Marta Zambrzycka

Tytuł naukowy: 
doktor nauk humanistycznych
Stanowisko: 
adiunkt
Dyżur: 
pok. 417

Zainteresowania naukowe: antropologia literatury, ukraińska literatura i sztuka XX wieku, 

Prowadzone zajęcia: Praktyczna nauka języka ukraińskiego, wstęp do kulturoznawstwa, semiotyka kultury, 

Monografie:

1. Sacrum i profanum w prozie Wałerija Szewczuka, , seria monograficzna KU „W kręgu języka, literatury i kultury”, Warszawa-Iwano-Frankiwsk, 2015, ISBN 978-83-936550-8-3

Współautorstwo podręczników:

1.Podręcznik do nauki jęz. ukraińskiego „Z ukraińskim na Ty”. Poziom średniozaawansowany, część 1 Warszawa, 2013,  ISBN 978-83-936550-1-4 (autorzy: Sebastian Delura, Urszula Drobiszewska, Iryna Kononenko, Irena Mytnik, Switłana Romaniuk, Marta Saniewska, Elżbieta Wasiak, Marta Zambrzycka)

2.Podręcznik do nauki jęz. ukraińskiego „Z ukraińskim na Ty”. Poziom średniozaawansowany, część 2 Warszawa, 2014,  ISBN 978-83-936550-1-4 (autorzy” Sebastian Delura, Urszula Drobiszewska, Iryna Kononenko, Irena Mytnik, Switłana Romaniuk, Marta Saniewska, Elżbieta Wasiak, Marta Zambrzycka

Redakcja i współredakcja: 

1. Метаморфози у сучасній українській літературі, за редакцією Пауліни Олеховської, Марти Замбжицької та Катажини Якубовської-Кравчик, Варшава –Івано-Франківськ, 2014,  ISBN978-83-936550-6-9

2. Сучасні дослідження української культури, pod red. Marty Zambrzyckiej, Pauliny Olechowskiej, Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk, Warszawa-Iwano-Frankivs’k, 2015, ISBN 978-83-936550-9-0

3. Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, literaturze i języku, pod red. Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk, Pauliny Olechowskiej, Switłany Romaniuk, Marty Zambrzyckiej, Warszawa – Iwano-Frankiws’k  2016, ISBN 978-83-941574-7-0

Ważniejsze publikacje:

1. На українському кристалічному щиті w: Український журнал” 7/2009 ISSN 1802-5862

2. Powieść Wałerija Szewczuka У пфщу дракона w kontekście ingardenowskiej koncepcji czasoprzestrzeni utworu literackiego, „Studia Ingardeniana.” Tom I Interpretacja tekstu literackiego. TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, Tom IV, 2009, PAN Lublin,ISSN 1733-2249, s. 106-113.

3. Struktura czasu i przestrzeni w utworze Wałerija Szewczuka “Dom na wzgórzu, „Kultura i Historia” nr 17/2010,http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl ISSN 1642-9826

3. Мандрівка у потойбіччя на основі вибраних творів В. Шевчука, Волинь – Житомирщина. Історико – філологічний збірник з регіональних проблем, 20.2010, стр 81-87

4. „Głodomór” Franza Kafki i kulturowa kategoria widowisk śmierci, w: „Kultura i historia” nr 18/2010,http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl ISSN 1642-9826

5. Świadkowie w fabryce śmierci. Drzazga. Opowieść o Niej i o Niej Władimira Zazubrina i Ja (romantyczność) Mykoły Chwylowego” w: „Wschód oczami młodych. Rosja, Ukraina, Białoruś, nr.1, Warszawa, 2010.  pod red. Katarzyny Bortnowskiej i Anny Chyckowskiej, ISBN 978-83-60951-05-7, s. 123-131.

6. Wałerij Szewczuk i Taras Prochaśko. Ukraiński głos w europejskim dyskursie małych kultur, w:  „Slovansky areal a Evropa”, Cerveny Kostelec/Praha, 2010,ISBN 978-80-87378-38-0, str. 69-77.

7. Sacrum jako kategoria literacka, w: „Studia Humanistyczne”, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Instytut nauk Humanistycznych, Tom 10, 2010, ISSN 2300-7109, str. 105-113.

8. Antropologia literatury w badaniach z pogranicza literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, w: „Kultura i Historia” nr 19/2011, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl ISSN 1642-9826

9. Парадокс обернутого sacrum у романі Валерія Шевчука „Темна музика сосон”, Науковий збірник „Питання літературознавства” випуск 84, Чернівецький національний університет, 2011,ISSN 2306-2908, с. 311-317.

10. Życie seksualne „chłopa”, czyli wiejska obyczajowość seksualna oczami etnografów, w: Tom pokonferencyjny „Seksualność w zwierciadle humanistyki”, Stowarzyszenie „Nowa Humanistyka”, Poznań, 2012, s. 136-145, ISBN 978-83-62854-12-7.

11. Kategoria sacrum jako element kreacji bohatera literackiego na przykładzie powieści Wałerija Szewczuka „Ciemna muzyka sosen” (Темна музика сосон) w: Zeszyty Naukowe KUL, 55 (2012), nr. 2 (218), ISSN 0044-4405, s. 91-99.

12. Śmierć jako spektakl. Kulturowa kategoria widowisk śmierci, w: Tom pokonferencyjny „Śmierć w zwierciadle humanistyki”, Stowarzyszenie „Nowa humanistyka”, Poznań, 2013, ISBN 978-83-62854-12-7, s. 184-192.

13.Scenariusz podróży inicjacyjnej na przykładzie powieści Wałerija Szewczuka Spowiedź, w: „Studia Ucrainica Varsoviensia”, T.I, Wyd. UW, 2013, ISSN 2299-7237, s. 467-477.

14.Głupi, inny święty. Kategorie głupoty i świętości w „Idiocie” Fiodora Dostojewskiego i „Głuptasce” Swietłany Wasilenko, w: „Przegląd Wschodnioeuropejski”, T. IV, 2013, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,ISSN 2081-1128, s. 431-439.

15. Зображення церкви і священника в романі „Сповідь” Валерія Шевчука, w: Наукові праці. Науково-методичний журнал, Випуск 210, 2013, том 222, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, Миколаїв, ISSN 1609-7742 s. 68-72.

16. Антропологія літератури в польському літературознавстві, w: Питання літературознавства. Науковий збірник. Випуск 87.2013, s. 88-97, ISSN 2306-2908

17. Sacrum як категорія художньої літератури (на прикладі вибраних романів Валерія Шевчука) w: „Spheres of culture”, nr IV, 2013, wyd. UMCS, s. 113-124, ISSN 2300-1062,

18. Trzy opowieści o wojnie w Czeczenii wojna w kulturze i literaturze, w: W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości, red. Wanda Supa, Białystok, 2013, ISBN 978-83-7431-401-5 2014

19. "Widowisko śmierci i przemocy” w kulturze i literaturze, w: Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistyczne Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”, pod red. Haliny Chałacińskiej i Beaty Waligórskiej0Olejniczak, UAM, Poznań, 2014, s. 277-287, ISBN: 978-83-938829-0-8

20. Symbolika bohaterów powieści Wałerija Szewczuka Dom na wzgórzu (Дім на горі), „Studia Wschodniosłowiańskie” Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, IWS, tom 14, 2014, Białystok, s. 133-143, ISSN1642-557X

21.Сакральний часопростір на прикладі роману Дім на горі Валерія Шевчука, в: Метаморфози у сучасній українській літературі, за редакцією Пауліни Олеховської, Марти Замбжицької та Катажини Якубовської-Кравчик, Варшава –Івано-Франківськ, 2014,  ISBN 978-83-936550-6-9, с. 327-336

22. Egzystencjalizm we wczesnej prozie Wałerija Szewczuka, w: „Przegląd Wschodnioeuropejski”, tom V, 2014 (2), ISSN 2081-1128  s. 171-183

23. Sakralizacja przestrzeni literackiej. Obraz zaświatów w powieści Wałerija Szewczuka Oko otchłani, „Studia Ucrainica Varsoviensia”, T.II, Wyd. UW, 2014, ISSN 2299-7237, s.343-351.

24. Charkowska szkoła fotografii społecznej. Między dokumentem a sztuką, „Studia Ucrainica Varsoviensia”, T.III, Wyd. UW, 2015, s. 381-389  ISSN 2299-7237

25. Antropologiczne czytadło. Obraz Ukrainy w powieściach Andrieja Kurkowa, w: Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie interdyscyplinarnej, pod red. Joanny Getki, Rostysława Kramara, Jerzego Grzybowskiego, Warszawa, 2015, s. 253-265, ISBN    9788391700303

26. Seks, przemoc i kosmici. Kod telewizyjny w malarstwie Wasilija Cagołowa, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, tom VI/1, 2015, ISSN 2081-1128, s. 123-131

27. Wojny kozackie w polskiej literaturze popularnej na podstawie powieści Wilkozacy  Rafała Dębskiego i Bohun Jacka Koudy, w: Europa Środkowo-Wschodnia. Trudny dialog, pod red. Joanny Getki, Rostysława Kramara, Warszawa, 2015, s. 77-89, ISBN 978-83917003-1-0

28. „Ciało w opresji”. Cielesność w ukraińskiej sztuce współczesnej na przykładzie twórczości Ihora Podolczaka, w: Białe maski / szare twarze. Ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej, red.  Monika Graban-Pomirska, Ewa Graczyk, Magdalena Horodecka, Monika Żółkoś, Gdańsk, 2015, ISBN 97883-242-2695-5, s. 337-387

29. Ciało w ukraińskiej sztuce współczesnej. Porównanie z polską sztuką krytyczną lat 90-tych, w: „Studia Methodologica”,  t.40, 2015, ISSN 2307-1222, s. 96-106

30. Тіло-влада-насильство в українській фотографії та літературі, [w]: Сучасні дослідження української культури, pod red. Marty Zambrzyckiej, Pauliny Olechowskiej, Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk, Warszawa-Iwano-Frankivs’k, 2015, ISBN 978-83-936550-9-0, s. 173-185

31. Ciało cierpiące jako widowisko w malarstwie Igora Podolczaka i Wasylija Cagolowa [w]: Pomiędzy Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe, t. I, Wrocław, 2015, s. 137-149

32. Motywy historyczne w prozie Wałerija Szewczuka. Tradycja ukraińskiego baroku [w]: Studia Ucrainica Varsoviensia”, T.IV, Wyd. UW, 2016, s. 547-562,  ISSN 2299-7237 

33. Grupa REP – energia młodych w ukraińskiej sztuce współczesnej, w: Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze, pod red. Beaty Waligórskiej-Olejniczak, Natalii Królikiewicz, Krzysztofa Kropaczewskiego, Poznań, 2016, ISBN 978-83-938829-1-5, s. 227-233.

34. Ciało i seksualność kobiety. Chortyca Serhija bratkowa i Badania terenowe nad ukraińskim seksem Oksany Zabużko, w: Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, literaturze i języku, pod red. Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk, Pauliny Olechowskiej, Switłany Romaniuk, Marty Zambrzyckiej, Warszawa – Iwano-Frankiws’k  2016, ISBN 978-83-941574-7-0, s. 250-266 (współautorstwo z Paulina Olechowska)

35. Ciało jako metafora polityczna w ukraińskiej sztuce współczesnej, w: Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, literaturze i języku, pod red. Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk, Pauliny Olechowskiej, Switłany Romaniuk, Marty Zambrzyckiej, Warszawa – Iwano-Frankiws’k  2016, ISBN 978-83-941574-7-0, s. 308-321

36. Samotność jako choroba, wędrówka i walka. Wymiary samotności w prozie Wałerija Szewczuka, [w]: Samotność – aspekty, konteksty, wymiary. Tom 1, pod red. Katarzyny Arciszewskiej, Liliany Kality, Urszuli Patockiej-Sigłowy, Gdańsk, 2016, ISBN: 978-83-7865-377-6, s. 187-199

37. Używki w powieści kryminalnej na przykładzie powieści Erica Axla Sunda Oblicza Victorii Bergman [w]: W kręgu problemów antropologii literatury. Ciało i rzecz w literaturze, Tom 2, pod red. Wandy Supy i Iwony Zdanowicz, Białystok 2016, 117-129, ISBN 978 -83-7431-491-6 

38.  Проза Валерія Шевчука у контексті європейської літератури, [w]: „Opera Slavica”, XXVI / 2016 / 3, s. 45-52

39. Ciało-władza-przemoc w ukraińskiej fotografii i powieści. Serhij Bratkow i Sofia Andruchowycz, [w]: „Przegląd Wschodnioeuropejski, Tom VII/2, 2016, ISSN 2081-1128, s. 155-167, ISSN (współautorstwo z Paulina Olechowska) 

40.Тіло і межі свободи. Шокуюче в українському сучасному мистецтві [w:] Українська ментальність,  колективна монографія, ред. А.В. Висоцький, Київ 2016, s. 174-182. УДК 811.161.2’27/42+821.161.2.0+159.923.35+342.72