Marta Zambrzycka

Tytuł naukowy: 
doktor nauk humanistycznych
Stanowisko: 
adiunkt

Zainteresowania naukowe:  ukraińska literatura i sztuka XX wieku, 

Monografie:

1. Sacrum i profanum w prozie Wałerija Szewczuka, , seria monograficzna KU „W kręgu języka, literatury i kultury”, Warszawa-Iwano-Frankiwsk, 2015, ISBN 978-83-936550-8-3

2. Narracje maladyczne w ukraińskiej literaturze popularnej. Wybrane przykłady. Warszawa WUW 2022: ISBN: 978-83-235-5654-1

Współautorstwo podręczników:

1.Podręcznik do nauki jęz. ukraińskiego „Z ukraińskim na Ty”. Poziom średniozaawansowany, część 1 Warszawa, 2013,  ISBN 978-83-936550-1-4 (autorzy: Sebastian Delura, Urszula Drobiszewska, Iryna Kononenko, Irena Mytnik, Switłana Romaniuk, Marta Saniewska, Elżbieta Wasiak, Marta Zambrzycka)

2.Podręcznik do nauki jęz. ukraińskiego „Z ukraińskim na Ty”. Poziom średniozaawansowany, część 2 Warszawa, 2014,  ISBN 978-83-936550-1-4 (autorzy” Sebastian Delura, Urszula Drobiszewska, Iryna Kononenko, Irena Mytnik, Switłana Romaniuk, Marta Saniewska, Elżbieta Wasiak, Marta Zambrzycka

3. M. Zambrzycka. K. Jakubowska-Krawczyk, S. Romaniuk, Культура і традиції Українців: з минулого в сучасність. Підручник із завданнями, Warszawa 2018, 978-83-948051-7-3

4. Українська культура на щодень. Почитайте і поспілкуйтеся. Підручник із завданнями  Марта Замбжицька Олена Новікова Світлана Романюк Катажина Якубовська-Кравчик, Частина 1, Verlag readbox unipress & Open Publishing LMU, München 2021. ІSBN 978-3-95925-189-1

5.  Українська культура на щодень. Почитайте і поспілкуйтеся. Підручник із завданнями Частина 2, Марта Замбжицька Олена Новікова Світлана Романюк Катажина Якубовська-Кравчик, readbox unipress & Open Publishing LMU, München 2022 ISBN 978-3-95925-192-1

Redakcja i współredakcja: 

1. Метаморфози у сучасній українській літературі, за редакцією Пауліни Олеховської, Марти Замбжицької та Катажини Якубовської-Кравчик, Варшава –Івано-Франківськ, 2014,  ISBN978-83-936550-6-9

2. Сучасні дослідження української культури, pod red. Marty Zambrzyckiej, Pauliny Olechowskiej, Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk, Warszawa-Iwano-Frankivs’k, 2015, ISBN 978-83-936550-9-0

3. Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, literaturze i języku, pod red. Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk, Pauliny Olechowskiej, Switłany Romaniuk, Marty Zambrzyckiej, Warszawa – Iwano-Frankiws’k  2016, ISBN 978-83-941574-7-0

4. Motyw choroby w literaturze i kulturze Ukrainy oraz państw obszaru poradzieckiego, pod redakcją Marty Zambrzyckiej, WUW, Warszawa 2021. ISBN ISBN 978-83-235-5315-1 (druk) ISBN 978-83-235-5323-6 (pdf online) ISBN 978-83-235-5331-1 (e-pub) ISBN 978-83-235-5339-7 (mobi)

Ważniejsze publikacje:

1. Powieść Wałerija Szewczuka У пaщу дракона w kontekście ingardenowskiej koncepcji czasoprzestrzeni utworu literackiego, „Studia Ingardeniana.” Tom I Interpretacja tekstu literackiego. TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, Tom IV, 2009, PAN Lublin,ISSN 1733-2249, s. 106-113.

2.Scenariusz podróży inicjacyjnej na przykładzie powieści Wałerija Szewczuka Spowiedź, w: „Studia Ucrainica Varsoviensia”, T.I, Wyd. UW, 2013, ISSN 2299-7237, s. 467-477.

3.Głupi, inny święty. Kategorie głupoty i świętości w „Idiocie” Fiodora Dostojewskiego i „Głuptasce” Swietłany Wasilenko, w: „Przegląd Wschodnioeuropejski”, T. IV, 2013, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,ISSN 2081-1128, s. 431-439.

4. Зображення церкви і священника в романі „Сповідь” Валерія Шевчука, w: Наукові праці. Науково-методичний журнал, Випуск 210, 2013, том 222, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, Миколаїв, ISSN 1609-7742 s. 68-72.

5. Антропологія літератури в польському літературознавстві, w: Питання літературознавства. Науковий збірник. Випуск 87.2013, s. 88-97, ISSN 2306-2908

6. Sacrum як категорія художньої літератури (на прикладі вибраних романів Валерія Шевчука) w: „Spheres of culture”, nr IV, 2013, wyd. UMCS, s. 113-124, ISSN 2300-1062,

7. Trzy opowieści o wojnie w Czeczenii wojna w kulturze i literaturze, w: W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości, red. Wanda Supa, Białystok, 2013, ISBN 978-83-7431-401-5 2014

8. Symbolika bohaterów powieści Wałerija Szewczuka Dom na wzgórzu (Дім на горі), „Studia Wschodniosłowiańskie” Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, IWS, tom 14, 2014, Białystok, s. 133-143, ISSN1642-557X

9. Egzystencjalizm we wczesnej prozie Wałerija Szewczuka, w: „Przegląd Wschodnioeuropejski”, tom V, 2014 (2), ISSN 2081-1128  s. 171-183

10. Sakralizacja przestrzeni literackiej. Obraz zaświatów w powieści Wałerija Szewczuka Oko otchłani, „Studia Ucrainica Varsoviensia”, T.II, Wyd. UW, 2014, ISSN 2299-7237, s.343-351.

11. Między antropologią a literaturą. Scenariusz karnawałowy w powieści Wałerija Szewczuka „Pomór”, w: Studia Ukrainica Posnaniensa, UAM, Zeszyt II, 2014, s. 311-317 ISSN 2300-4754  

12. Charkowska szkoła fotografii społecznej. Między dokumentem a sztuką, „Studia Ucrainica Varsoviensia”, T.III, Wyd. UW, 2015, s. 381-389  ISSN 2299-7237

13. Antropologiczne czytadło. Obraz Ukrainy w powieściach Andrieja Kurkowa, w: Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie interdyscyplinarnej, pod red. Joanny Getki, Rostysława Kramara, Jerzego Grzybowskiego, Warszawa, 2015, s. 253-265, ISBN    9788391700303

14. Seks, przemoc i kosmici. Kod telewizyjny w malarstwie Wasilija Cagołowa, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, tom VI/1, 2015, ISSN 2081-1128, s. 123-131

15. „Ciało w opresji”. Cielesność w ukraińskiej sztuce współczesnej na przykładzie twórczości Ihora Podolczaka, w: Białe maski / szare twarze. Ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej, red.  Monika Graban-Pomirska, Ewa Graczyk, Magdalena Horodecka, Monika Żółkoś, Gdańsk, 2015, ISBN 97883-242-2695-5, s. 337-387

16. Ciało w ukraińskiej sztuce współczesnej. Porównanie z polską sztuką krytyczną lat 90-tych, w: „Studia Methodologica”,  t.40, 2015, ISSN 2307-1222, s. 96-106

17. Тіло-влада-насильство в українській фотографії та літературі, [w]: Сучасні дослідження української культури, pod red. Marty Zambrzyckiej, Pauliny Olechowskiej, Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk, Warszawa-Iwano-Frankivs’k, 2015, ISBN 978-83-936550-9-0, s. 173-185

18. Ciało cierpiące jako widowisko w malarstwie Igora Podolczaka i Wasylija Cagolowa [w]: Pomiędzy Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe, t. I, Wrocław, 2015, s. 137-149

19. Motywy historyczne w prozie Wałerija Szewczuka. Tradycja ukraińskiego baroku [w]: Studia Ucrainica Varsoviensia”, T.IV, Wyd. UW, 2016, s. 547-562,  ISSN 2299-7237 

20. Ciało i seksualność kobiety. Chortyca Serhija Bratkowa i Badania terenowe nad ukraińskim seksem Oksany Zabużko, w: Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, literaturze i języku, pod red. Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk, Pauliny Olechowskiej, Switłany Romaniuk, Marty Zambrzyckiej, Warszawa – Iwano-Frankiws’k  2016, ISBN 978-83-941574-7-0, s. 250-266 (współautorstwo z Paulina Olechowska)

21. Ciało jako metafora polityczna w ukraińskiej sztuce współczesnej, w: Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, literaturze i języku, pod red. Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk, Pauliny Olechowskiej, Switłany Romaniuk, Marty Zambrzyckiej, Warszawa – Iwano-Frankiws’k  2016, ISBN 978-83-941574-7-0, s. 308-321

22. Samotność jako choroba, wędrówka i walka. Wymiary samotności w prozie Wałerija Szewczuka, [w]: Samotność – aspekty, konteksty, wymiary. Tom 1, pod red. Katarzyny Arciszewskiej, Liliany Kality, Urszuli Patockiej-Sigłowy, Gdańsk, 2016, ISBN: 978-83-7865-377-6, s. 187-199

23. Ciało-władza-przemoc w ukraińskiej fotografii i powieści. Serhij Bratkow i Sofia Andruchowycz, [w]: „Przegląd Wschodnioeuropejski, Tom VII/2, 2016, ISSN 2081-1128, s. 155-167, ISSN (współautorstwo z Paulina Olechowska) 

24.Тіло і межі свободи. Шокуюче в українському сучасному мистецтві [w:] Українська ментальність,  колективна монографія, ред. А.В. Висоцький, Київ 2016, s. 174-182. УДК 811.161.2’27/42+821.161.2.0+159.923.35+342.72

25. Śmierć i choroba jako Obcy współczesnej kultury na przykładzie ukraińskiej fotografii. Prace Borysa Mychajłowa i Arsena Sawadowa, w: Inny. Obcy. Potwór. Kulturowo-społeczne aspekty odmienności przez wieki, red. Justyna Żychlińska, Anetta Głowacka-Penczyńska, Bydgoszcz 2016, 978-83-8018-085-7, s. 231-253

26. Obraz domu w powieściach Привид мертвого дому W. Szewczuka oraz Dom w którym M. Petrosjan, w: „Studia Ucrainica Posnaniensa”, Zeszyt V, Poznań 2017, ISSN 2300-4754, s. 249-257.

27. Ciało martwe i umierające w ukraińskiej sztuce współczesnej, [w:]  „Studia Ucrainica Varsoviensia”, T.V, Wyd. UW, 2017, s. 547-562,  ISSN 2299-7237, s. 279-291

28. Starość kobiecego ciała jako metafora społeczno-polityczna w zapisie video Słoik zupy Serhija Bratkowa, [w:] „Przegląd Wschodnioeuropejski” VIII/1 2017, , ISSN 2081-1128, s. 321-330.

29. Tożsamość zakodowana w ciele. Film Kroniki Fortynbrasa Oksany Czepełyk, [w:] „Przegląd Środkowo-Wschodni”, 2/2017, ISSN 2543-61BX, s. 93-107.

30.  Ciało i trauma w ukraińskiej sztuce współczesnej, [w:] Trauma kulturowa jako palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, red. Dorota Kołodziejczyk i Mateusz Świetlicki, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensa”, 6 Wrocław, 2017, s. 131-145. ISSN 2353-8546, ISBN 978-83-229-3589-7

31. Koncepcja ukraińskiej kultury „miedzy Wschodem a Zachodem” w monografiach literaturoznawczych dotyczących prozy Wałerija Szewczuka, [w:] „Studia Wschodniosłowiańskie” Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, IWS, tom 17, 2017, Białystok, s.113-124, ISSN1642-557X

32. Topos domu w powieściach Walerija Szewczuka: „Дiм на горi”, „Привид мертвого дому”[w:] „Białorutenistyka Białostocka”, 9/2017, ISSN 2081–2515, s. 229-243

33. (we współautorstwie z Magdaleną Kotowską) Przeszłość i teraźniejszość w ukraińskim filmie doby transformacji, [w:] Kino-postkomunizm, polityka. Film w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wobec procesów transformacji politycznej i konsekwencji roku 1989, red. M. Brzezińska-Pająk, Wydawnictwo Libron, Kraków 2018, s. 165-190. ISBN 978-83-65705-44-0

34. Tradycja modernizmu i awangardy w ukraińskim malarstwie II połowy XX wieku, [w:]  „Studia Ukrainica Varsoviensia”, T. VI 2018, ISSN 2299-7237, s. 397-417.

35.Ciało i pamięć traumatyczna w trylogii Dmitrija Głuchowskiego Metro 2033, 2034, 2035, [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia przyszłości,  pod redakcją Wandy Supy i Ewy Pańkowskiej, Białystok 2018, ISBN 978-83-7431-544-9, s. 163-179.

36.Микола Костомаров у творчості Валерія Шевчука, [в:] „Слов’янські обрії” 2018/9, НАН України, Київ, с. 411-419.

37.Hryhorij Skoworoda i tradycja ukraińskiego baroku w opowiadaniu Wałerija Szewczuka В череві апокаліптичного звіра, [w:] Studia Wschodniosłowiańskie. Literatura i język, red. Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podalan, nr 3, Zielona Góra 2018, ISBN: 978-83-7842-334-8

38.Obrazy kobiet w powieści Wałerija Szewczuka Тіні зникомі, [w:] „Кременецькі компаративні студії”, Кременець 2018, ISSN 2311-262X, s. 284-300

39.Choroba ciała/choroba społeczeństwa w ukraińskiej literaturze popularnej na przykładzie powieści Luko Daszwar Za zapachem mięsa [w:] „Literaturoznawstwo”, 12/2018,  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, s. 79-93, ISSN 2451-1595

40.Символічна топографія як елемент постколоніального дискурсу в прозі валерія Шевчука (на прикладі роману «Тіні зникомі»), [в:], „Літературознавство” НАН України, Київ, 2018, ISBN 978-966-02-8644-3,c. 119-130.

41.Życie jako wędrówka. Topos drogi i wędrowca w powieści Wałerija Szewczuka Тіні зникомі [w:] „Studia Ukrainica Posnaniensia”, VII/2019, ISSN 2300-4754, s. 387-396.

42. Obraz śmierci masowej w nowelach Mykoły Chwylowego Бараки, що за містом і Я (Романтика), [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. „Slavica Wratislaviensia CLXVIII, s. 99-108.

43. Narracje pamięci w prozie niepodległej Ukrainy na przykładzie wybranych powieści Oksany Zabużko, Wołodymyra Łysa, Wasyla Szklara, [w:] „Slavia Orientalis”, tom LXVIII, Nr 3/ 2019, s. 485-499.

44. Sztuka wyzwolona. Cielesność w ukraińskiej sztuce lat dziewięćdziesiątych, [w:] „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej”, Nr 12/2019, s. 192-209. 

45. Pamięć i tożsamość w powieści Oksany Zabużko Muzeum porzuconych sekretów [w:] Pamięć – historia-kultura. Anatomia polityki historycznej red. Beata Morzyńska-Wrzosek, Monika Opioła-Cegiełka, Iwona Benenowska, Tom 1. Bydgoszcz 2019, s. 73-87. ISBN 978-83-8018-249-3 

46. Motyw dysfunkcji i choroby w powieści Marii Matios Słodka Darusia,  [w:] „Studia Ucrainica Varsoviensia, 7/2019, s. 173-185, ISSN 2299-7237

47. Świat po katastrofie. Motywy postczarnobylskie w powieści Очамимря Ołeksandra Irwańca i w dramacie Na początku i na końcu czasów Pawła Arje. [w:] „Studia Ucrainica Varsoviensia, 7/2019, s. 121-137, ISSN 2299-7237 (współautorstwo z Paulina Olechowska)

48. Historie alternatywne i postapokaliptyczne wizje przyszłości w prozie Ołeksandra Irwańca, [w:] „Literaturoznawstwo” Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 13/2019, s. 32-45. 

49. Ukraina Wschodnia jako przestrzeń symboliczna w prozie Serhija Żadana - na podstawie powieści Woroszyłowgrad i Mezopotamia [w:] „Studia Ucrainica Varsoviensia”, 8/2020, s. 233-248, ISSN 2299-7237 (współautorstwo z Paulina Olechowska).

50. Autobiografia w świecie cyfrowym. Projektautobiograficzny "Ja Nina" Janiny Sokołowej, [w:] „Українська біографістика” „Biographistica Ukrainica” 20/2020 ISSN 2520-2855. s. 137-150.

51. Ucieczka w infantylizm. Dyskurs dziecięcy jako forma sprzeciwu w malarstwie wybranych twórców ze squatu "KomunaParyska" [w:] Ukraińskie światy dzieciństwa i młodości. Narracje i tożsamość, pod red. Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk, Warszawa-Ivano-Frankiwsk 2020, ISBN 978-83-954964-3-1, s. 239-266

52. Урахування культурознавчого напряму при укладенні підручників із української мови як іноземної (Marta Zambrzycka, Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, Svitlana Romaniuk) [w:] Мова: класичне - модерне - постмодерне". Випуск 2020/6. - С. 171 - 186.  P-ISSN: 2522-9281, E-ISSN: 2616-7115

53. Disease of the Body -Disease of Memory. Leitmotif of Epidemic in Selected Ukrainian Novels in: New Trends in Slavic Studies/ Современные исследования в славистике, Suárez Cuadros, Simón José, Vercher García, Enrique J., Barros García, Benamí, Marynenko, Pavlo, Quero Gervilla, Enrique (edit.) Moscov 2021, ISBN 978-5-396-01059-8. pp.728-743

54. “The Haughty Queen”. Queen Swietoslava (Sigrid) Presented in Elżbieta Cherezinska’s Novels, [in:] Сильні жінки Середньовіччя і образ нової Європи //Starke Frauen des Mittelalters und das Bild des neuen Europa (Hgg.) Novikova, O., Pronkevyč, O., Romaniuk, S., Schweier, U. München: Verlag readbox unipress & Open Publishing LMU, 2021. ISBN 978-3-95925-182-2 (print) ISBN 978-3-95925-183-9 (el.)

55. Pamięć i przeszłość w ukraińskim kinie na przykładzie filmu Tarasa Tomenko Dom „Słowo” (Будинок „Слово”), [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich „Pamięć” Monografia, pod red. M. M. Borkowski, M. Chaszczewicz-Rydel, S. Kamińska-Maciąg, E. Komisaruk, M. Ślawska, M. Świetlicki, K. Uczkiewicz, D. Żygadło-Czopnik, Lublin 2021, wyd. Norbertinum, s. 213-231.

56. Choroba jako metafora dziedzictwa posttotalitarnego. Powieść "Infekcja" Stepana Prociuka [w:] „Slavia Orientalis”, tom LXX, nr 4/2021, s. 769-783

57. Dydaktyka literatury ukraińskiej w Polsce (przykład Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego),w: „ Krzemienieckie Studia Komparatystyczne”, XI-2021 s. 235-248. ISSN 2311-262X (współautorstwo z Katarzyna Jakubowska-Krawczyk).

58. Tabu ciała i seksualności w cyklach fotograficznych Arsena Sawadowa  Донбас-Шоколад i Марксизм де Сад, [w:] Tabu w literaturze i sztuce. Wczoraj i dziś,red. Weronika Biegluk – Leś, Ewa Pańkowska, Kraków 2021,  TAiWPN i Universitas, ISBN 978-83-242-3780-7 e-ISBN 978-83-242-6615-9 s. 101-117

59. Pamięć komunizmu w cyklu fotograficznym Arsena Sawadowa Zbiorowa czerwień (cz. 1 i 2) [w:] Pamiętając komunizm w postkomunistycznej Europie – pamięć historii i historia pamięci, red. Rigels Halili, Łukasz Gemziak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2021, s. 401-423 ISBN 978-83-231-4166-2

60.  Między azylem a więzieniem. Metafora domu w powieściach „Dom z witrażem” Żanny Słoniowskiej i „Dom dla Doma” Viktorii Ameliny [w] Przegląd Wschodnioeuropejski, XIII/1 2022, s. 223-237. ISSN 2081–1128 (współautorstwo z Katarzyną Jakubowską-Krawczyk) 

61. Home, Family, and War: Images of Home in the Ukrainian Novel About the War in Donbass (współautorstwo z Katarzyna Jakubowska-Krawczyk), [in:] Primerjalna književnost (Ljubljana) 45.2 (2022), p. 52-71.