Rekrutacja

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ KATEDRY UKRAINISTYKI

REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA

9.06.2017 – DYŻUR, GODZ. 9.00-10.00 POKÓJ 416

14.06.2017 – DYŻUR, GODZ. 13.00-14.00 POKÓJ 416

19.06.2017 – DYŻUR, GODZ. 9.00-10.00 POKÓJ 416

26.06.2017 – DYZUR, 10.00-11.00 POKÓJ 416

5.07.2016 – DYŻUR 10.00-11.00 POKÓJ 416

10 lipca 2017 godzina 11.00 - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca poziom języka polskiego (dla cudzoziemców nieposiadających certyfikatu znajomości języka polskiego)

18.07.2017 – zatwierdzanie listy rankingowej

19.07.2017 – ogłoszenie wyników (na drzwiach pokoju 416)

20.07, 21.07, 24.07.2017 w godzinach 10.00-13.00 – przyjmowanie dokumentów (I tura)

25-26.07.2017 w godzinach 10.00-13.00 – przyjmowanie dokumentów (II tura)

27-28.07.2017 w godzinach 10.00-13.00 – przyjmowanie dokumentów (III tura)

W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z Komisją Rekrutacyjną Katedry Ukrainistyki: r.botwina@uw.edu.pl, julia.roguska@uw.edu.pl, o.borys@uw.edu.pl

 

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA

9.06.2017 – DYŻUR 9.00-10.00 POKÓJ 416

14.06.2017 – DYŻUR 13.00-14.00 POKÓJ 416

19.06.2017 – DYŻUR 9.00-10.00 POKÓJ 416

26.06.2017 – DYŻUR  10.00-11.00 POKÓJ 416

5.07.2016 – DYŻUR 10.00-11.00 POKÓJ 416

10.07.2017 – 11.00-12.00 POKÓJ 416

20 lipca 2017 r., godz. 9:00, pokój 416  rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca poziom języka polskiego (dla cudzoziemców nieposiadających certyfikatu znajomości języka polskiego) oraz języka ukraińskiego (dla osób nie będących absolwentami ukrainistyki I stopnia)

21.07.2017 – zatwierdzanie listy rankingowej

22.07.2017 – ogłoszenie wyników (na drzwiach pokoju 416)

24-28 lipca 2017 r., godz. 10:00-13:00. – przyjmowanie dokumentów, pokój 416

W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z Komisją Rekrutacyjną katedry Ukrainistyki: r.botwina@uw.edu.pl, julia.roguska@uw.edu.pl, o.borys@uw.edu.pl

 

Lista dokumentów: http://www.rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/rekrutacja/wymagane-dokumenty

Wszelkie informacje nt. limitów, terminów, sposobu liczenia punktów itd. są podanie w warunkach rekrutacji: http://www.ukraina.uw.edu.pl/sites/default/files/zasady_rekrutacji_2015....

Więcej informacji nt. warunków rekrutacji znajdziecie w Zasadach rekrutacji.

Rejestracja www.irk.uw.edu.pl

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia I stopnia pozwalają zdobyć szczegółową wiedzę dotyczącą historii, literatury, kultury, współczesności i języka Ukrainy oraz praktyczną znajomość języków: ukraińskiego na poziomie C1, rosyjskiego na poziomie B2+ i angielskiego na poziomie B2+. Studenci mają możliwość poznania zarówno języka ogólnego, jak i specjalistycznego (biznesu i ekonomii, mass mediów, turystyki i prawa). Zyskują także wiedzę i umiejętności ogólnohumanistyczne, takie jak znajomość terminologicznej i metodologicznej specyfiki badań humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa.

Te umiejętności i kompetencje umożliwiają absolwentom studiów licencjackich kontynuowanie nauki na studiach II stopnia bądź podejmowanie pracy zawodowej w instytucjach kultury, instytucjach europejskich współpracujących z Ukrainą, organizacjach pozarządowych, mediach, szkolnictwie itp.

Podczas studiów studenci mogą korzystać z programów wymiany międzynarodowej (Erasmus, Erasmus Mundus), brać udział w stażach i praktykach na Ukrainie. Mogą również uczęszczać na lektoraty z języków innych niż wymienione. Katedra daje możliwości działania w kole naukowym, teatrze, studenci są wolontariuszami w różnych organizacjach społecznych.

O przyjęcie na studia I stopnia mogą się ubiegać osoby, które zdobędą więcej niż 30 punktów rekrutacyjnych.

Do zarejestrowania się nie musisz mieć wyników matury!

Studia II stopnia (magisterskie)

Celem studiów magisterskich jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie ukrainistyki, posiadających pogłębioną i fachową wiedzę dotyczącą uwarunkowań kulturowych, języka, literatury, oraz specyfiki współczesnej Ukrainy, władających językiem ukraińskim na poziomie C2 oraz angielskim i rosyjskim na poziomie C1.

Studenci zyskują także pogłębioną wiedzę specjalistyczną z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa ukraińskiego oraz nauk ukrainoznawczych rozwijających się poza granicami Ukrainy. Podczas studiów mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności w zakresie przekładu różnorodnych pod względem stylistycznym tekstów ukraińskich, rosyjskich oraz angielskich. Proponujemy ponadto zajęcia z kultury i literatury prowadzone w tych językach.

Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów pozwalają absolwentom na podjęcie pracy w zawodzie tłumacza, dziennikarza, pracownika dyplomacji i branży turystycznej oraz prywatnych firm działających w Polsce i na Ukrainie, instytucji rządowych i pozarządowych, mediów i wydawnictw.

O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. Warunkiem stawianym kandydatom jest potwierdzenie znajomości języka ukraińskiego, rosyjskiego i angielskiego. Kandydaci, nieposiadający dyplomu licencjata w zakresie filologii ukraińskiej lub ukrainistyki, odbywają rozmowę kwalifikacyjną, potwierdzającą znajomość języka ukraińskiego. Wymóg ten nie obowiązuje kandydatów z oceną z egzaminu z języka ukraińskiego.

Osoby, które nie wykażą się odpowiednią znajomością języka rosyjskiego i angielskiego, będą miały zapewnione dodatkowe godziny zajęć.

Obcokrajowcy, którzy zostali przyjęci na zasadach innych niż obowiązujące obywateli Polski, są zobowiązani do wnoszenia opłaty za studia w wysokości 1000 euro za semestr oraz dodatkowo 200 euro podczas pierwszego roku.