Dla autora

Uprzejmie informujemy, że do trzech kolejnych tomów SUV-u, tj. do tomu VI-VIII (2020-2010) mamy już komplet materiałów. Kolejne materiały nie będą już przyjmowane.

Ми хотіли б люб'язно повідомити Вам, що до трьох наступних томів SUV, тобто VI-VIII (2020-2010), у нас вже є набір матеріалів. Подальші матеріали більше не приймаються.

UA

До друку приймаємо статті, огляди, рецензії українською та польською мовами, які раніше не видавалися (OŚWIADCZENIE). Усі матеріали розглядає редакційна колегія часопису та рецензують фахівці.

Вимоги до оформлення

Просимо звернути особливу увагу на наші вимоги до друку і проглянути прикріплені зразки. Тексти, оформлені невідповідно до вимог, не прийматимуться до друку.

Обсяг статті не повинен перевищувати 1 друкованого аркуша.

Текст потрібно надіслати в одному документі, записаному у форматі  *.doc  або RTF за зразком: petrenko.doc

У редколегію збірника текст подається в елетронній формі. Він повинен містити:

 1. Ім’я та прізвище автора (у лівому верхньому куті, шрифт 12), напр. Анна БОЙЧУК;
 2. місце роботи (установа, підрозділ) автора (під прізвищем, шрифт 10, жирний);
 3. назва статті (відцентрована, жирним шрифтом 14);
 4. Текст (зі списком літератури, анотацією, інформацією про автора): шрифт Times New Roman; розмір 12; міжрядковий інтервал 1,5; усі поля 2,5 cм; абзац 1,25 cм.
 5. посилання посторінкові (підрядкові примітки), виконані автоматично (нумерація посторінкова), шрифт 10
 6. зразок посилань:
 • книжка:

Ініціал імені. Прізвище автора (відступи між символами: інтервал розріджений, Назва, Місце видання рік видання (без коми), с. сторінка.

             G. H e g e l, Wykłady z filozofii dziejów, Warszawa 1958, s. 28.

             Л. Костенко, Річка Геракліта, Київ 2011, с. 2

             Пор. В. Р у с а н і в с ь к и й, Історія української літературної мови, Київ 2002.

- якщо автор публікації повторюється, вживаємо I d e m (замість „той самий”)

             G. H e g e l, Wykłady z filozofii dziejów, Warszawa 1958, s. 28.

              I d e m, Fenomenologia ducha, Warszawa 2002, s. 13.

- якщо підряд повторюється одне й те ж джерело вживаємо Ibidem  із зазначенням сторінки (замість „там само”)

             G. H e g e l, Wykłady z filozofii dziejów, Warszawa 1958, s. 28; I d e m,  Fenomenologia ducha, Warszawa 2002, s. 13.

             Ibidem, s. 29.

- якщо одне й те ж джерело повторюється, але пізніше, не підряд і це одна праця даного автора вживаємо op. cit.

Л. Костенко, op. cit., с. 18.

- якщо одна з кількох публікацій того ж автора повторюється у статті частіше, ніж 1 раз, але не підряд, подаємо початкову назву праці

              G. H e g e l, Wykłady z…, s. 28.

 • автореферат дисертації:

М. Р у д е н к о, Семантико-синтаксична природа поля умовності в сучасній українській літературній мові: автореф. дис. … канд. філол. наук, Київ 2002.

Г. П о л и щ у к, Обязательные и факультативные определения в русском языке: их коммуникативная и конструктивная роль: автореф. дис. … докт. филол. наук, Саратов 1972.

 • стаття у збірнику :

Ініціал імені. Прізвище автора (відступи між символами: інтервал розріджений), Назва [в:] Назва збірника, за ред. Ініціал імені. Прізвище автора, Місце видання  (без коми) рік видання, с. сторінка.

А. Г а б а й,  Реалізація причинової семантики формою прийменникового родового іменника [в:] Проблеми сучасної функційно-категорійної граматики, за ред. А. Загнітка,  Донецьк  2010, с. 52.

А. П о с в я н с к а я, Польский язык [в:] Славянские языки, под ред. А.Широковой, В.Гудкова, Москва 1977, с. 19-63.

M. B o b r o w n i c k a, Literatury słowiańskie XIX wieku, a problem centrum  kulturowego [w:] M. Bobrownicka, Kategorie peryferii i centrum w kształtowaniu się    kultur  narodowych, Warszawa 1986, s. 25.

 • стаття в часописі:

Ініціал імені. Прізвище автора (відступи між символами: інтервал розріджений), Назва [в:] „Назва збірника”, том/номер /вип. випуск,  рік видання, с. сторінка (між номерами - дефіс).

М. С т е п а н е н к о, Філософсько-лінгвістичний статус категорії причини [в:] „Наукові записки Кіровоградського педагогічного університету ім. В. Винниченка”, вип. 30,  2000, с.129.

M. B o b r o w n i c k a, Słowiańskie spory o model narodowej kultury [w:] „Ruch    Literacki", nr 3,1993, s. 25-30.

7. Якщо цитуємо переклад, перед прізвищем вживаємо скорочення пер.

A., Socjologia, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2004, s. 135-140.

 1. Назви художніх творів в назві і тексті статті пишемо курсивом.
 2. Приклади оформлюються так:

Наприклад: Коменти під моєю колонкою на сайті Кореспондент.нет, як завжди, термоядерні;  Іван Семенович такий практичний чоловік (О.Олесь).

10. Лапки – „.............”.

11. Цитати з посторінковим посиланням за зразком:

„Як умру, то поховайте
     Мене на могилі,
Серед степу широкого,
    На Вкраїні милій”[1]

або

„Nie tylko wojny i masowe represje, ale i rzeczywistość rozwodów zrodziła świat kobiet BEZ MĘŻCZYZNY – pisze. Świat, z którego ty pochodzisz i nie udało ci się wydostać, w który wciągnęłaś swoje dzieci i w którym tak trudno i tak obco czuje się twój syn.”[2]          

 1. Посилання на інтернет-джерела:

Słownik polskiego slangu, http://www.ug.edu.pl/slang/, [06.03.2013]

 1. Варто грамотно ставити дефіси (у складних словах) і тире – між різними компонентами бібліографічного опису, при позначенні дат, сторінок тощо.
 2. Слід дотримуватися пробілів (інтервалів) між прізвищем та ініціалами, знаком номера та наступною цифрою, відповідними елементами бібліографічного опису, а також розділовими знаками.
 3. Бібліографія укладається за алфавітом (слово ЛІТЕРАТУРА друкується жирним шрифтом 10. Спочатку записуємо бібліографію праць написаних мовою статті, потім – іншою мовою.

Niesiecki K., Herbarz Polski, t. IV, Lipsk 1839.

Słownik języka polskiego PWN, t. I-III, pod red. M.Szymczaka, Warszawa 1999.

Szulowska W., Imiennictwo dawnej ziemi halickiej i lwowskiej, Warszawa 1992.

Walczak B., Walczak M., Przydomki władców słowiańskich (na tle porównawczym) [w:] Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich, cz. II, „Rozprawy Slawistyczne”, t. 15, Lublin 1999, s. 239–254.

Wolnicz-Pawłowska E., Osiemnastowieczne imiennictwo ukraińskie w dawnym województwie ruskim, Wrocław 1978.

Куліш М., Твори, т.І-ІІ, Київ 1990.

Литвинова А., Успенский Ф., Глава из истории выбора имен у Рюриковичей: князья-тезки и их патрональные святые [в:] „Вопросы ономастики”, № 1, 2004,  c. 14–32.

Литвинчук Л., Прізвищеві назви Житомирщини XVІ сто­ліття з суфіксом ‑ов‑ич/‑ев‑ич, Студії з ономастики та етимології, Київ 2006, с. 76–88.

Медвідь-Пахомова С., Еволюція антропонімних формул у слов’янських мовах, Ужгород 1999.

ССМ – Словник староукраїнської мови ХІV–ХV ст., за ред. Л. Гумецької, І. Гринчишин, т. І–ІІ, Київ 1977–1978.

Словник української мови, т. Х, Київ 1979.

 1. анотація англійською мовою (приблизно 10-15 рядків тексту); ключові слова англійською (до 10 слів);
 1. відомості про автора: прізвище, ім’я; посада; місце праці, електронна пошта.

Зразкові статті див. на сайті кафедри україністики: ukraina.uw.edu.pl

Усі матеріали просимо надсилати на адресу studiaucrainica.ku@uw.edu.pl до кінця лютого 2015 р. з допискою  SUV_nr 4

Анна БОЙЧУК

Місце праці

Назва статті

aaaaaaaaaaaaaaaaa[3]

ДЖЕРЕЛА (якщо є)

БІБЛІОГРАФІЯ

Dacewicz L., Proces kształtowania się nazwiska szlacheckiego w kontekście pogranicza etniczno-kulturowego (na przykładzie woj. podlas­kiego w XVI w.) [w:] Pogranicza. Kontakty kulturowe, literackie, językowe, red. L. Dacewicz, Białystok 2004, s. 155–160.

Huk I., Personal names of members of the Gediminid dynasty in old Ukraine [w:] Atti del XXII  Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche Pisa, 28 agosto 4 settembre 2005, red. J. Arcamone, Pisa 2011, s.157- 180.

НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Анотація англійською мовою

Key words:

Iм’я і прізвище автора – вчене звання, посада, місце праці.

ПРОСИМО ДОТРИМУВАТИСЯ ОФОРМЛЕННЯ, ПОДАНОГО В ЗРАЗКАХ!

_____________________________

[1] Inicjał imienia. Nazwisko a u t o r a ze spacjami, Tytuł, Miejsce wydania rok wydania, s. strona.

[2] Є. К о н о н е н к о, Без мужика, Львів 2005, c. 37, tłum. P. O.

[3] Iніціал імені. Прізвище автора (інтервал розріджений), Назва,  Місце видання рік видання, с. сторінка.


PL

Szanowni Państwo, zapraszamy do przysyłania artykułów do Studia Ucrainica Varsoviensia, czasopisma wydawanego przez Katedrę Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Do druku przyjmowane są artykuły, które nie były wcześniej opublikowane i które nie zostały oddane do druku w innych wydawnictwach (OŚWIADCZENIE). Tekst powinien zawierać:
1. imię i nazwisko (w lewym górnym rogu, czcionka 12), np. Анна БОЙЧУК  
2. afiliację autora (pod nazwiskiem, czcionka 10, pogrubiona)
3. tytuł (na środku, pogrubioną czcionką 14)
4. Tekst artykułu: czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,5, marginesy 2,5
5. Przypisy na dole strony wykonane (automatycznie) według następującego wzoru:

- książka:

Inicjał imienia. Nazwisko a u t o r a ze spacjami, Tytuł, Miejsce wydania rok wydania, s. strona.
G. H. H e g e l, Wykłady z filozofii dziejów, Warszawa 1958, s. 28.

- jeżeli autor publikacji się powtarza stosujemy I d e m
G. H. H e g e l, Wykłady z filozofii dziejów, Warszawa 1958, s. 28.
I d e m, Fenomenologia ducha, Warszawa 2002, s. 13.

- jeżeli publikacja występuje więcej niż raz w bezpośrednim sąsiedztwie stosujemy Ibidem
G. H. H e g e l, Wykłady z filozofii dziejów, Warszawa 1958, s. 28; I d e m, 
Fenomenologia ducha, Warszawa 2002, s. 13.
Ibidem, s. 29.

- jeżeli publikacja występuje w artykule więcej niż raz jednak nie w bezpośrednim sąsiedztwie i jest to jedyna praca tego autora cytowana w tym artykule stosujemy op. cit.
G. H. H e g e l, op. cit., s. 28.

- artykuł w publikacji zbiorowej: Inicjał imienia. Nazwisko a u t o r a ze spacjami, Tytuł artykułu [w:] Tytuł publikacji, red. Inicjał imienia. Nazwisko redaktora, Miejsce wydania rok wydania, s. strona.
M. B o b r o w n i c k a, Literatury słowiańskie XIX wieku, a problem centrum kulturowego [w:] M. Bobrownicka,Kategorie peryferii i centrum w kształtowaniu się kultur  narodowych, Warszawa 1986, s. 25.

- artykuł w czasopiśmie: Inicjał imienia. N a z w i s k o  a u t o r a  (ze spacjami), Tytuł artykułu, „Nazwa czasopisma” tom/numer czasopisma cyfrą arabską, rok, s. strona/y (między numerami stron stawiamy krótki myślnik).
M. B o b r o w n i c k a, Słowiańskie spory o model narodowej kultury [w:] „Ruch Literacki", nr 3,1993, s. 25-30.

- cytaty z internetu: Słownik polskiego slanguhttp://www.ug.edu.pl/slang/, [06.03.2013]

- Jeżeli cytujemy tłumaczenie przed podaniem nazwiska tłumacza używamy skrótu tłum.

- tytuły utworów literackich w tytule i tekście artykułu piszemy kursywą

6. Cytaty w cudzysłowach, opatrzone przypisami (czcionką Times New Roman 10) :

Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій[1]

albo

„Nie tylko wojny i masowe represje, ale i rzeczywistość rozwodów zrodziła świat kobiet BEZ MĘŻCZYZNY – pisze. Świat, z którego ty pochodzisz i nie udało ci się wydostać, w który wciągnęłaś swoje dzieci i w którym tak trudno i tak obco czuje się twój syn.”[2] 

7. Alfabetyczną bibliografię (czcionką 10) Najpierw robimy bibliografię prac napisanych w języku artykułu, potem w innym języku (jeżeli takie występują)
Niesiecki K., Herbarz Polski, t. IV, Lipsk 1839.
Szulowska W., Imiennictwo dawnej ziemi halickiej i lwowskiej, Warszawa 1992.
Walczak B., Walczak M., Przydomki władców słowiańskich (na tle porównawczym) [w:] Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich, cz. II, „Rozprawy Slawistyczne”, t. 15, Lublin 1999, s. 239–254.
Wolnicz-Pawłowska E., Osiemnastowieczne imiennictwo ukraińskie w dawnym województwie ruskim, Wrocław 1978.
Литвинова А. Ф., Успенский Ф. Б., Глава из истории выбора имен у Рюриковичейкнязья-тезки и их патрональные святые [w:] „Вопросы ономастики”, № 1, 2004,  c. 14–32.
Литвинчук Л. В., Прізвищеві назви Житомирщини XVІ сто­ліття з суфіксомович/‑евичСтудії з ономастики та етимології, Київ 2006, с. 76–88.
Медвідь-Пахомова С. М., Еволюція антропонімних формул у словянських мовах, Ужгород 1999.
ССМ – Словник староукраїнської мови ХІV–Хст., за ред. Л. Гумецькa, І. Гринчишин, т. І–ІІ, Київ 1977–1978.

8. Streszczenie artykułu w języku angielskim (10-15 wersów),
9. Słowa kluczowe w języku angielskim (do 10 słów)
10. Notatkę o autorze: nazwisko, imię, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres e-mail
11. Należy zachować grafię całości ściśle jak w załączonych artykułach. Objętość artykułu nie powinna przekraczać arkusza wydawniczego. Tekst artykułu (wraz z wykazem literatury, streszczeniami, tłumaczeniem tytułu na język angielski, słowami kluczowymi i notą o autorze) napisany czcionką „Times New Roman”; rozmiar 12; interlinia 1,5; marginesy 2,5 cm z obu stron; wcięcie akapitu: 1, 25 cm powinien zostać przesłany w jednym pliku zapisanym w formacie: *.doc  lub RTF. Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wymogami redakcyjnymi i analizę formatu wzorcowych artykułów. Teksty nie spełniające wymogów redakcyjnych będą automatycznie odrzucane. Wszystkie materiały należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres studiaucrainica.ku@uw.edu.pl

·         Imię Nazwisko

·         Afiliacja

·         Tytuł artykułu

·         Treść[3]

BIBLIOGRAFIA

Dacewicz L., Proces kształtowania się nazwiska szlacheckiego w kontekście pogranicza etniczno-kulturowego (na przykładzie woj. podlas­kiego w XVI w.) [w:] Pogranicza. Kontakty kulturowe, literackie,językowe, red. L.
Dacewicz, Białystok 2004, s. 155–160.
Huk I., Personal names of members of the Gediminid dynasty in old Ukraine [w:] Atti del XXII  Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche Pisa, 28 agosto – 4 settembre 2005, red. J. Arcamone, Pisa 2011, s.157-

TYTUŁ ARTYKUŁU PO ANGIELSKU

Streszczenie po angielsku
Słowa kluczowe (Key words:)

________________________________

[1] Inicjał imienia. Nazwisko a u t o r a ze spacjami, Tytuł, Miejsce wydania rok wydania, s. strona.

[2] Є. К о н о н е н к о, Без мужика, Львів 2005, c. 37, tłum. P. O.

[3] Inicjał imienia. Nazwisko a u t o r a ze spacjami, Tytuł, Miejsce wydania rok wydania, s. strona.