Marta Zambrzycka

Tytuł naukowy: 
doktor nauk humanistycznych
Stanowisko: 
adiunkt
Dyżur: 
pok. 417

Funkcje pełnione w KU: osoba odpowiedzialna za monitoring losów absolwentów, oraz za kontakty z interesariuszami zewnętrznymi

Zainteresowania naukowe: antropologia literatury, ukraińska literatura i sztuka XX wieku, 

Prowadzone zajęcia: Praktyczna nauka języka ukraińskiego, wstęp do kulturoznawstwa

Monografie:

1. Sacrum i profanum w prozie Wałerija Szewczuka, , seria monograficzna KU „W kręgu języka, literatury i kultury”, Warszawa-Iwano-Frankiwsk, 2015, ISBN 978-83-936550-8-3

Współautorstwo podręczników:

1.Podręcznik do nauki jęz. ukraińskiego „Z ukraińskim na Ty”. Poziom średniozaawansowany, część 1 Warszawa, 2013,  ISBN 978-83-936550-1-4 (autorzy: Sebastian Delura, Urszula Drobiszewska, Iryna Kononenko, Irena Mytnik, Switłana Romaniuk, Marta Saniewska, Elżbieta Wasiak, Marta Zambrzycka)

2.Podręcznik do nauki jęz. ukraińskiego „Z ukraińskim na Ty”. Poziom średniozaawansowany, część 2 Warszawa, 2014,  ISBN 978-83-936550-1-4 (autorzy” Sebastian Delura, Urszula Drobiszewska, Iryna Kononenko, Irena Mytnik, Switłana Romaniuk, Marta Saniewska, Elżbieta Wasiak, Marta Zambrzycka

Redakcja i współredakcja: 

1. Метаморфози у сучасній українській літературі, за редакцією Пауліни Олеховської, Марти Замбжицької та Катажини Якубовської-Кравчик, Варшава –Івано-Франківськ, 2014,  ISBN978-83-936550-6-9

2. Сучасні дослідження української культури, pod red. Marty Zambrzyckiej, Pauliny Olechowskiej, Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk, Warszawa-Iwano-Frankivs’k, 2015, ISBN 978-83-936550-9-0

3. Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, literaturze i języku, pod red. Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk, Pauliny Olechowskiej, Switłany Romaniuk, Marty Zambrzyckiej, Warszawa – Iwano-Frankiws’k  2016, ISBN 978-83-941574-7-0

Ważniejsze publikacje:

1. Powieść Wałerija Szewczuka У пaщу дракона w kontekście ingardenowskiej koncepcji czasoprzestrzeni utworu literackiego, „Studia Ingardeniana.” Tom I Interpretacja tekstu literackiego. TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, Tom IV, 2009, PAN Lublin,ISSN 1733-2249, s. 106-113.

2. Struktura czasu i przestrzeni w utworze Wałerija Szewczuka “Dom na wzgórzu, „Kultura i Historia” nr 17/2010,http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl ISSN 1642-9826

3. Мандрівка у потойбіччя на основі вибраних творів В. Шевчука, Волинь – Житомирщина. Історико – філологічний збірник з регіональних проблем, 20.2010, с. 81-87.

4. Wałerij Szewczuk i Taras Prochaśko. Ukraiński głos w europejskim dyskursie małych kultur, w:  „Slovansky areal a Evropa”, Cerveny Kostelec/Praha, 2010,ISBN 978-80-87378-38-0, str. 69-77.

5. Sacrum jako kategoria literacka, w: „Studia Humanistyczne”, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Instytut nauk Humanistycznych, Tom 10, 2010, ISSN 2300-7109, str. 105-113.

6. Antropologia literatury w badaniach z pogranicza literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, w: „Kultura i Historia” nr 19/2011, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl ISSN 1642-9826

7. Парадокс обернутого sacrum у романі Валерія Шевчука „Темна музика сосон”, Науковий збірник „Питання літературознавства” випуск 84, Чернівецький національний університет, 2011,ISSN 2306-2908, с. 311-317.

8. Kategoria sacrum jako element kreacji bohatera literackiego na przykładzie powieści Wałerija Szewczuka „Ciemna muzyka sosen” (Темна музика сосон) w: Zeszyty Naukowe KUL, 55 (2012), nr. 2 (218), ISSN 0044-4405, s. 91-99.

9.Scenariusz podróży inicjacyjnej na przykładzie powieści Wałerija Szewczuka Spowiedź, w: „Studia Ucrainica Varsoviensia”, T.I, Wyd. UW, 2013, ISSN 2299-7237, s. 467-477.

10.Głupi, inny święty. Kategorie głupoty i świętości w „Idiocie” Fiodora Dostojewskiego i „Głuptasce” Swietłany Wasilenko, w: „Przegląd Wschodnioeuropejski”, T. IV, 2013, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,ISSN 2081-1128, s. 431-439.

11. Зображення церкви і священника в романі „Сповідь” Валерія Шевчука, w: Наукові праці. Науково-методичний журнал, Випуск 210, 2013, том 222, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, Миколаїв, ISSN 1609-7742 s. 68-72.

12. Антропологія літератури в польському літературознавстві, w: Питання літературознавства. Науковий збірник. Випуск 87.2013, s. 88-97, ISSN 2306-2908

13. Sacrum як категорія художньої літератури (на прикладі вибраних романів Валерія Шевчука) w: „Spheres of culture”, nr IV, 2013, wyd. UMCS, s. 113-124, ISSN 2300-1062,

14. Trzy opowieści o wojnie w Czeczenii wojna w kulturze i literaturze, w: W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości, red. Wanda Supa, Białystok, 2013, ISBN 978-83-7431-401-5 2014

15. Symbolika bohaterów powieści Wałerija Szewczuka Dom na wzgórzu (Дім на горі), „Studia Wschodniosłowiańskie” Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, IWS, tom 14, 2014, Białystok, s. 133-143, ISSN1642-557X

16.Сакральний часопростір на прикладі роману Дім на горі Валерія Шевчука, в: Метаморфози у сучасній українській літературі, за редакцією Пауліни Олеховської, Марти Замбжицької та Катажини Якубовської-Кравчик, Варшава –Івано-Франківськ, 2014,  ISBN 978-83-936550-6-9, с. 327-336

17. Egzystencjalizm we wczesnej prozie Wałerija Szewczuka, w: „Przegląd Wschodnioeuropejski”, tom V, 2014 (2), ISSN 2081-1128  s. 171-183

18. Sakralizacja przestrzeni literackiej. Obraz zaświatów w powieści Wałerija Szewczuka Oko otchłani, „Studia Ucrainica Varsoviensia”, T.II, Wyd. UW, 2014, ISSN 2299-7237, s.343-351.

19. Między antropologią a literaturą. Scenariusz karnawałowy w powieści Wałerija Szewczuka „Pomór”, w: Studia Ukrainica Posnaniensa, UAM, Zeszyt II, 2014, s. 311-317 ISSN 2300-4754  

20. Charkowska szkoła fotografii społecznej. Między dokumentem a sztuką, „Studia Ucrainica Varsoviensia”, T.III, Wyd. UW, 2015, s. 381-389  ISSN 2299-7237

21. Antropologiczne czytadło. Obraz Ukrainy w powieściach Andrieja Kurkowa, w: Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie interdyscyplinarnej, pod red. Joanny Getki, Rostysława Kramara, Jerzego Grzybowskiego, Warszawa, 2015, s. 253-265, ISBN    9788391700303

22. Seks, przemoc i kosmici. Kod telewizyjny w malarstwie Wasilija Cagołowa, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, tom VI/1, 2015, ISSN 2081-1128, s. 123-131

23. Wojny kozackie w polskiej literaturze popularnej na podstawie powieści Wilkozacy  Rafała Dębskiego i Bohun Jacka Komudy, w: Europa Środkowo-Wschodnia. Trudny dialog, pod red. Joanny Getki, Rostysława Kramara, Warszawa, 2015, s. 77-89, ISBN 978-83917003-1-0

24. „Ciało w opresji”. Cielesność w ukraińskiej sztuce współczesnej na przykładzie twórczości Ihora Podolczaka, w: Białe maski / szare twarze. Ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej, red.  Monika Graban-Pomirska, Ewa Graczyk, Magdalena Horodecka, Monika Żółkoś, Gdańsk, 2015, ISBN 97883-242-2695-5, s. 337-387

25. Ciało w ukraińskiej sztuce współczesnej. Porównanie z polską sztuką krytyczną lat 90-tych, w: „Studia Methodologica”,  t.40, 2015, ISSN 2307-1222, s. 96-106

26. Тіло-влада-насильство в українській фотографії та літературі, [w]: Сучасні дослідження української культури, pod red. Marty Zambrzyckiej, Pauliny Olechowskiej, Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk, Warszawa-Iwano-Frankivs’k, 2015, ISBN 978-83-936550-9-0, s. 173-185

27. Ciało cierpiące jako widowisko w malarstwie Igora Podolczaka i Wasylija Cagolowa [w]: Pomiędzy Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe, t. I, Wrocław, 2015, s. 137-149

28. Motywy historyczne w prozie Wałerija Szewczuka. Tradycja ukraińskiego baroku [w]: Studia Ucrainica Varsoviensia”, T.IV, Wyd. UW, 2016, s. 547-562,  ISSN 2299-7237 

29. Grupa REP – energia młodych w ukraińskiej sztuce współczesnej, w: Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze, pod red. Beaty Waligórskiej-Olejniczak, Natalii Królikiewicz, Krzysztofa Kropaczewskiego, Poznań, 2016, ISBN 978-83-938829-1-5, s. 227-233.

30. Ciało i seksualność kobiety. Chortyca Serhija Bratkowa i Badania terenowe nad ukraińskim seksem Oksany Zabużko, w: Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, literaturze i języku, pod red. Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk, Pauliny Olechowskiej, Switłany Romaniuk, Marty Zambrzyckiej, Warszawa – Iwano-Frankiws’k  2016, ISBN 978-83-941574-7-0, s. 250-266 (współautorstwo z Paulina Olechowska)

31. Ciało jako metafora polityczna w ukraińskiej sztuce współczesnej, w: Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, literaturze i języku, pod red. Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk, Pauliny Olechowskiej, Switłany Romaniuk, Marty Zambrzyckiej, Warszawa – Iwano-Frankiws’k  2016, ISBN 978-83-941574-7-0, s. 308-321

32. Samotność jako choroba, wędrówka i walka. Wymiary samotności w prozie Wałerija Szewczuka, [w]: Samotność – aspekty, konteksty, wymiary. Tom 1, pod red. Katarzyny Arciszewskiej, Liliany Kality, Urszuli Patockiej-Sigłowy, Gdańsk, 2016, ISBN: 978-83-7865-377-6, s. 187-199

33. Używki w powieści kryminalnej na przykładzie powieści Erica Axla Sunda Oblicza Victorii Bergman [w]: W kręgu problemów antropologii literatury. Ciało i rzecz w literaturze, Tom 2, pod red. Wandy Supy i Iwony Zdanowicz, Białystok 2016, 117-129, ISBN 978 -83-7431-491-6 

34.  Проза Валерія Шевчука у контексті європейської літератури, [w]: „Opera Slavica”, XXVI / 2016 / 3, s. 45-52

35. Ciało-władza-przemoc w ukraińskiej fotografii i powieści. Serhij Bratkow i Sofia Andruchowycz, [w]: „Przegląd Wschodnioeuropejski, Tom VII/2, 2016, ISSN 2081-1128, s. 155-167, ISSN (współautorstwo z Paulina Olechowska) 

36.Тіло і межі свободи. Шокуюче в українському сучасному мистецтві [w:] Українська ментальність,  колективна монографія, ред. А.В. Висоцький, Київ 2016, s. 174-182. УДК 811.161.2’27/42+821.161.2.0+159.923.35+342.72

37. Śmierć i choroba jako Obcy współczesnej kultury na przykładzie ukraińskiej fotografii. Prace Borysa Mychajłowa i Arsena Sawadowa, w: Inny. Obcy. Potwór. Kulturowo-społeczne aspekty odmienności przez wieki, red. Justyna Żychlińska, Anetta Głowacka-Penczyńska, Bydgoszcz 2016, 978-83-8018-085-7, s. 231-253

38.„Обернуте sacrumу прозі Валерія Шевчука, [в:] Науковий вісник чернівецького університету, випуск 772, 2016, с. 75-80

39. Obraz domu w powieściach Привид мертвого дому W. Szewczuka oraz Dom w którym M. Petrosjan, w: „Studia Ucrainica Posnaniensa”, Zeszyt V, Poznań 2017, ISSN 2300-4754, s. 249-257.

40. Ciało martwe i umierające w ukraińskiej sztuce współczesnej, [w:]  „Studia Ucrainica Varsoviensia”, T.V, Wyd. UW, 2017, s. 547-562,  ISSN 2299-7237, s. 279-291

41. Starość kobiecego ciała jako metafora społeczno-polityczna w zapisie video Słoik zupy Serhija Bratkowa, [w:] „Przegląd Wschodnioeuropejski” VIII/1 2017, , ISSN 2081-1128, s. 321-330.

42. Tożsamość zakodowana w ciele. Film Kroniki Fortynbrasa Oksany Czepełyk, [w:] „Przegląd Środkowo-Wschodni”, 2/2017, ISSN 2543-61BX, s. 93-107.

43. Wałerij Szewczuk i jego twórczość w polskich i ukraińskich badaniach literaturoznawczych, [w:] Szkice językowe i literacko-kulturowe, red. Oksana Borys, Magdalena Jeż, Aleksandra Samadowa, Marta Saniewska, Warszawa-Iwano-Frankiwsk, 2017, s. 241-264. ISBN 9788394805135

44. Дидактика української мови. Огляд підручників Кафедри україністики Варшавського університету, [w:] Науковий часрпис Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, 13-2017, с.59-62.

45.  Ciało i trauma w ukraińskiej sztuce współczesnej, [w:] Trauma kulturowa jako palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, red. Dorota Kołodziejczyk i Mateusz Świetlicki, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensa”, 6 Wrocław, 2017, s. 131-145. ISSN 2353-8546, ISBN 978-83-229-3589-7

46. Koncepcja ukraińskiej kultury „miedzy Wschodem a Zachodem” w monografiach literaturoznawczych dotyczących prozy Wałerija Szewczuka, [w:] „Studia Wschodniosłowiańskie” Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, IWS, tom 17, 2017, Białystok, s.113-124, ISSN1642-557X

47. Topos domu w powieściach Walerija Szewczuka: „Дiм на горi”, „Привид мертвого дому”[w:] „Białorutenistyka Białostocka”, 9/2017, ISSN 2081–2515, s. 229-243

48. (we współautorstwie z Magdaleną Kotowską) Przeszłość i teraźniejszość w ukraińskim filmie doby transformacji, [w:] Kino-postkomunizm, polityka. Film w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wobec procesów transformacji politycznej i konsekwencji roku 1989, red. M. Brzezińska-Pająk, Wydawnictwo Libron, Kraków 2018, s. 165-190. ISBN 978-83-65705-44-0

49. Tradycja modernizmu i awangardy w ukraińskim malarstwie II połowy XX wieku, [w:]  „Studia Ukrainica Varsoviensia”, T. VI 2018, ISSN 2299-7237, s. 397-417.