данило) Туптало, Йоасаф Горленко: чи мали українські достойники приватне життя (в) Мандруючи світами і віками. Збірник на пошану Юрія Пелешенка. Під ред. Ігоря Набитовича, Київ-Дрогобич 2016, с.227-236.

  2017

  • Николай Карамзин в истории славянских литератур (в:) Mikołaj Karamzin i jego czasy. Redakcja Magdalena Dąbrowska, Piotr Głuszkowski, Zakład Graficzny UW, Warszawa 2017, s.269-276. ISBN 978-83-61116-36-3.
  • Українсько-польські інспірації любові і смерті. Перспективи вивчення (в:)  Szkice językowe i literacko-kulturowe. Pod red. Oksany Borys, Magdaleny Jeż, Aleksandry Samadowej, Marty Saniewskiej,  Warszawa-Iwano-Frankiws’k 2017, с. 180-194. ISBN 978-83948051-3-5.
  • Конкретика тексту: традиційно-больовий мотив як знак памяті [в:] Франкова нива, Львів 2017, с. 366-373. ISBN 978-966-919-309-4.
  •  До проблеми польської рецепції українського бароко [в:] Украинистика и словенски свет. Зборник научних радова. Поводом 25. Година украjинистика на Универзитету у Београду,  Ludmiła Popowicz (red.), Beograd: Wydawnictwo Uniwersytetu w Bieоgradzie 2017, s.387-395.   ISBN  978-86-6153-478-2
  • Verba movent, exempla trahunt. Artykuł recenzyjny [w:] Studia polsko-ukraińskie”, nr 4, Red. Walentyna Sobol, Zakład graficzny UW, Warszawa 2017, nr 4, s.223-232. ISSN 2353-5644.  e-ISSN 2451-2958.
  • Скорина про самого себе (в:) Збірник наукових праць  Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень, Київ 2017.

  2018.

  • Słowo wstępne[w:] Ołeksandr Koszyc i jego dziennik „Z pieśnią przez świat”, Redakcja naukowa Walentyna Sobol, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszaskiego, Warszawa 2018, s.7-28.
  • Діяч двох великих традицій. Скорина і Україна,  [w:]: Slavia orientalis, Tom LXVII, NR3, Rok 2018, s.395-402.  Nr indeksu 376094,   ISSN 0037-6744
  •  Bolesław  Leśmian, „Zmory wiosenne”, Trzy róże”, „Po ciemku”, „Nad ranem”,  „Lubię szeptać  ci słowa” i in. przekład na język ukraiński, [w:]: „Tekstualia. Palimpsesty literackie, artystyczne, kulturowe” 2017, nr 4 11(51), s.225-229. ISSN 1734-6029.  Czasopismo znajduje się na liście B.
  •  Międzysłowiański przekład: polskojęzyczny diariusz Filipa Orlika (1672-1742) w tłumaczeniu na ukraiński, [w]: Z polskich studiów slawistycznych. Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Folklorystyka. B.Zieliński (red.). Prace na XVI Międzynarodowy kongres sławistów w Belgradzie 2018,  Poznań 2018, s.243-253. ISBN 978-83-232-3310-7
  • З віднайденого в архіві Олександра і Тетяни Кошиців, [w]: Literatura rosyjska: idee, poetyki, interpretacie. Księga ofiarowana Pani Profesor Alicji Wołodźko-Butkiewicz,  P.Fast, L.Łucewicz, B.Stempczyńska (red.), Katowice 2018, s.403-418.    ISBN 978-83-7164-972-1.
  •  Геній і втрачена батьківщина, [w]:Studia Ucrainica Varsoviensia,  I.Mytnik (red.), Warszawa 2018, tom 6, s.387-396. ISSN 2299-7237
  •  Recepcja twórczości  Walerija Szewczuka w Polsce, [w]: Dialog dwóch kultur/Діалог двох культур. Red.naczelny Grzegorz Nowik, Rocznik XII, Zeszyt 1, Warszawa 2018,    s.236-242, ISSN 2082-3274
  •  Скорина про себе самого. Біографічний та автобіографічний контексти , [w]: Przegląd Środkowo-Wschodni,  Joanna Getka (red.), 2018, nr 3, s.59-69. ISSN 2543-618X
  • Unia hadziacka w literaturze pięknej, [w]: Wielki proekt 360 rocznica Unii Hadziackiej/Великий проект 360 річниця Гадяцької унії 1658-2018.Abstrakty. Jan Malicki, Aleksandra Zwiagina (red.), Studium Europy Wschodniej UW, Warszawa 2018, s.43-46. ISBN 978-83-61325-69-7
  •  Międzysłowiański przekład: polskojęzyczny diariusz Filipa Orlika (1672-1742) w tłumaczeniu na ukraiński, [w]: Teze i rezimei v dva toma, XVI Międzynarodowy kongres sławistów w Belgradzie 2018,  Beograd 2018, s.107. ISBN 978-86-917949-6-5
  • Міжслов’янський переклад. Досвід роботи з діарушем Пилипа Орлика (1672-1742),  [w]:  ІХ Міжнародний Конгрес Україністів. Літературознавство, Видавництво ІМФЕ НАН України, Київ 2018, с. 310-321.
  • Діяч двох великих традицій. Скорина і Україна (w)Slavia  orientalis,  Rocznik LXVII, Nr 3, Warszawa 2018, s.395-401,  ISSN 0037-6744.
  • Презентація Енциклопедії «Наукове  Товариство Шевченка» [w:]: Studia polsko-ukraińskie”, W.Sobol (red.), Zakład graficzny UW, Warszawa 2018, nr 5, s.239-243. ISSN 2353-5644.  e-ISSN 2451-2958

  2019

  • Концепції безсмертя в любовній бароковій поезії. Компаративний підхід [w]: Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2. CLXVIII,  Rеdakcja  Elżbieta Tyszkowska -Kasprzak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, s.49-62.
  • Перша українська еміграція в польських та білоруських дослідженнях  [w]:  Acta Albaruthenica. Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2019, nr 19, s. 59-65.  ISSN 1898-8091
  • Iwan Franko w badaniach naszych współczesnych [w]:  Dialog dwóch kultur. Діалог двох культур.  XV Międzynarodowa Kоnferencja literaturoznawców, 3-9, 16 września 2018, Wydawcy Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Instutut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2019, s.125-135.  ISSN  2082-3274
  • Unia hadziacka w literaturze pięknej [w]: (w) Przegląd Wschodni, 2019, Tom XV, Zeszyt 1(57), s.203-214. ISSN 0867-5929
  •  Українсько-мароканський діалог у польській рецепції  [w]:  Studia polsko-ukraińskie”, Red. W.Sobol, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, nr 6, с. 99-114.  ISSN 2353-5644.  e-ISSN 2451-2958
  • Professor Kozak’s new work (Стефан Козак, Літературно-культурологічні меморабіліа. Зібрав і до друку приготував Володимир Пилипович. Передмову написав Ростислав Радишевський. Видавець: Товариство „Український народний дім” у Перемишлі, Перемишль 2017, сс. 440 ) [w]:   „Studia Ucrainica Varsoviensia”, Red . I.Mytnik, nr 7, Warszawa 2019, nr 7, s.211-215., ISSN 2299-7237

  2020

  • Антропологія родинної пам’яті і філософія витривалості  [w:] Studia polsko-ukraińskie”, Red. W.Sobol, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, nr 7,s.13-29.  ISSN 2353-5644.  e-ISSN 2451-2958.    
  • Emigrant jako pordóżnik. Świadectwa  S.Jabłonskiej i O.Koszyca [w] Teksty drugie,  2019, nr 5, s. 326-338.
  •   Literatura faktu Oleksandry Ziółkowskoi [w] Wseswit, Kyiv, 2020, nr 3-4, s.199-200.
  •  Przekład z polskiego na język ukrainski powieści Aleksandry Ziołkowkiej „Lepszy dzień nie nastąpił już” [w] Wseswit, Kyiv, 2020, nr 3-4, s.183-198.
  • MAGNA CHARTA Франка і  Лесьмяна у світлі наукових аспірацій 2016-2019 [w] Kyjiwski polonistyczni studii. Tom XXXVI, Wydawnyctwo „Tałkom”, Kyiv 2020, s. 547-557
  •  rec. Andrej Moskwin, Literatury białoruskiej rodowody niepokorne, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019, 238 ss. [w] Acta Białoruthenica. Red. M.Chaustowicz. Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, tom 20, s.281-282

    

  PRZEKŁADY

  Przekład z polskiego na ukraiński. Mariusz Olbromski/Маріуш Ольбромський, Powroty do Krzemieńca/ Повертання до Кременця,  Przekład Walentyna Sobol/Переклад Валентина Соболь,  Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2019,  64 cc.  ISBN 978-83-60678-89-3

  Przekład z polskiego na ukraiński: utwory poetyckie Anny Nasiłowskiej (w) Dialog dwóch kultur. Діалог двох культурWydawcy Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Instutut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2019, s.274-275.    ISSN  2082-3274

  Przekład z polskiego na ukraiński: utwory poetyckie Mariusza Olbromskiego (w) Dialog dwóch kultur. Діалог двох культурWydawcy Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Instutut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2019, s.-276-277.    ISSN  2082-3274

  Przekład z polskiego na ukraiński: utwory poetyckie Bolesława Leśmiana (w)Bolesław Leśmian/ Болеслав Лесьмян. Zmory wiosenne/Весняні сновидіння. Poezje wybrane. Вступна ст., упорядк. Р.Радишевського, Kijów 2019, s.525.

  Przekład z polskiego na ukraiński Sobol V., Bolesław  Leśmian, „Zmory wiosenne”, Trzy róże”, „Po ciemku”, „Nad ranem”,  „Lubię szeptać  ci słowa” i in. przekład na język ukraiński,(w) „Tekstualia. Palimpsesty literackie, artystyczne, kulturowe” 2017, nr 4 11(51), s.225-229. ISSN 1734-6029.  Czasopismo znajduje się na liście B.

  • z polskiego na ukraiński powieści A.Ziółkowskiej „Lepszy dzień nie nastąpił już”. Podany do druku
  • z polskiego na ukraiński powieści Stanisława Rogali.
  • z polskiego na ukraiński poezji Waldemara Michalskiego (w) Dialog dwóch kultur. Діалог двох культур.  Wydawcy Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Instutut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2018.
  • Przekład z polskiego na ukraiński: utwory poetyckie Leśmiana (w)Bolesław Leśmian/ Болеслав Лесьмян. Zmory wiosenne/Весняні сновидіння. Poezje wybrane. Вступна ст., упорядк. Р.Радишевського, Kijów 2019, s.525

   Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej  Filozofia bycia i przetrwania w ego-dokumentach pisarzy, malarzy і filmowców ukraińskich (od czasów Orlika do współczesnych), 9 listopada 2019 (Pracownia Dziejów Polsko-Ukraińskich Stosunków Literackich, Katedra Ukrainistyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa і Public Relations - Kijowski Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuki, Uniwersytet Narodowy „Akademia Оstrogska” )
   Członkowstwo w redakcjach naukowych

  • Studia Polsko-Ukraińskie,redaktor naczelna od 2014
  • Studia Ukrainica Posnaniensia    od 2013(kolegium redakcyjne)
  • „Doneckyj Wisnyk NTSZ” (od roku 2002)(kolegium redakcyjne)
  • Literaturoznawczi studii, Kyjiwskyj Uniwersytet – od 2019(kolegium redakcyjne)
  • Ukrajinskyj Informacijnyj Prostir, Kyjiwskyj Uniwersytet Kultury od 2019(kolegium redakcyjne)
  • Jest członkiem kolegium redakcyjnego zbioru prac naukowych Instytutu Literatury NAN Ukrainy (2015, 2016, 2017)