Inauguracja I roku w roku akademickim 2014/2015

Ogłaszamy inaugurację I roku w roku akademickim 2014/2015.
Zapraszamy studentów I roku I i II stopnia Katedry Ukrainistyki na inaugurację:
1. Wydziału Lingwistyki Stosowanej z udziałem Dziekana prof. UW dr. hab. Krzysztofa Hejwowskiego.
30.09.2014, godz. 11,00, gmach Wydziału WLS, ul. Dobra 55, aula Instytutu Lingwistyki Stosowanej;
2. Katedry Ukrainistyki WLS z udziałem Zastępcy Kierownika Katedry ds. studenckich dr Pauliny Olechowskiej, pracowników KU, opiekuna roku, pełnomocnika ds. USOS, przedstawicieli Zarządu Samorządu Studentów.
30.09.2014, godz. 14,30, ul. Szturmowa 4, sala nr 4

Zapoznanie z:

  • planami i programami kształcenia
  • „Szczegółowymi Zasadami Studiowania” i „Regulaminem Studiów na UW”
  • zaliczaniem zajęć dydaktycznych
  • zasadami pobierania opłat za usługi edukacyjme
  • sprawami socjalnymi
  • Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (USOS)
  • zasadami załatwiania spraw studenckich, kompetencjami władz uczelnianych, opiekuna roku, starostów lat
  • działalnością samorządu studenckiego
  • przepisami dotyczącymi ubezpieczenia studentów i z zasadami korzystania z akademickiej służby zdrowia

Uwaga!

Po inauguracji nastąpi odbiór legitymacji w sekretariacie KU, pok. 422. Warunkiem odbioru legitymacji jest podpisanie UMOWY O ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE NA STUDIACH STACJONARNYCH oraz dostarczenie wydrukowanego i podpisanego Oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat (osoby, które złożyły już wydrukowane i podpisane oświadczenie podczas rejestracji w IRK są zwolnione z w/w obowiązku).

Uwaga!

Zgodnie z par. 8 ust 3 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim obowiązującym od 1 października 2010 roku studenci otrzymują indeks na swój wniosek (podanie z prośbą o jego wypisanie należy złożyć w sekretariacie KU do 30.10.2014 roku; opłata za indeks 4 zł. w USOSWeb).