Valentyna Sobol

Tytuł naukowy: 
Profesor dr hab.
Stanowisko: 
Profesor, Kierownik Pracowni Dziejów Polsko-Ukraińskich i Stosunków Literackich
Dyżur: 
pok. 421

Dyscyplina : Filologia ukrainska; ukrainoznawstwo

Specjalnosc naukowa: 

 • Literaturoznawstwo
 • Kierunki prowadzonych badan: historia literatury ukrainskiej, komparatystyka polsko-ukrainska

Funkcje pelnione w KU:

 • Kierownik Pracowni Dziejów Polsko-Ukraińskich i Stosunków Literackich
 • Opiekun koła naukowego studencko-doktoranckiego "Błękitny Okręt"

Prowadzone zajecia

 • Wyklad monograficzny
 • Seminarium magisterskie literaturoznawcze
 • Wybrane zagadnienia z historii literatury ukrainskiej 
 • Seminarium licencjackie

Czlonkostwo w radach naukowych:

 • Radzie Naukowej Uniwersytetu Panstwowego w Charkowie w latach 1996-2000
 • Radzie Naukowej Uniwersytetu Panstwowego w Doniecku w latach 1998-2002

Książki

 • Z hlybyny wikiw, Kyjiw 1995, 196 s. (З глибини віків, Київ 1995, 196 с.)
 • Litopys Samijla Welyczka jak jawyszcze baroko, Doneck 1996, 320 s.(Літопис Самійла Венличка як явище бароко, Донецьк 1996, 320 с.)
 • Z hlybyny wikiw. Wydannia 2-e, dopownene, Kamjanec-Podilskyj 2002, 218 s. (З глибини віків, Видання друге, доповнене, Кам”янець-Подільський 2002, 218 с.)
 • 12 podorozej w krajinu dawnioho pysmenstwa, Doneck 2003, 156 s. (12 подорожей в країну давнього псьментсва, Донецьк 2003, 156 с.)
 • Pamjatna knyha Dmytra Tuptala, Warszawa 2004, 218 s. (Пам”ятна книга Дсмитра Туптала, Варшава 2004, 218 с.)
 • Podrecznik „Do dzerel ”(Historia literatury ukrainskiej IX-XVIII ww.), Warszawa WSiP 2005, 346 s. (Підручник для українських ліцеїв у Польщі „До джерел” з історії української літератури IX-XVIII ст, Варшава WSiP 2005, 346 s.)
 • Ne budmo tiniamy znykomymy. Nawczalne wydania dla studentiw filologicznych fakultetiw, Doneck 2006, 256 s.
 • Podrecznik „Do dzerel ”( Historia literatury ukrainskiej XIX -pocz.XX w.), Warszawa WSiP 2006, 360 s.

Redagowanie

 • Praca monograficzna: Олена Бердник. “Історія русів” як метатекст. Монографічне видання.- Донецьк, видавництво Донецького університету, 2002.- 186 с
 • Aktualni problemy slowjanskoji filolohii. Міzwuziwskyj zbirnyk naukowych statej “Лінгвістика і літературознавство”, Kyjiw 2006, 590 s.
 • Praca monograficzna: Badrak Bogdana. Tworczist Iwana Welyczkowskoho. Теmatyka, barokowa obraznist, Доnieck 2006, 156 s. 

Współredagowanie: 

 • Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 2003, №15-16, 558 с.
 • С.Козак. Український преромантизм (Джерела, зумовлення, котексти, витоки), Варшава, 2003, 240 с. 
 • Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 2004, №17-18, 524 с.
 • Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 2005, №19-20, 504 с.
 • Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 2006, № 21-22, 384 s.

Artykuły:

 • «Щоб найменшої смітинки не було в душі…» (Драматургія О.Коломійця) (w:) Українська мова і література в школі, 1989, №3, c.69-77.
 • Перспективи дослідження Літопису Самійла Величка (w:)Питання літературознавства. Випуск 3(60).Чернівці, 1996, c.19-27
 • Козацькі літописи. Літопис Самійла Величка (w:) Дивослово, 1996, №7, c.45-50.
 • Літопис Самійла Величка як явище українського літературного бароко. Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня доктора філологічних наук. – Київ, Інститут літератури ім. Т.Шевченка, 1996, 46 с. 
 • Кордоцентрична поетика Євгена Маланюка (w:)Євген Маланюк: Література. Історіософія. Культурологія. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Євгена Маланюка, Кіровоград, 1997, c.51-54.
 • Душа тисячоліть у слові Богдана Лепкого (w:)Творчість Богдана Лепкого в контексті європейської культури ХХ ст. Збірник наукових праць, Тернопіль 1997, c.71-77.
 • Трансформація середньовічного символу у Григорія Сковороди (w:) Медієвістичний збірник.-Одеса, 1998,c.64-71;“Війна домова” С.Твардовського і українська барокова історіографія в контексті історичної психології (w:)Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 1999, №8-9, c.398-402.
 • Житіє Павла Полуботка в українській історіографії (w:) Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Випуск 5, Донецьк, 2000, c.85-93.
 • Маловідома драма про бідного і багатого Лазаря (w:)Актуальні проблеми слов’янської філології. Міжвузівський збірник наукових статей., Київ, 2000, c.105-119.
 • Іконологія польсько-українсько-російської драми про бідного і багатого Лазаря (w:)Філологічні семінари. Випуск 3, Київ, Київський університет, 2000, c.105-117.
 • Церква та релігія в козацьких літописах (w:) Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 2001, № 11-12, c.396-405.
 • Постколоніальна концепція Еви Томпсон та українська література (w:)„Лінгвістика і літературознавство”. Збірник наукових праць.Випуск ІХ., Київ 2004, c..289-296.
 • Польско-украинское литературное пограничье эпохи барокко (по мотивам «Тератургимы» А.Кальнофойского (w:) Czlowiek. Swiadomosc. Komunikacja. Internet. Redakcja naukowa L.Szypielewicz., Warszawa, 2004, s. 607-614.
 • Перспективи дослідження “Історії русів” (w:) Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 2001, №10, с.243-252.
 • „Проглас” Костянтина Філософа в контексті української літератури (в:) V Конгрес Міжнародної Асоціації Україністів. Історія. Частина 2. – Чернівці, 2004, с. 604-610. 
 • Пам’ятна книга Дмитра Туптала (в:) До джерел: AD FONDES. Studia in honoren Oleh KUPCHYNS’KYJ septuagenario delicate. Volumen II, Kyiv-Lviv 2004, s.413-433.
 • Щоденники Дмитра Туптала та Йоасафа Горленка в контексті європейської традиції (в:) Українсько-польські контексти доби бароко, Київ 2004, с.394-404.
 • Жанр давньоукраїнського щоденника в контексті традицій //Tradycja i nowatorstwo w kulturach i lіteraturach slowianskich, pod red. Izabelі Kowalskiej-Paszt, Joanny Czaplinskiej, Anny Horniatko-Szumіlowicz, Marzanny Kuczynskiej, Szczecin, 2004. Rozprawy i studia, T. (DXCIX) 525, c. 166-172
 • Важлива спроба довідника української культури (w:)Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 2005, №19-20, s.457-461.
 • Wklad wspolczesnej historiografii polskiej do wiedzy o Ukrainie (IX-XVIII ww.) (w:)Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 2005, №19-20, s.65-73.
 • Фантастичні повісті Валерія Шевчука – у первісній редакції(w:) Донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка, Том 7, Донецьк, 2005, c. 69-80.
 • Новочасна сповідь чи традиційний щоденник (w:) Донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка, Том 7, Донецьк, 2005, c.80-94.
 • Yuriy Lypa in the Intellectual Life of the Secondo Republic of Poland (w:) The Ukrainian Quarterly. Volume LXI, Number 4. Winter 2005, s.392-398. 
 • Neobarokowyj teatr prozy piznioho Szewczuka (w:) Slavia orientalis, tom LIV, nr 4, rok 2005, s.561-570.
 • Moderna fantastyka (w:) Dоneckyj wisnyk Наukowoho towarzystwa Szweczenka, тom 11, Donieck 2006, Donieck, s.237-246.
 • Dawnioukrajinski barokowi szczodennyky w polskomu konteksti (w:)Донецький вісник Наукового товариства ім.Шевченка, том 12, Доnieck 2006, s..33-44.
 • Dobrotworne slowo (w:) Witali Pawlowskyj. Trywohy dniw. Wybrani poezii (1980-2005), Donieck 2006, s.5-12.
 • Koncepcja pidrucznyka „Iskra Prometeja” (w:) Glottodydaktyka i jej konteksty interkulturowe. Ksiega pamiatkowa ofiarowana Profesorowi Wladyslawowi Figarskiemu w siedemdziesiata rocznice urodzin, Warszawa 2006, s.85-90. 
 • Tragizm w ukrainskiej historiografii barokowej (w:)Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice. Pod red. Haliny Krukowskiej i Jaroslawa Lawskiego.- Bialystok 2005.-S.185-195.
 • „Mali litopysy” – dzerelo widkryttia nacionalnoji jednostki Ukrajiny ХУІ-ХУІІІ st. (w:)Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 2006, № 21-22, s.271-274.
 • Методические особенности перевода с древнепольского языка диариуша Филиппа Орлика (в:) Czlowiek. Swiadomosc.Komunikacja. Internet. Redakcja naukowa LSzypielewicz, Warszawa 2006, s.664-670.
 • Czytajuczy Ostapa Lapskoho (w:) Slowo i czas, 2013, nr 3, s.81-86. ISSN 0236-1477
 • Skoworoda i Les Kurbas (w:)Spheres of culture, Red.I.Nabytowicz, Lublin 2013, nr 3, s. 111-120 ISSN 2300-1062
 • Pro Szewczenka ta dorohy do polsko-ukrajinskoho porozuminnia (w:)Spheres of culture, Red.I.Nabytowicz, Lublin 2013, nr4, s.412-420 ISSN 2300-1062
 • Diariusz Orlyka. Problemy tekstologii, paleografii, wydania. Dopowid na XV zjizdi Slawistiw u Mińsku 20-27.09. 2013, Minsk 2013, 40 s. ISBN 978-985-552-226-4
 • Nowi rakursy doslidzeń polskych ukrainistiw (w:)Nukowi zapysky Miznarodnoi asocjacji ukrajinistiw, 2013, wypust 3, s.281-288, ISSN 2307-2040
 • (We wspólautorstwie). Dwa juwileji Kasy Józefa Mianowskiego (w:)Doneckyj wisnyk naukowoho towarystwa im. Szewczenka, Doneck 2013, T.37 (Istoria), s.99-104 ISSN 1728-9572
 • 37. U poszukach „wnutrisznioi ludyny”(Hryhorij Skoworoga i Les Kurbas) (w:)Perejaslawski Skoworodyniwski studii, 2013, Perejaslaw-Chmelnyckyj 2013, Wypusk nr 2, s. 99-107. ББЛ 72+83ю3(4Укр.)1 УДК 821.161.2.09:029 Сковорода
 • Wydawnycza dijalnist bratstw: istoryko-poriwnialnyj kontekst (w:) Lwiwsla mediewistyka.Prosfonema: Tekst i kontekst.- Lwiw, wydawnyctwo „Swiczado” 2013, s.159-164. ISBN 978-966-395-639-8
 • Tomografia diariusza P.Orlyka (w:) Filologiczni seminary. Paradyhma suczasnoho literaturoznawstwa: switowyj kontekst. Wypusk 16.-Kyjiw 2013, s.161-173. ISBN 978-966-171-673-4
 • Pylyp Orlyk’s Diary: problems of paleography, tekstology, translation, publishing. Diariusz Orłyka. Problemy tekstologii, paleografii, wydania. Dopowid na XV zjizdi Slawistiw u Mińsku 20-27.09. 2013, Minsk 2013, 40 s. ISBN 978-985-552-226-4.
 • U poszumach „wnutrisznioi ludyny”(Hryhorij Skoworoga i Les Kurbas) (w:)Perejaslawski Skoworodyniwski studii, 2013, Perejaslaw-Chmelnyckyj 2013, Wypusk nr 2, s. 99-107.
 • Wydawnycza dijalnist bratstw: istoryko-poriwnialnyj kontekst (w:) Lwiwsla mediewistyka.Prosfonema: Tekst i kontekst.- Lwiw, wydawnyctwo „Swiczado” 2013, s.159-164. ISBN 978-966-395-639-8.   Język publikacji – ukraiński.
 • Tomografia diariusza P.Orlyka (w:) Filologiczni seminary. Paradyhma suczasnoho literaturoznawstwa: switowyj kontekst. Wypusk 16.-Kyjiw 2013, s.161-173. ISBN 978-966-171-673-4.   Język publikacji – ukraiński.
 • Zinka w literaturi baroko (w:) Studia Ucrainica Varsoviensia - seria wydawnicza KU, recenzowana, pod red. I. Mytnik,  Warszawa 2013, s.437-451. ISSN: 2299-7237. Język publikacji ukraiński. W artykule zbadany w aspekcie porównawczym wizerunek kobiety w literaturze XVII-XVIII w. oraz XX-XXI w.