Anna Szafernakier-Świrko

Bibliografia:

  • Precedensowe fenomeny kultury jako składowe bazy kognitywnej i jako operatory w dyskursie, „Wyraz i Zdanie w Językach Słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład 5”, „Slavica Wratislaviensia”, CXXXIII, Wrocław 2005.
  • Precedensowe fenomeny kultury w przestrzeni intertekstowej (na materiale publicystyki polskiej i rosyjskiej), „Acta Polono -Ruthenica”, Olsztyn 2006.
  • Polskie jednostki precedensowe w rosyjskiej przestrzeni kulturowej, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” XXXII, pod red. J. Miodka i W. Wysoczańskiego, 2006.
  • Zagadki precedensowych fenomenów kultury w tekście, „Wyraz i Zdanie w Językach Słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład 6”, „Slavica Wratislaviensia”, Wrocław 2007. (W druku).
  • Прецедентные феномены культуры в работах ученых Московского университета”, „Acta Polono- Ruthenica”, Olsztyn. (W druku)

Zainteresowania: lingwistyka kognitywna, metodyka, język mediów.