Dla autora

Uprzejmie informujemy, że do trzech kolejnych tomów SUV-u, tj. do tomu VI-VIII (2020-2010) mamy już komplet materiałów. Kolejne materiały nie będą już przyjmowane.

Ми хотіли б люб'язно повідомити Вам, що до трьох наступних томів SUV, тобто VI-VIII (2020-2010), у нас вже є набір матеріалів. Подальші матеріали більше не приймаються.

UA

До друку приймаємо статті, огляди, рецензії українською та польською мовами, які раніше не видавалися (OŚWIADCZENIE). Усі матеріали розглядає редакційна колегія часопису та рецензують фахівці.

Вимоги до оформлення (ВИМОГИ)

Просимо звернути особливу увагу на наші вимоги до друку і проглянути прикріплені зразки. Тексти, оформлені невідповідно до вимог, не прийматимуться до друку.


PL

Szanowni Państwo, zapraszamy do przysyłania artykułów do Studia Ucrainica Varsoviensia, czasopisma wydawanego przez Katedrę Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Do druku przyjmowane są artykuły, które nie były wcześniej opublikowane i które nie zostały oddane do druku w innych wydawnictwach (OŚWIADCZENIE). Tekst powinien być przygotowany wg wymogów redakcyjnych. (WYMOGI). Teksty nie spełniające wymogów redakcyjnych będą automatycznie odrzucane. Wszystkie materiały należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres studiaucrainica.ku@uw.edu.pl.

ZASADY RZETELNOŚCI NAUKOWEJ

Autor zgłaszający do publikacji tekst wieloautorski ma obowiązek ujawnić wkład poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu tekstu).

Redakcja przypomina, że ghostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte jej przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, takich jak instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.

Autor zobowiązany jest przesłać także informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów finansujących badania autora. Odpowiedzialność za prawdziwość przesłanych danych ponosi autor.